16 yanvar 2019, Çərşənbə
Ana Səhifə - - Bir qətlin sirri…
Bir qətlin sirri…
10.06.2011, 15:29

Fəx­ri Xi­ya­ban­da "mü­sa­vat cəl­lad­la­rı"nın qət­lə ye­tir­di­yi 20-yə qə­dər in­san ya­tır. İdeo­lo­ji təb­li­ğat və təx­ri­bat­la­rı mə­zar­la­rın üzə­ri­nə be­lə kö­çür­mək­də ma­hir olan bol­şe­vik­lə­rin bu ni­şa­nə­lə­ri­nin müs­tə­qil­li­yi­mi­zin bər­pa­sı­nın 20-ci ilin­də də sax­la­nıl­ma­sı tə­əs­süf do­ğu­rur. Mil­lət və­ki­li Fa­zil Qə­zən­fə­roğ­lu­nun Mil­li Məc­lis­də bu möv­zu ət­ra­fın­da çı­xı­şı ma­raq do­ğur­maq­la ya­na­şı,  si­ya­si va­ris­lik ba­xı­mın­dan döv­lət­çi­li­yi­miz üçün xü­su­si əhə­miy­yət kəsb edir­di.

Bol­şe­vizm və mil­li kom­mu­nist­lə­rin fəa­liy­yə­ti­nin ta­ri­xi­miz­dən si­li­nib atıl­ma­ğı­nın ob­yek­tiv dü­şün­cə­lər­dən uzaq ol­du­ğu­nun fər­qin­də ola­raq bir mə­sə­lə­ni də diq­qət­dən qa­çır­ma­ma­lı­yıq. O mə­zar­lar­da ya­tan, inan­dı­ğı ideo­lo­gi­ya­nın qur­ba­nı olan­la­rın ru­hu 70 il so­vet re­ji­mi tə­rə­fin­dən in­ci­di­lib, on­la­rın ta­le­yin­dən ya­lan­çı məq­səd­lər üçün is­ti­fa­də olu­nub. Gə­lin müs­tə­qil Azər­bay­ca­nın in­di­ki dö­nə­min­də bu­na yol ver­mə­yək.

Son dövr­lər baş­da­şı­nın şək­li qə­zet sə­hi­fə­lə­rin­də çap edi­lən, "mü­sa­vat cəl­lad­la­rı"nın qət­lə ye­tir­di­yi mə­tin bol­şe­vik Əli Bay­ra­mo­vun ta­le­yi­nə işıq sal­maq, üzə­rin­də qan lə­kə­li ağır it­ti­ha­mın ün­va­nı­nın düz olub-ol­ma­ma­sı ma­raq kəsb et­di­yin­dən, bir za­man oxu­duq­la­rı­ma ye­ni fakt­lar əla­və edib hə­zə­rat oxu­cu­ya çat­dı­rı­ram.

Bay­ra­mov Əli Bay­ram oğ­lu 1889-cu il­də Şa­ma­xı qə­za­sı­nın La­hıc kən­din­də do­ğu­lub. Azər­bay­can­da so­vet ha­ki­miy­yə­ti­nin qə­lə­bə­si uğ­run­da mü­ba­ri­zə apa­ran Ə.Bay­ra­mov bə­zi qo­ca­man bol­şe­vik­lər ki­mi, bu par­ti­ya­ya 1904-cü il­də de­yil, 1919-cu il­də qə­bul olu­nub. İx­ti­sas­ca gə­mi­çi­dir, 1912-ci il­də Ba­kı gə­mi­çi­lik mək­tə­bi­ni bi­ti­rib və hə­min il­dən eti­ba­rən Xə­zər də­ni­zin­də bar­kos ka­pi­ta­nı ki­mi ça­lı­şıb.  Araş­dır­ma nə­ti­cə­sin­də ay­dın olur ki, Ə.Bay­ra­mov Nə­ri­man Nə­ri­ma­no­vun li­der­lik et­di­yi sol yö­nüm­lü "Hüm­mət" Par­ti­ya­sı­nın fə­al­la­rın­dan olub. Sa­də­cə, 1919-cu il­də Azər­bay­can bol­şe­vik­lə­ri­nin so­si­al ba­za­sı­nın az­lı­ğın­dan Ru­si­ya KP MK-sı tə­rə­fin­dən Nə­ri­man Nə­ri­ma­no­vun ra­zı­lı­ğı ilə "Hüm­mət"çi­lər bol­şe­vik­lər­lə bir­ləş­di. Bu bir­li­yin nə­ti­cə­sin­də o da 37-ci ilin qur­ba­nı Ru­hul­la Axun­dov­la bir­gə kom­mu­nist­lə­rin sı­ra­sı­na qa­tı­lıb. An­caq bə­zi mən­bə­lər­də Ə.Bay­ra­mo­vun əv­vəl, 1918-ci ilin iyu­nun­da "Əkin­çi" adın­da qə­zet nəşr et­di­rib bö­yük Hə­sən bəy Zər­da­bi­nin ru­hu­nu in­ci­dən, 1918-ci ilin sent­yab­rın­da "26-lar"dan bi­ri ki­mi gül­lə­lə­nən sol-eser Hə­sən bəy Və­zi­ro­vun "Əkin­çi" par­ti­ya­sın­da ol­du­ğu və son­ra is­te­fa ve­rə­rək "Hüm­mət"ə qa­tıl­dı­ğı ya­zı­lır.

Qaf­qaz İs­lam Or­du­su Azər­bay­ca­nın əra­zi bü­töv­lü­yü və is­tiq­la­lı uğ­run­da mü­ba­ri­zə apar­dı­ğı 1918-ci ilin yaz və yay ay­la­rı döv­rün­də Ə.Bay­ra­mo­vun Xə­zər Də­niz Do­nan­ma­sın­da ça­lış­dı­ğı bəl­li olur. Ba­kı iş­ğal­dan azad olub, Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti pay­tax­ta kö­çüb asa­yi­şi tə­min et­dik­dən son­ra Ə.Bay­ra­mov Gən­cə­yə ge­dir və ora­da giz­lə­nir. Bir il son­ra Ba­kı­ya qa­yı­dır və si­ya­si fəa­liy­yə­ti­ni bər­pa edir. "Azər­bay­can So­vet En­sik­lo­pe­di­ya­sı"nda çap olu­nan mə­qa­lə­dən bəl­li olur ki, 1919-1920-ci il­lər­də "Hüm­mət"in rəh­bər­lə­rin­dən bi­ri, RK (b) P Qaf­qaz Öl­kə Ko­mi­tə­si ya­nın­da giz­li hər­bi qə­rar­ga­hı­nın və Ba­kı ko­mi­tə­si­nin üz­vü ki­mi ömür yo­lu ke­çib.

Araş­dır­ma­mı­za gö­rə, N.Nə­ri­ma­nov, R.Axun­dov, R.Mu­sa­bə­yov, Çin­giz İl­dı­rım ki­mi Ə.Bay­ra­mo­vun par­laq si­ya­si fəa­liy­yə­ti yox­dur. Onun si­ya­si nü­fu­zu qət­lin­dən son­ra baş­la­yır. Bu qət­lə o qə­dər al-qır­mı­zı si­ya­si rəng çə­ki­lib ki, hər bir əqi­də­li bol­şe­vik za­ma­nın­da onun ka­sad si­ya­si fəa­liy­yə­ti­ni özü üçün mü­ba­ri­zə mək­tə­bi sa­yıb.

* * * * * *

Əli Bay­ra­mo­vun qət­li "Qa­tır Məm­məd" fil­min­də de­yil­di­yi ki­mi Azər­bay­can­da So­vet Ha­ki­miy­yə­ti­nin qu­rul­ma­sı­na bar­maq­la sa­yı­la­caq gün­lər qal­dıq­da baş ve­rib. Qa­tır Məm­mə­din ölü­mün­dən 18 gün son­ra Şu­ra­lar hö­ku­mə­ti qu­rul­muş­du­sa, Ə.Bay­ra­mo­vun qət­lin­dən 5 gün son­ra üç­rəng­li bay­ra­ğı­mız en­di­ril­di.

Ha­ki­miy­yə­tə ye­ni­cə gəl­miş bol­şe­vik­lər Əli Bay­ra­mo­vun qət­lin­dən Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin li­der­lə­ri­nə qar­şı ən mü­na­sib təb­li­ğat fak­tı ki­mi is­ti­fa­də et­di­lər. Azər­bay­can mil­li ha­ki­miy­yə­ti­ni gü­nah­sız in­san qa­ti­li elan et­mək, xalq ara­sın­da mən­fi rəy for­ma­laş­dır­maq tak­ti­ki plan idi. Qətl­də "şüb­hə­li bi­li­nən" 13 nə­fər sa­biq po­lis mə­mu­ru, həbs­xa­na rəh­bər­lə­ri həbs olun­du və "Ma­yı­lov" te­at­rın­da məh­kə­mə qu­rul­du. Məh­kə­mə pro­ses­lə­ri 1920-ci ilin 28 ap­rel sə­hə­rin­dən son­ra nəşr olu­nan "Azər­bay­can Mü­vəq­qə­ti İn­qi­lab Ko­mi­tə­si­nin əx­ba­rı" qə­ze­ti­nin bir ne­çə sa­yın­da "Xalq məh­kə­mə­sin­də" sər­löv­hə­si al­tın­da dərc olun­du. Müt­tə­him qis­min­də Ba­kı­nın sa­biq po­lis rəi­si Rüs­təm bəy Mir­zə­yev, Ba­kı­nın 4-cü uçast­ko­su­nun sa­biq pris­ta­vı Sü­ley­man bəy Süb­han­ver­di­xa­nov, po­lis və həbs­xa­na mə­mur­la­rın­dan As­lan bəy Mir­zə­yev, İb­ra­him­xə­lil Zül­fü­qa­rov və bir ne­çə şəx­sin məh­kə­mə­si an­caq və an­caq si­ya­si mo­tiv­lər, si­ya­si it­ti­ham­lar al­tın­da apa­rı­lır­dı. 1920-ci il ma­yın 5-də, 3-cü sa­yın­dan baş­la­ya­raq dərc olu­nan re­por­taj­lar­da ay­dın olur ki,  müt­tə­him­lər­dən qət­lin ne­cə, han­sı şə­ra­it­də baş ver­mə­si­ni de­yil, Mü­sa­vat Par­ti­ya­sın­dan və hö­ku­mə­tin da­xi­li iş­lər na­zir­lik­lə­rin­dən bu iş­də ki­min əli ol­du­ğu­nu, eh­ti­mal və fər­ziy­yə­lə­ri­ni so­ru­şur­du­lar. "Əli Bay­ra­mo­vun qət­li ət­ra­fın­da" sər­löv­hə­si ilə çap olu­nan  məh­kə­mə re­por­taj­la­rın­dan bi­ri bu ifa­də ilə baş­la­yır­dı: "Əda­lət məh­kə­mə­si Mü­sa­vat hö­ku­mə­ti­nin bə­zi ci­na­yət­lə­ri­ni aç­mış­dır". 

Şa­hid ifa­də­lə­rin­də ən çox mər­hu­mun hə­yat yol­da­şı Cey­ran Bay­ra­mo­va da­nı­şır və bil­di­rir ki, döv­lət əley­hi­nə ci­na­yət­də suç­la­nan Ə.Bay­ra­mov həbs­xa­na­dan qaç­mış­dı və po­lis­lər tə­rə­fin­dən ax­ta­rı­lır­dı. 100-ə ya­xın po­lis əv­vəl mər­hu­mun da­yı­sı­gil­də, son­ra isə onun evin­də ax­ta­rış apa­rıb. Bu fak­tı təs­diq­lə­yən şa­hid­lər qət­lin ne­cə, han­sı şə­ra­it­də baş ver­di­yi haq­da heç bir mə­lu­mat ve­rə bil­mir­lər. Qət­lin ta­rix­çə­si də ay­rı-ay­rı mən­bə­lər­də müx­tə­lif cür təq­dim edi­lir. Bə­zi mən­bə­lə­rə gö­rə, bol­şe­vik fəa­liy­yə­ti­nə gö­rə həbs olu­nan Bay­ra­mov həbs­xa­na­da öl­dü­rü­lüb. "Azər­bay­can Mü­vəq­qə­ti İn­qi­lab Ko­mi­tə­si əx­ba­rı"nın məh­kə­mə re­por­taj­la­rın­da isə qət­lin həbs­xa­na­da baş ver­mə­di­yi təs­diq­lə­nir. Mər­hum giz­lən­di­yi yer­də na­mə­lum in­san­lar tə­rə­fin­dən bo­ğu­lur və cə­sə­di evi­nin ət­ra­fı­na atı­lır.

Qət­lin nə sə­bəb­dən baş ver­di­yi üçün si­ya­si it­ti­ha­ma mə­ruz qa­lan Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin möv­qe­yi isə iki il­də cə­mi 44 sa­yı işıq üzü gö­rən, axı­rın­cı sa­yı 1920-ci il ap­re­lin 24-də çı­xan "İs­tiq­lal" qə­ze­tin­də çap olu­nub. Mə­həm­məd Əmin Rə­sul­za­də­nin qə­lə­min­dən çıx­dı­ğı­nı təx­min et­di­yi­miz bu ya­zı Əli Bay­ra­mo­vun öl­dü­rül­mə­si­nin eh­ti­mal olu­nan sə­bəb­lə­ri və hö­ku­mə­tin bu ci­na­yə­tə mü­na­si­bə­ti ba­xı­mın­dan ma­raq­lı­dır.

Mə­qa­lə­nin əv­və­lin­də mü­əl­lif "hö­ku­mə­ti boğ­maq üçün sui-qəsd­də iş­ti­rak edən­lər­dən Əli Bay­ra­mo­vun po­lis tə­rə­fin­dən ax­ta­rıl­maq­da ikən qətl olu­nub son­ra məq­tu­lə ta­pıl­mış ol­ma­sı"nı ya­zır və bil­di­rir ki, qət­lin ha­ra­da və kim­lər tə­rə­fin­dən va­qe ol­du­ğu və ic­ra edil­di­yi təh­qi­qa­tın və is­tin­ta­qın işi­dir və ar­tıq bu işə baş­la­nıl­mış­dır. Qət­lin si­ya­si mo­tiv­lər­dən doğ­du­ğu­nu id­dia edən "bol­şe­vik­lər­lə bi­ra­bir mü­xə­li­qat ya­pan fir­qə­lər is­tin­taq araş­dı­rıl­ma­sı­nın apa­rıl­ma­sı­na əhə­miy­yət ver­mə­yə­rək hö­ku­mət və hö­ku­mət edən fir­qə­ni, yə­ni Mü­sa­va­tı töh­mə­tə və lə­kə­lən­dir­mə­yə" baş­la­yır­lar.

Əli Bay­ra­mo­vun kim­li­yi­nə, han­sı si­ya­si əqi­də­nin da­şı­yı­cı­sı ol­ma­sın­dan ası­lı ol­ma­ya­raq Azər­bay­can və­tən­da­şı ol­du­ğu­nu diq­qə­tə gə­ti­rən "İs­tiq­lal" ya­zır: "Əli Bay­ra­mo­vun kim ol­du­ğu ilə işi­miz yox­dur. Qan­lı ci­na­yət ol­ma­mış olay­dı. O za­man bu şəx­siy­yət­dən da­ha ət­raf­lı mə­lu­mat ver­mək xü­su­siy­yə­ti­ni mü­na­qi­şə və mü­za­ki­rə et­mək olur­du. Fə­qət şim­di... bu xü­sus­da yal­nız sü­kut edə­lim. Azər­bay­can Cüm­hu­riy­yə­ti­nin hü­qu­qi bir döv­lət ol­ma­sı­nı is­tə­yən hər han­kı və­tən­da­şa şa­yən nif­rət bir ha­di­sə­dir. Bu ci­na­yə­ti ir­ti­bat edən zat bi­lə­rək və ya­xud bil­mə­yə­rək ci­na­yə­tin ən bö­yü­yü­nü elə­miş və bol­şe­vik­lə­rin çö­rə­yi­nə yağ sürt­müş­lər".

Ha­ki­miy­yə­tə gəl­mə­yin ən yax­şı yol­la­rı­nı təx­ri­bat və ter­ror hə­rə­kət­lə­ri­nin da­vam­lı apa­rıl­ma­sın­da gö­rən bol­şe­vik­lər mil­li hö­ku­mə­tin nü­fu­zu­na zər­bə vur­maq, xalq ara­sın­da da­yaq­la­rı­nı lax­lat­maq üçün uzun il­lər ya­rar­lan­dıq­la­rı tak­ti­ka­nı 1920-ci il ap­re­lin 22-də ye­ri­nə ye­tir­di­lər, öz əqi­də­da­şı Ə.Bay­ra­mo­vu qət­lə ye­tir­di­lər. Si­ya­si azad­lıq­lar­dan, küt­lə­vi tə­til və eti­raz­lar­dan gen-bo­lu­na is­ti­fa­də edən­lər cə­miy­yət­də bu qan­lı olay­dan "şok" ya­rat­dı­lar. Za­vod və fab­rik­lər­də, neft mə­dən­lə­rin­də hö­ku­mə­tin ba­ca­rıq­sız­lı­ğı, si­ya­si əqi­də­si­nə gö­rə in­san­la­rın qət­lə ye­ti­ril­di­yi haq­da təb­li­ğat ma­şı­nı dur­ma­dan iş­lə­di. Na­mə­lum şəxs­lər tə­rə­fin­dən tö­rə­di­lən bu qətl sol yö­nüm­lü qüv­və­lə­rin koa­li­si­ya­sın­dan for­ma­la­şa­caq 5-ci hö­ku­mət ka­bi­ne­ti­nin qu­rul­ma­sı ərə­fə­sin­də "va­hid və bö­lün­məz Ru­si­ya" ide­ya­sı­nın da­şı­yı­cı­la­rı­nın si­ya­si qə­lə­bə­si­nin tə­mi­ni­nə im­kan ya­rat­dı.

Ba­şı hö­ku­mət böh­ra­nı­nın ara­dan qal­dı­rıl­ma­sı­na yö­nə­lən mil­li qüv­və­lər Ə.Bay­ra­mo­vun qət­li ət­ra­fın­da baş ve­rən si­ya­si oyun­la­ra hü­qu­qi müs­tə­vi­də ca­vab ve­ri­lə­cə­yi­nə inam ifa­də edir­di. Bu ba­xım­dan "İs­tiq­lal" bol­şe­vik­lə­rin növ­bə­ti si­ya­si id­dia­sı­na da­ha əha­tə­li ca­vab ve­rə­rək, bu qət­lin nə­yə və ki­mə la­zım ol­du­ğu­nu açıq ya­zır­dı: "Bu qa­nı bu­la­ma­ğa, cə­za­sı­nı ... bir su­rət­də ver­mək hö­ku­mə­tin, əda­lə­tin bor­cu­dur. Bu­nu bi­la­xas­sə bi­zim fir­qə tə­ləb edir. Bi­la­xas­sə de­yi­riz, Əli Bay­ra­mo­vun məz­lu­ma­ti ilə bi­zi za­lım möv­qe­yin­də gös­tər­mək is­tə­yir­lər. Bol­şe­vik­lə­rin ko­mi­tə­si tə­rə­fin­dən nəşr olu­nan in­ti­bah­na­mə­lər­də fir­qə­mi­zin rəi­si də­xi da­xil ol­du­ğu hal­da ar­ka­daş­la­rı­mız­dan Nə­sib bəy (hö­ku­mət rəi­si), Mus­ta­fa Və­ki­lov (da­xi­liy­yə na­zi­ri), Şə­fi bəy Rüs­tə­mov (da­xi­liy­yə na­zi­ri­nin müa­vi­ni), Ab­bas­qu­lu Ka­zım­za­də, Məm­məd­ba­ğır Şeyx­za­ma­nov mü­qəs­sir­di­lər de­yən elan olun­muş­lar. Böh­tan­la­ra baş­la­mış­lar... Lə­nət o kə­sə ki, Əli Bay­ra­mov ki­mi döv­lə­tin əsa­sı­na qəsd et­mək ki­bi ağır bir ci­na­yə­tə müt­tə­him olan şəx­si qətl et­mək su­rə­ti­lə bol­şe­vik­lə­rə böy­lə bir ma­nevr im­ka­nı ver­miş­lər. Fə­qət, bu ma­nevr­lər ilə kim­sə al­da­tıl­maz. Oğ­ru nə qə­dər ba­ğır­sa da, ar­tıq doğ­ru­la­rın bağ­rı çat­la­maq döv­rü­nü keç­miş­dir..."

Mü­sa­vat və ya­xud hö­ku­mət bol­şe­vik­lə­ri öl­dür­mək is­tə­sə edər­lər, daş da­lın­dan hə­rə­kə­tə lü­zum yox­dur. Da­ha məş­hur­lar­dan baş­la­yar­dı­lar..."

Qa­ti­lin tez­lik­lə ta­pı­la­ca­ğı­nı və "şid­dət­li cə­za­la­rı­nı" çə­kə­cə­yi­nə əmin olan Azər­bay­can mil­li hö­ku­mə­ti is­tin­taq hə­rə­kət­lə­ri­nin tez­ləş­di­ril­mə­si üçün bü­tün təd­bir­lə­ri gör­dü­yü hal­da, bu səs­li-küy­lü qətl­dən 5 gün son­ra öz­lə­ri si­ya­si qət­lə məh­kum ol­du­lar.

Əli Bay­ra­mo­vun qa­ti­li isə bol­şe­vik­lə­rin cər­gə­sin­də da­ya­nıb, növ­bə­ti si­fa­ri­şi göz­lə­yir­di.xeber, parlament, ölkə, qarabağ, müsahibə, müəlliflər, təhsil, iqtisadiyyat, reportaj, gündəm, mədəniyyət, dünya, media, ədəbiyyat, fotosöhbət, Azərbaycan, xəbərlər, Russia, Turkey, Azerbaijan, Bakı, Baku
Anar
11.06.2011, 14:51

Cox sag olun Akif bey bu cur bilgilere gore. Tewekkurler. Dogru deyirsiz ki bu cur qebirleri Fexri Xiyabanda saxlamaq teesuf dogurur. Cunki Fexri Xiyabana geden vetendashlar bolsheviklerin qebrinin uzerini oxuyarken ele zenn edirler ki musavatcilar dogrdan da "cellad" olublar. Amma siz arashdirmalarinizla gosterdiz ki eslinde bu bolshevikleri oz meqsedlerine catmaq ucun bolsheviklerin ozleri oldurubler. Diger bolshevikler haqqinda da arashdirmalarinizi gozleyirik

14.06.2011, 22:24

cox sag olun melumata gore.

Minaxanım Tekleli
27.06.2011, 16:46

Akif bey, Ali Bayramlının bu gün üçün gizli qalan "fealiyyetini"ele buradaca gösterseydiniz öz-özüne her şey aydın olardı. Belke onu mart qırğınında əzizleri öldürülmüş bir bağrı yanmış qisasçı öldürmüşdü. Axı, o erməniler tərəfində vuruşurdu. Habelə ordumuza qarşı da son ana dək döyüşmüş. Cümhuriyyət dövründe gizli fəaliyyete keçmiş, ölke daxili xeberleri bolşevik rus hökumetine ötürürdü. Əli qanlı Əli Bayramov buna görə gizlenir, xanımı hökumet apparatında işləyir, dinc oturmurdu. gizli telefon xəbərlərini o toplayırdı. Sayqılarımla

Şərh yaz

Bu kateqoriyadan olan xəbərlər
SON XƏBƏR
Qasırğa Gürcüstanda ciddi fəsadlar törətdi - FOTO
16.01.2019, 21:53

Qasırğa Gürcüstanda ciddi fəsadlar törətdi - FOTO

“Rusiyanın Dilqəm Əsgərovun geri qaytarılması ilə bağlı səylərini artıracağını gözləyirik” - XİN rəsmisi
16.01.2019, 21:42

“Rusiyanın Dilqəm Əsgərovun geri qaytarılması ilə bağlı səylərini artıracağını gözləyirik” - XİN rəsmisi

Türkiyə Rusiya prezidentləri yenidən bir araya gələcək
16.01.2019, 21:24

Türkiyə Rusiya prezidentləri yenidən bir araya gələcək

Sumqayıtda 24 yaşlı gənc itkin düşüb - FOTO
16.01.2019, 21:10

Sumqayıtda 24 yaşlı gənc itkin düşüb - FOTO

Türkiyədə 80 minədək hərbçi hazır vəziyyətə gətirildi
16.01.2019, 20:54

Türkiyədə 80 minədək hərbçi hazır vəziyyətə gətirildi

Azərbaycanlı “donuz qripi”nə yoluxdu
16.01.2019, 20:43

Azərbaycanlı “donuz qripi”nə yoluxdu

Dəmiryolunda təcili yardım lokomotivi istifadəyə verildi
16.01.2019, 20:28

Dəmiryolunda təcili yardım lokomotivi istifadəyə verildi

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasına mediatur
16.01.2019, 20:16

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasına mediatur

Seysmoloji Xidmət zəlzələ olacağı ilə bağlı məlumatlara CAVAB VERDİ
16.01.2019, 20:02

Seysmoloji Xidmət zəlzələ olacağı ilə bağlı məlumatlara CAVAB VERDİ

Nazirliyinin strukturu və idarə edilməsi təkmilləşdirilir
16.01.2019, 19:48

Nazirliyinin strukturu və idarə edilməsi təkmilləşdirilir

Ermənistanda sığorta agentləri də etiraza qalxdı
16.01.2019, 19:37

Ermənistanda sığorta agentləri də etiraza qalxdı

İranla Azərbaycan arasında hərbi sahədə protokol imzalandı
16.01.2019, 19:25

İranla Azərbaycan arasında hərbi sahədə protokol imzalandı

Xarici işlər nazirləri fevralda yenidən görüşəcək
16.01.2019, 19:14

Xarici işlər nazirləri fevralda yenidən görüşəcək

SOCAR-ın 2500-ə yaxın neftçini dənizdən təxliyyə edib
16.01.2019, 19:10

SOCAR-ın 2500-ə yaxın neftçini dənizdən təxliyyə edib

Şəkidə Olimpiya məhəlləsində zenit top mərmisi tapılıb 
16.01.2019, 19:02

Şəkidə Olimpiya məhəlləsində zenit top mərmisi tapılıb 

Ötən il 22 dini icmanın qeydiyyatına imtina olunub
16.01.2019, 18:50

Ötən il 22 dini icmanın qeydiyyatına imtina olunub

Agentlik 50-ə yaxın obyekti cərimələdi
16.01.2019, 18:31

Agentlik 50-ə yaxın obyekti cərimələdi

Festivalla bağlı Koordinasiya Komissiyasının iclası keçirildi
16.01.2019, 18:24

Festivalla bağlı Koordinasiya Komissiyasının iclası keçirildi

Ağstafada növbəti hesabat yığıncağı keçirildi
16.01.2019, 18:23

Ağstafada növbəti hesabat yığıncağı keçirildi

Mədəniyyət Nazirliyi də hava şəraiti ilə bağlı hərəkətə keçdi
16.01.2019, 18:20

Mədəniyyət Nazirliyi də hava şəraiti ilə bağlı hərəkətə keçdi

Ermənistanda baş nazirin müavinləri təyin olundu
16.01.2019, 18:11

Ermənistanda baş nazirin müavinləri təyin olundu

Coğrafiya İnstitutu: Azərbaycandan siklon keçəcək   
16.01.2019, 17:54

Coğrafiya İnstitutu: Azərbaycandan siklon keçəcək  

“Müəllimə dedi ki, sinifdə qızlar var, o kəlməni işlətməyin” - Mübariz İbrahimovun sinif yoldaşı
16.01.2019, 17:49

“Müəllimə dedi ki, sinifdə qızlar var, o kəlməni işlətməyin” - Mübariz İbrahimovun sinif yoldaşı

Səhiyyə Nazirliyindən “Whatsapp”dakı “donuz qripi” ilə bağlı BƏYANAT
16.01.2019, 17:47

Səhiyyə Nazirliyindən “Whatsapp”dakı “donuz qripi” ilə bağlı BƏYANAT

Kəmaləddin Heydərov nazirliyi gücləndirilmiş rejimə keçirdi   
16.01.2019, 17:43

Kəmaləddin Heydərov nazirliyi gücləndirilmiş rejimə keçirdi  

AMEA-da üç nəfərə yeni vəzifə verildi   
16.01.2019, 17:39

AMEA-da üç nəfərə yeni vəzifə verildi  

Rövşən Rzayev Sabunçuda köçkünlərlə görüşüb
16.01.2019, 17:30

Rövşən Rzayev Sabunçuda köçkünlərlə görüşüb

Manat sabah bu məzənnədə olacaq   
16.01.2019, 17:29

Manat sabah bu məzənnədə olacaq  

Rektor universitetdə imtahanları dayandırdı   
16.01.2019, 17:24

Rektor universitetdə imtahanları dayandırdı  

Daha bir nazirlik hazırlıq vəziyyətinə gətirildi
16.01.2019, 17:17

Daha bir nazirlik hazırlıq vəziyyətinə gətirildi

Zakir Həsənov Milli Orduya göstəriş verdi   
16.01.2019, 17:06

Zakir Həsənov Milli Orduya göstəriş verdi  

“ABŞ Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının fəaliyyətini yaxından izləyir”
16.01.2019, 17:05

“ABŞ Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının fəaliyyətini yaxından izləyir”

Əflatun Amaşov: “Struktur islahatları bəhrəsini verəcək”   
16.01.2019, 17:03

Əflatun Amaşov: “Struktur islahatları bəhrəsini verəcək”  

Ramiz Mehdiyevin Qriqorian kilsəsi haqda kitabına təqdimat keçirilib
16.01.2019, 17:00

Ramiz Mehdiyevin Qriqorian kilsəsi haqda kitabına təqdimat keçirilib

Nazirdən ciddi kadr dəyişikliyi - İri şəhərlərə polis rəisi təyin edildi
16.01.2019, 16:49

Nazirdən ciddi kadr dəyişikliyi - İri şəhərlərə polis rəisi təyin edildi

“UNEC-100” İnkişaf Strategiyası: əsas hədəflər
16.01.2019, 16:46

“UNEC-100” İnkişaf Strategiyası: əsas hədəflər

Türkiyə ilə sərhəddə partlayış: 9 ölü, 20 yaralı
16.01.2019, 16:37

Türkiyə ilə sərhəddə partlayış: 9 ölü, 20 yaralı

“Kaspi” qəzeti “Nəsimi ili” ilə bağlı müsabiqə elan etdi 
16.01.2019, 16:36

“Kaspi” qəzeti “Nəsimi ili” ilə bağlı müsabiqə elan etdi 

Zakir Həsənov İran ordusunun Baş Qərargah rəisi ilə protokol imzaladı
16.01.2019, 16:33

Zakir Həsənov İran ordusunun Baş Qərargah rəisi ilə protokol imzaladı

Turizm Agentliyi: Səfərləri təxirə salın! - XƏBƏRDARLIQ
16.01.2019, 16:26

Turizm Agentliyi: Səfərləri təxirə salın! - XƏBƏRDARLIQ

Ağalar Bayramova niyə fəxri ad verilmədi…   
16.01.2019, 16:18

Ağalar Bayramova niyə fəxri ad verilmədi…  

“Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirdi
16.01.2019, 16:17

“Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirdi

Vestel yeni konseptlə Bakıda yeni ünvanda 
16.01.2019, 16:13

Vestel yeni konseptlə Bakıda yeni ünvanda 

Azercell-in xidmət mərkəzi indi Bakı Beynəlxalq Avtovağzalında
16.01.2019, 16:09

Azercell-in xidmət mərkəzi indi Bakı Beynəlxalq Avtovağzalında

“Azərsu” da gücləndirilmiş rejimə keçdi
16.01.2019, 16:03

“Azərsu” da gücləndirilmiş rejimə keçdi

Oqtay Şirəliyev baş həkimlərə tapşırıq verdi   
16.01.2019, 15:46

Oqtay Şirəliyev baş həkimlərə tapşırıq verdi  

AQTA-dan dabaq xəstəliyi ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ
16.01.2019, 15:44

AQTA-dan dabaq xəstəliyi ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ

Azərbaycanda “quş qripi” monitorinqləri keçirilir
16.01.2019, 15:34

Azərbaycanda “quş qripi” monitorinqləri keçirilir

Binəqədidə hava şəraiti ilə bağlı iclas keçirildi
16.01.2019, 15:33

Binəqədidə hava şəraiti ilə bağlı iclas keçirildi

Üç prezidentin yeni sammiti keçiriləcək
16.01.2019, 15:31

Üç prezidentin yeni sammiti keçiriləcək

ARXİV