22 sentyabr 2017, Cümə
Ana Səhifə - İQTİSADİYYAT - İtaliyalı investorlar üçün avantaj
İtaliyalı investorlar üçün avantaj
05.09.2017, 11:43

Leyla Rəşid

 

Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı dunyanın bir çox transmilli korporasiyalarının geniş fəaliyyət göstərmələri, birbaşa xarici investisiya qoyuluşları üçün əlverişli muhitə malikdir.  Xarici investisiyalar daha çox yanacaq-energetika sahələrinə yönəldiyindən həmin sahələrin ixrac potensialı xüsusi çəkiyə malik olmuş və bu çəkinin daha da artırılması meyli özünü göstərməkdədir.

 

Hazırda ölkə iqtisadiyyatına qoyulan xarici investisiyaların məbləğinin ildən-ilə artması onu göstərir ki, Azərbaycan Respublikasında xarici kapitalın cəlb olunması və onun fəaliyyətinin təmzinlənməsi ücün zəruri huquqi, iqtisadi və təşkilati baza formalaşmış, xüsusən birbaşa investisiya qoyuluşlarına münasibətdə zəmin yaradılmışdır. İlk növbədə, Azərbaycan ərazisində xarici mülkiyyətin qorunması ilə bağlı qanun və qərarlar sadələşdirilmiş, bəziləri isə beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmışdır. Bunların sırasında normativ-huquqi aktların dəqiqləşdirilməsi ilə bir cox milli məhkəmə və inzibati orqanların xarici investisiyaların fəaliyyətindəki huquqi cəhətlərə müdaxiləsi üzrə səlahiyyətləri demək olar ki, sıfıra endirilmişdir. Azərbaycan iqtisadiyyatında, onun aparıcı sahələrində fəaliyyət göstərən xarici investisiya haqqında informasiyalar hər cəhətdən genişləndirilmişdir. Bunların sırasında ucot və təftiş işlərinin əyaniliyi və alternativliyi, bank əməliyyatlarının və maliyyələşdirmə şərtlərinin operativliyi və çevikliyinin beynəlxalq səviyyəyə catdırılması xususi əhəmiyyət kəsb edir.

 

Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda xarici investisiyaların hüquqi rejimi, ilk növbədə, dövlətin milli qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Eyni zamanda, həmin sahədə beynəlxalq hüquq normalarının və beynəlxalq razılaşmalarının da böyuk əhəmiyyəti vardır. Təsadufi deyildir ki, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdiyi indiki şəraitdə ölkədə yatırılan birbaşa investisiyaların dövlət səviyyəsində qorunmasının ən vacib və zəruri cəhətlərindən biri də onların mənafelərinin beynəlxalq şərtlərə uyğun bütün şərtlərinə təminat verməsidir. Bu istiqamətdə ikitərəfli sazişlərin bağlanmasına xüsusi önəm verilir. Birbaşa investisiya ixrac edən ölkələrlə, xüsusən ABŞ, Almaniya, Yaponiya, Fransa, Böyük Britaniya, Belçika, İsveçrə və İtaliya ilə investisiyaların təminatı haqqında bağlanılan ikitərəfli sazişlərdə əsas məqsəd birbaşa investisiyaları hər cür risklərdən qorumaqdır.

 

Böyuk həcmdə xarici investisiyanın aktiv cəlb edilməsi siyasəti hazırda dövlətin umumi iqtisadi siyasətin tərkibində aparıcı yer tutur. Azərbaycana xarici investisiya təqribən 33,3%-i Fransanın, 26,8%-i Turkiyənin,13,9%-i Yaponiyanın, 9,5%-i ABŞ-ın, 5,8%-i Böyük Britaniyanın, 2,4%-i BƏƏ-nin, 2,4%-i İranın,  1,4%-i Almaniyanın, 4,5%-i isə başqa ölkələrin payına düşür. İtaliya şirkətləri enerji layihələrində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və İtaliyanın "Eni-Acip" şirkəti arasında "Kürdaşı" blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü enerji layihələrində xüsusi yer tutur.

 

İtaliya  inestisiyaların Azərbaycan iqtisadiyyatına yönəldilməsində respublikada fəaliyyət göstərən xarici investisiyalı təşkilatlar, firmalar, onların nümayəndəlikləri ilə yanaşı İtaliyada fəaliyyət göstərən iqtisadi təşkilatlar, qurumlar da böyuk rol oynayırlar. Bu sırada yer alan “Azərbaycanın dostları Mərkəzi Cənubi İtaliya” Assosiasiyası (Associazione “Amici dell'Azerbaigian Centrale Sud Italia”) Azərbaycan mədəni irsini, adət-ənənələrini, folklor, sənətkarlıq, təbii sərvətlərini təbliğ edir, sosial əməkdaşlıq proqramlarını inkişaf etdirir. Assosiasiya eyni zamanda iki ölkə arasında ticarəti asanlaşdırır, dostluq və turizm əlaqələrini inkişaf etdirir. Guida all'export e agli investimenti in Azerbaijan şirkəti Azərbaycanda ixrac və investisiya üzrə rəhbərlik edir.  İtaliya Avropa Asiya Konsiriumu (Italia Europa Asia Consorzio Export) Mərkəzi Asiya, Şərqi Asiya və Xəzər dənizinə italian ixracatı vasitəsi kimi çoxsektorlu sahibkarlığa malikdir.

 

İtaliya Avropanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələri sırasındadır. İtaliya qabaqcıl texnologiyasını və mallarını başqa ölkələrdə yerləşdirə bilir və iqtisadi cəhətdən nümunə rolunu oynayan ölkədir. Azad bazar iqtisadiyyatı ilə irəliləyən İtaliyanın təcrübəsi, texnologiyası Azərbaycana gərəklidir. 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İtaliyaya ilk rəsmi səfəri Azərbaycan İtaliya arasında bütün sahələrdə münasibətlərin inkişaf etdirilməsi üçün əhəmiyyətli addım olub. Səfər nəticəsində iki dövlət arasında siyasi, iqtisadi, mədəni və texniki əməkdaşlıq üzrə yeddi saziş imzalanıb. Bura İnvestisiyaların qorunması və həvəsləndirilməsi haqda müqavilə də daxildir.

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2005-ci ildə İtaliyaya rəsmi səfəri Azərbaycan-İtaliya tərəfdaşlığının daha da genişləndirilməsinə təkan verib. İlham Əliyevin səfəri zamanı İtaliya və Azərbaycan arasında gömrük, informasiya, telekommunikasiya, idman, mədəniyyət, bələdiyyə, ədliyyə sahələrində əməkdaşlıqla bağlı yeni sazişlər imzalanıb. Bütün bu sahələr üzrə müqavilələr Azərbaycan-İtaliya münasibətlərinin kifayət qədər geniş sahələr istiqamətində inkişafını göstərir.

 

Azərbaycan əlverişli coğrafi-siyasi və strateji mövqedə yerləşir. Şərqə çıxmaqda, Asiyaya və Hind okeanına sahib olmaqda tarixən olduğu kimi, indi də Azərbaycan tranzit rolunu oynayır. Avropa və Asiyanın qovuşacağında yerləşməsi, hər iki qitənin qabaqcıl dövlətləri ilə geniş əlaqələr qurmaq istəyi, tutduğu mövqe Azərbaycanı Avropa siyasəti üçün önəmli yerə çıxarır. İtaliya Azərbaycanda möhkəmlənərək regionda iqtisadi və strateji üstünlük qazana bilər.

 

Ölkəmizin zəngin təbii sərvətləri onu Avropa ölkələri, o cümlədən İtaliya üçün önəmli edir. Dünyada mövcud olan 11 iqlim növündən 9-nun Azərbaycanda olması, zəngin təbii sərvətləri və onlara bu və ya başqa yollarla sahib olmaq istəyi, ölkəmizin iqtisadiyyatının azad bazar iqtisadiyyatına uyğun qurulması üçün addımların atılması Azərbaycanı İtaliya üçün gərəkli edir. Azərbaycan xalqının sülhsevər təbiəti və dövlətinin sülhsevər xarici siyasəti və regionda sabitlik amili olması onu İtaliya üçün maraqlı edir. Azərbaycanın demokratiya və azad bazar iqtisadiyyatı yolunu tutması, bu sahədə çoxlu qanunların qəbul edilməsi, bir sıra beynəlxalq təşkilatlara üzv olması İtaliya üçün Azərbaycanın əhəmiyyətini artırır.

Bundan əlavə, Qafqaz və Xəzər regionunda böyük potensiala malik Azərbaycanın makro strukturu ixrac və investisiyaları üçün ən əlverişli iqtisadi sektorları- karbohidrogenlər, bərpa olunan enerji, daşınmaz əmlak sektoru, neft-kimya və kimya sənayesi, qısa metal profil, nəqliyyat və tikinti sənayesi, major polad şirkətləri italiyalı investorlara sərmayə yatırımları üçün geniş imkanlar təqdim edir. Azərbaycanın təbii müalicə ehtiyatları – xəstəliklərin müalicəsi, profilaktikası və istirahətin təşkili üçün yararlı olan mineral sular, müalicəvi palçıqlar, müalicəvi Naftalan nefti, şor göllər, müalicəvi iqlim, çimərliklər İtaliya investorları üçün yatırım və ya yeni kurort və sanatoriyaların təşkili üçün əhəmiyyətlidir.

 

Azərbaycan iqtisadiyyatında neftlə bağlı enerji daşıyıcılar sektorunun əhəmiyyətli inkişafı həmin sektora birbaşa xarici investisiyaların daha cox və sürətli tətbiqi ilə əlaqələndirmək olar. Azərbaycanın neft layihələrinə birbaşa qoyulan investisiyalar ölkə iqtisadiyyatına yatırılan butun investisiyaların 60%-ə yaxınını təşkil edir. Məhz ölkənin neft sektoruna yatırılan investisiyalar özünü tədricən doğrultduğundan qeyri neft sektoruna, xüsusən iqtisadiyyatın emal, hazır məhsullar istehsalı və xidmət sahəsinə də xarici investisiyaların yatırılmasına maraq artmaqdadır. Bunun nəticəsidir ki, dünyanın ən aparıcı beynəlxalq maliyyə təşkilatları: Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, İslam Bankı, Beynəlxalq Əməkdaşlıq üzrə Yaponiya Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı və digərləri Azərbaycana böyuk həcmdə xarici investisiya formasında kreditlər ayırmışlar.

 

Respublikamızda qeyri-kredit investisiyaların əksər hissəsi neft sektoruna yönəlsə də, digər sahələrdən olan tikintiyə, nəqliyyat və rabitəyə, ticarət və xidmət sahələrinə vəsait qoyuluşu da perspektivlidir. Ölkədə qeyri-neft sektorunun istehsal infrastrukturunun keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün birbaşa xarici investisiyaların aşağıdakı milli istehsal təyinatlı infrastruktur yatırılması məqsədəuyğun sayılır:

 

nəqliyyat infrastrukturunun texniki və iqtisadi parametrlərinin daha da

yaxşılaşdırılması;

informasiya və kommunikasiya infrastrukturunun gucləndirilməsi;

kommunal-təsərrufat infrastrukturunun texniki bazasının və gostərilən xidmətin keyfiyyətinin artırılması.

 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 20 aprel 2016-cı il tarixli fərmanında investisiyanın həyata keçirildiyi iqtisadi fəaliyyət sahələri, investisiya layihəsinin həcmi ilə bağlı minimal məbləğ və həyata keçiriləcəyi inzibati ərazi vahidləri təsdiq edilib. Bu fərmanla aşağıdakı investisiyanın həyata keçirildiyi iqtisadi fəaliyyət sahələri təsdiq edilib:

 

 • Kənd təsərrüfatı məhsullarının çeşidlənməsi və qablaşdırılması;
 • Qida məhsullarının xüsusi nəqliyyat vasitələri (refrejerator) ilə daşınması;
 • Bitkilərin intensiv becərilməsi;
 • İri buynuzlu mal-qaranın (ətlik və südlük istiqamətli) yetişdirilməsi (50 baş cins mal-qaradan az olmayan təsərrüfatlar);
 • Sənaye üsulu ilə balıq yetişdirilməsi;
 • Metal filizlərin hasilatı və emalı;
 • Qida məhsullarının istehsalı;
 • İçki istehsalı;
 • Tütün məmulatlarının istehsalı;
 • Toxuculuq sənayesi məhsullarının istehsalı;
 • Geyim istehsalı;
 • Dəri və dəri məmulatlarının, ayaqqabıların istehsalı;
 • Ağac emalı və ağacdan məmulatların istehsalı;
 • Kağız və karton istehsalı;
 • Təmizlənmiş neft məhsullarının istehsalı sinfindən sürtgü yağlarının istehsalı;
 • Kimya sənayesi məhsullarının istehsalı (SMST 20.51 Partlayıcı maddələrin istehsalı sinfi istisna olmaqla);
 • Əczaçılıq məhsullarının istehsalı;
 • Rezin və plastmas məmulatların istehsalı;
 • Tikinti materiallarının istehsalı;
 • Metallurgiya sənayesi məhsullarının istehsalı;
 • Maşın və avadanlıqlardan başqa hazır metal məmulatlarının istehsalı;
 • Kompüter və digər elektron avadanlıqların istehsalı;
 • Elektrik avadanlıqlarının istehsalı;
 • Maşın və avadanlıqların istehsalı;
 • Avtomobil və qoşquların istehsalı;
 • Mebel istehsalı;
 • Zərgərlik məmulatları, musiqi alətləri, idman mallarının və tibb avadanlıqlarının istehsalı;
 • Alternativ enerji istehsalı;
 • Turizm və rekreasiya zonalarının hüdudları daxilində Baş inkişaf planlarına daxil olan turizm xidməti obyektlərinin tikintisi: 1. mehmanxana və ona bərabər tutulan yerləşdirmə vasitələri; 2. iaşə xidməti obyektləri; 3. əyləncə xidməti obyektləri;
 • “Hostel” tipli yerləşdirmə vasitələrinin yaradılması.

İtaliyalı investorlar bu imkanlardan istifadə etməklə Azərbaycanda qeyd olunan sektorlar üzrə sərmayə yatıra və ya yeni şirkətlər qura bilərlər.

 

Xarici investorların, o cümlədən italiyalı investorların Azərbaycana cəlb edilməsinə müsbət təsir edən bir sıra amillər mövcüddur. Bu sırada

 • təbii və xammal vəsaitlərinin olması;
 • yeni texnika və texnologiyanın cəlb edilməsi üçün ixtisaslı kadrların olması;
 • ucuz işci quvvəsinin olması;
 • daxili bazarın olması;
 • özəlləşmə prosesinin aparılması və xarici investorların iştirakı yer alır.

 

Həm İtaliya, həm də Azərbaycan milli iqtisadiyyatının inkişafı üçün beynəlxalq əməkdaşlığı və onun mühüm forması olan muştərək sahibkarlığı genişləndirilməsi labüddür.

 

Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa xarici investisiyaların yatırılması ilə bağlı ölkənin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasının mövcud vəziyyətində yeni texnika və texnologiyanın, maşın və avadanlıqların və s. ölkəyə gətirilməsinə üstünlük verildiyi özünün bütün reallığı ilə görünür. Lakin belə bir reallıqda görünür ki, həmin prosesi gucləndirmək, texnika və texnologiyaların daha mütərəqqilərini hazır şəkildə Azərbaycana gətirmək yolunda sənaye ölkələrinin, onların transmilli korporasiyalarının ciddi iqtisadi siyasəti ilə qarşılaşılır.

 

Birbaşa investisiya yatıran beynəlxalq korporasiya və şirkətlər Azərbaycanın ərazisində yeni texniki qurğuların, maşın və avadanlıqların istehsalını bütöv halda təşkil etmirlər. Əsas diqqət maşın və texnoloji qurğuların komplektləşdirici hissələrinin yaradılması üzrə yarımcıq istehsalatlara yönəldilir. Belə istehsalatlar isə butun hallarda tamamlanmış son texnika və texnologiya olmadığından Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının, onun ayrı-ayrı sahələrinin ehtiyaclarını ödəyə bilmir. İtaliyalı investorların bu amilləri nəzərə alması gələcəkdə hər iki tərəfə faydalı ola bilər. Yeni texnika və texnologiyanın yalnız ayrı-ayrı hissə və detallarının istehsalını həyata kecirən investorlardan fərqli olaraq, iİtaliya korporasiya və şirkətləri Azərbaycanda həm ucuz işci qüvvəsindən, xammal və materiallardan, həm də digər istehsal amillərinin bolluğundan istifadə edərək aralıq məmulatın istehsalının ucuz başa gəlməsindən faydalana, tamamlama işlərini də Azərbaycanda reallaşdıra bilər.

 

Milli iqtisadiyyatın əsas seqmentlərindən biri olan sənaye sahələrinə yönəldilən

xarici sərmayələrin səmərəli və məqsədli istifadəsi, onların cəlb edilməsinin stimullaşdırılması, ölkənin gələcək sabit inkişafının, dünya iqtisadiyyatında və inteqrasiyasında əsaslı mövqe tutmasında tam təminatçısı olacaqdır.


Şərh yaz

Bu kateqoriyadan olan xəbərlər
SON XƏBƏR
Lənkəranda 22 yaşlı gənc qatarın altında qaldı - Yenilənib
22.09.2017, 00:56

Lənkəranda 22 yaşlı gənc qatarın altında qaldı - Yenilənib

Minlərlə niderlandlı qadından pisuar etirazı
22.09.2017, 00:43

Minlərlə niderlandlı qadından pisuar etirazı

Hacıqabulda məsciddən oğurluq
22.09.2017, 00:30

Hacıqabulda məsciddən oğurluq

Bu gündən Məhərrəm ayı başlayır
22.09.2017, 00:14

Bu gündən Məhərrəm ayı başlayır

Türkiyədə təyyarə qəzaya uğradı: 1 ölü, 4 yaralı - Yenilənib, VİDEO
21.09.2017, 23:55

Türkiyədə təyyarə qəzaya uğradı: 1 ölü, 4 yaralı - Yenilənib, VİDEO

Azərbaycan nefti bir qədər də bahalaşdı
21.09.2017, 23:29

Azərbaycan nefti bir qədər də bahalaşdı

Bakıda Çexiyanın müstəqillik günü qeyd edilib
21.09.2017, 23:16

Bakıda Çexiyanın müstəqillik günü qeyd edilib

Kredit tarixçəsi ilə bağlı qayda təsdiqlənib
21.09.2017, 22:33

Kredit tarixçəsi ilə bağlı qayda təsdiqlənib

Kompüter qarşısında saatlarla oturursunuzsa, BU ÇAYDAN İÇİN
21.09.2017, 22:19

Kompüter qarşısında saatlarla oturursunuzsa, BU ÇAYDAN İÇİN

Tramp toyuğa, Merkel kababa, Saakaşvili Kiyev kotletinə “bəh-bəh” deyir – PREZİDENTLƏRİN QİDA MENYUSU
21.09.2017, 22:04

Tramp toyuğa, Merkel kababa, Saakaşvili Kiyev kotletinə “bəh-bəh” deyir – PREZİDENTLƏRİN QİDA MENYUSU

Ermənistan parlamentinin deputatları Bakıya gəlib
21.09.2017, 21:46

Ermənistan parlamentinin deputatları Bakıya gəlib

İraqda İŞİD-ə qarşı əməliyyat başladı
21.09.2017, 21:27

İraqda İŞİD-ə qarşı əməliyyat başladı

Bərzani Makronun xahişini rədd etdi
21.09.2017, 21:14

Bərzani Makronun xahişini rədd etdi

Hərəkət olmayan yolda sürücülər CƏRİMƏLƏNİR - VİDEO
21.09.2017, 20:59

Hərəkət olmayan yolda sürücülər CƏRİMƏLƏNİR - VİDEO

Göyçay sakini özünü kanala atıb intihar etdi
21.09.2017, 20:45

Göyçay sakini özünü kanala atıb intihar etdi

QHT-hökumət münasibətləri mövzusunda regional konfrans keçirib
21.09.2017, 20:31

QHT-hökumət münasibətləri mövzusunda regional konfrans keçirib

"Harvi" qasırğası 593 milyon dollar ziyan vurdu
21.09.2017, 20:14

"Harvi" qasırğası 593 milyon dollar ziyan vurdu

Əhliman Əmiraslanov Milli Məclisdə vətəndaşları  qəbul edib - FOTO
21.09.2017, 20:02

Əhliman Əmiraslanov Milli Məclisdə vətəndaşları  qəbul edib - FOTO

Lütfizadənin cənazəsinin Bakıya gətirilməsi 7-10 gün çəkə bilər
21.09.2017, 19:53

Lütfizadənin cənazəsinin Bakıya gətirilməsi 7-10 gün çəkə bilər

Tovuzda 11 yaşlı qız qoz ağacından yıxılıb
21.09.2017, 18:57

Tovuzda 11 yaşlı qız qoz ağacından yıxılıb

Buraxılış və qəbul imtahanları ilə bağlı YENİLİKLƏR
21.09.2017, 18:42

Buraxılış və qəbul imtahanları ilə bağlı YENİLİKLƏR

Avropa Xəbər Agentlikləri Alyansının Belqrad konfransı başa çatıb
21.09.2017, 18:35

Avropa Xəbər Agentlikləri Alyansının Belqrad konfransı başa çatıb

Nazirlər Kabineti 2018-ci ilin dövlət büdcəsini müzakirə edib
21.09.2017, 18:20

Nazirlər Kabineti 2018-ci ilin dövlət büdcəsini müzakirə edib

Qadın və sevgi niyə adiləşib: Dünya artıq “LEYLİ və MƏCNUN” nağılına inanmır  
21.09.2017, 18:18

Qadın və sevgi niyə adiləşib: Dünya artıq “LEYLİ və MƏCNUN” nağılına inanmır  

Azad Cavadov: “Axmaq adamlardır, mənə şər-böhtan atırlar” - EKSKLÜZİV
21.09.2017, 18:15

Azad Cavadov: “Axmaq adamlardır, mənə şər-böhtan atırlar” - EKSKLÜZİV

İlham Əliyev Mali prezidentini təbrik edib
21.09.2017, 18:13

İlham Əliyev Mali prezidentini təbrik edib

Rektor təsdiqlədi: Dərsə hicablı tələbələr buraxılmır
21.09.2017, 18:05

Rektor təsdiqlədi: Dərsə hicablı tələbələr buraxılmır

Atalığından hamilə qalan 12 yaşlı qızın körpəsi öldü  
21.09.2017, 17:52

Atalığından hamilə qalan 12 yaşlı qızın körpəsi öldü  

Bakı-Sumqayıt marşrutunda REYD: 24 avtobus saxlanıldı
21.09.2017, 17:41

Bakı-Sumqayıt marşrutunda REYD: 24 avtobus saxlanıldı

Şadlıq evlərindən telefon oğurlayan saxlanıldı - FOTOLAR
21.09.2017, 17:34

Şadlıq evlərindən telefon oğurlayan saxlanıldı - FOTOLAR

Azərbaycanda yeni cəza növü yaradılır - Təqsirləndirilən şəxs cəzasını evində çəkəcək  
21.09.2017, 17:33

Azərbaycanda yeni cəza növü yaradılır - Təqsirləndirilən şəxs cəzasını evində çəkəcək  

Tramp Səudiyyə Ərəbistanını Qətərlə müharibədən çəkindirib
21.09.2017, 17:26

Tramp Səudiyyə Ərəbistanını Qətərlə müharibədən çəkindirib

Yazıçılar Birliyi “26" kafesinin yerini icarəyə verməyəcək  - AÇIQLAMA  
21.09.2017, 17:22

Yazıçılar Birliyi “26" kafesinin yerini icarəyə verməyəcək  - AÇIQLAMA  

Manat və dolların sabahkı MƏZƏNNƏSİ
21.09.2017, 17:17

Manat və dolların sabahkı MƏZƏNNƏSİ

Tofiq Məliklidən təhsil nazirinə AÇIQ MƏKTUB: “Təcili həll etməyimiz lazımdır”  
21.09.2017, 17:11

Tofiq Məliklidən təhsil nazirinə AÇIQ MƏKTUB: “Təcili həll etməyimiz lazımdır”  

ARXİV
SORĞU
Məhərrəmliyin əsas şərtlərini qəbul edirsiniz?
- Bəli qəbul edirəm və Kərbəla şəhidlərinə mütləq yas saxlayacam (47.3%)
- Məhərrəmliyin şərtləri yalnız şiələr üçündür(7.97%)
- Bu şərtlərin heç birini qəbul etmirəm(12.7%)
- Məhərrəmlık əsl İslama ziddir(31.9%)