24 mart 2019, Bazar
Ana Səhifə - - Bir qətlin sirri…
Bir qətlin sirri…
10.06.2011, 15:29

Fəx­ri Xi­ya­ban­da "mü­sa­vat cəl­lad­la­rı"nın qət­lə ye­tir­di­yi 20-yə qə­dər in­san ya­tır. İdeo­lo­ji təb­li­ğat və təx­ri­bat­la­rı mə­zar­la­rın üzə­ri­nə be­lə kö­çür­mək­də ma­hir olan bol­şe­vik­lə­rin bu ni­şa­nə­lə­ri­nin müs­tə­qil­li­yi­mi­zin bər­pa­sı­nın 20-ci ilin­də də sax­la­nıl­ma­sı tə­əs­süf do­ğu­rur. Mil­lət və­ki­li Fa­zil Qə­zən­fə­roğ­lu­nun Mil­li Məc­lis­də bu möv­zu ət­ra­fın­da çı­xı­şı ma­raq do­ğur­maq­la ya­na­şı,  si­ya­si va­ris­lik ba­xı­mın­dan döv­lət­çi­li­yi­miz üçün xü­su­si əhə­miy­yət kəsb edir­di.

Bol­şe­vizm və mil­li kom­mu­nist­lə­rin fəa­liy­yə­ti­nin ta­ri­xi­miz­dən si­li­nib atıl­ma­ğı­nın ob­yek­tiv dü­şün­cə­lər­dən uzaq ol­du­ğu­nun fər­qin­də ola­raq bir mə­sə­lə­ni də diq­qət­dən qa­çır­ma­ma­lı­yıq. O mə­zar­lar­da ya­tan, inan­dı­ğı ideo­lo­gi­ya­nın qur­ba­nı olan­la­rın ru­hu 70 il so­vet re­ji­mi tə­rə­fin­dən in­ci­di­lib, on­la­rın ta­le­yin­dən ya­lan­çı məq­səd­lər üçün is­ti­fa­də olu­nub. Gə­lin müs­tə­qil Azər­bay­ca­nın in­di­ki dö­nə­min­də bu­na yol ver­mə­yək.

Son dövr­lər baş­da­şı­nın şək­li qə­zet sə­hi­fə­lə­rin­də çap edi­lən, "mü­sa­vat cəl­lad­la­rı"nın qət­lə ye­tir­di­yi mə­tin bol­şe­vik Əli Bay­ra­mo­vun ta­le­yi­nə işıq sal­maq, üzə­rin­də qan lə­kə­li ağır it­ti­ha­mın ün­va­nı­nın düz olub-ol­ma­ma­sı ma­raq kəsb et­di­yin­dən, bir za­man oxu­duq­la­rı­ma ye­ni fakt­lar əla­və edib hə­zə­rat oxu­cu­ya çat­dı­rı­ram.

Bay­ra­mov Əli Bay­ram oğ­lu 1889-cu il­də Şa­ma­xı qə­za­sı­nın La­hıc kən­din­də do­ğu­lub. Azər­bay­can­da so­vet ha­ki­miy­yə­ti­nin qə­lə­bə­si uğ­run­da mü­ba­ri­zə apa­ran Ə.Bay­ra­mov bə­zi qo­ca­man bol­şe­vik­lər ki­mi, bu par­ti­ya­ya 1904-cü il­də de­yil, 1919-cu il­də qə­bul olu­nub. İx­ti­sas­ca gə­mi­çi­dir, 1912-ci il­də Ba­kı gə­mi­çi­lik mək­tə­bi­ni bi­ti­rib və hə­min il­dən eti­ba­rən Xə­zər də­ni­zin­də bar­kos ka­pi­ta­nı ki­mi ça­lı­şıb.  Araş­dır­ma nə­ti­cə­sin­də ay­dın olur ki, Ə.Bay­ra­mov Nə­ri­man Nə­ri­ma­no­vun li­der­lik et­di­yi sol yö­nüm­lü "Hüm­mət" Par­ti­ya­sı­nın fə­al­la­rın­dan olub. Sa­də­cə, 1919-cu il­də Azər­bay­can bol­şe­vik­lə­ri­nin so­si­al ba­za­sı­nın az­lı­ğın­dan Ru­si­ya KP MK-sı tə­rə­fin­dən Nə­ri­man Nə­ri­ma­no­vun ra­zı­lı­ğı ilə "Hüm­mət"çi­lər bol­şe­vik­lər­lə bir­ləş­di. Bu bir­li­yin nə­ti­cə­sin­də o da 37-ci ilin qur­ba­nı Ru­hul­la Axun­dov­la bir­gə kom­mu­nist­lə­rin sı­ra­sı­na qa­tı­lıb. An­caq bə­zi mən­bə­lər­də Ə.Bay­ra­mo­vun əv­vəl, 1918-ci ilin iyu­nun­da "Əkin­çi" adın­da qə­zet nəşr et­di­rib bö­yük Hə­sən bəy Zər­da­bi­nin ru­hu­nu in­ci­dən, 1918-ci ilin sent­yab­rın­da "26-lar"dan bi­ri ki­mi gül­lə­lə­nən sol-eser Hə­sən bəy Və­zi­ro­vun "Əkin­çi" par­ti­ya­sın­da ol­du­ğu və son­ra is­te­fa ve­rə­rək "Hüm­mət"ə qa­tıl­dı­ğı ya­zı­lır.

Qaf­qaz İs­lam Or­du­su Azər­bay­ca­nın əra­zi bü­töv­lü­yü və is­tiq­la­lı uğ­run­da mü­ba­ri­zə apar­dı­ğı 1918-ci ilin yaz və yay ay­la­rı döv­rün­də Ə.Bay­ra­mo­vun Xə­zər Də­niz Do­nan­ma­sın­da ça­lış­dı­ğı bəl­li olur. Ba­kı iş­ğal­dan azad olub, Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti pay­tax­ta kö­çüb asa­yi­şi tə­min et­dik­dən son­ra Ə.Bay­ra­mov Gən­cə­yə ge­dir və ora­da giz­lə­nir. Bir il son­ra Ba­kı­ya qa­yı­dır və si­ya­si fəa­liy­yə­ti­ni bər­pa edir. "Azər­bay­can So­vet En­sik­lo­pe­di­ya­sı"nda çap olu­nan mə­qa­lə­dən bəl­li olur ki, 1919-1920-ci il­lər­də "Hüm­mət"in rəh­bər­lə­rin­dən bi­ri, RK (b) P Qaf­qaz Öl­kə Ko­mi­tə­si ya­nın­da giz­li hər­bi qə­rar­ga­hı­nın və Ba­kı ko­mi­tə­si­nin üz­vü ki­mi ömür yo­lu ke­çib.

Araş­dır­ma­mı­za gö­rə, N.Nə­ri­ma­nov, R.Axun­dov, R.Mu­sa­bə­yov, Çin­giz İl­dı­rım ki­mi Ə.Bay­ra­mo­vun par­laq si­ya­si fəa­liy­yə­ti yox­dur. Onun si­ya­si nü­fu­zu qət­lin­dən son­ra baş­la­yır. Bu qət­lə o qə­dər al-qır­mı­zı si­ya­si rəng çə­ki­lib ki, hər bir əqi­də­li bol­şe­vik za­ma­nın­da onun ka­sad si­ya­si fəa­liy­yə­ti­ni özü üçün mü­ba­ri­zə mək­tə­bi sa­yıb.

* * * * * *

Əli Bay­ra­mo­vun qət­li "Qa­tır Məm­məd" fil­min­də de­yil­di­yi ki­mi Azər­bay­can­da So­vet Ha­ki­miy­yə­ti­nin qu­rul­ma­sı­na bar­maq­la sa­yı­la­caq gün­lər qal­dıq­da baş ve­rib. Qa­tır Məm­mə­din ölü­mün­dən 18 gün son­ra Şu­ra­lar hö­ku­mə­ti qu­rul­muş­du­sa, Ə.Bay­ra­mo­vun qət­lin­dən 5 gün son­ra üç­rəng­li bay­ra­ğı­mız en­di­ril­di.

Ha­ki­miy­yə­tə ye­ni­cə gəl­miş bol­şe­vik­lər Əli Bay­ra­mo­vun qət­lin­dən Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin li­der­lə­ri­nə qar­şı ən mü­na­sib təb­li­ğat fak­tı ki­mi is­ti­fa­də et­di­lər. Azər­bay­can mil­li ha­ki­miy­yə­ti­ni gü­nah­sız in­san qa­ti­li elan et­mək, xalq ara­sın­da mən­fi rəy for­ma­laş­dır­maq tak­ti­ki plan idi. Qətl­də "şüb­hə­li bi­li­nən" 13 nə­fər sa­biq po­lis mə­mu­ru, həbs­xa­na rəh­bər­lə­ri həbs olun­du və "Ma­yı­lov" te­at­rın­da məh­kə­mə qu­rul­du. Məh­kə­mə pro­ses­lə­ri 1920-ci ilin 28 ap­rel sə­hə­rin­dən son­ra nəşr olu­nan "Azər­bay­can Mü­vəq­qə­ti İn­qi­lab Ko­mi­tə­si­nin əx­ba­rı" qə­ze­ti­nin bir ne­çə sa­yın­da "Xalq məh­kə­mə­sin­də" sər­löv­hə­si al­tın­da dərc olun­du. Müt­tə­him qis­min­də Ba­kı­nın sa­biq po­lis rəi­si Rüs­təm bəy Mir­zə­yev, Ba­kı­nın 4-cü uçast­ko­su­nun sa­biq pris­ta­vı Sü­ley­man bəy Süb­han­ver­di­xa­nov, po­lis və həbs­xa­na mə­mur­la­rın­dan As­lan bəy Mir­zə­yev, İb­ra­him­xə­lil Zül­fü­qa­rov və bir ne­çə şəx­sin məh­kə­mə­si an­caq və an­caq si­ya­si mo­tiv­lər, si­ya­si it­ti­ham­lar al­tın­da apa­rı­lır­dı. 1920-ci il ma­yın 5-də, 3-cü sa­yın­dan baş­la­ya­raq dərc olu­nan re­por­taj­lar­da ay­dın olur ki,  müt­tə­him­lər­dən qət­lin ne­cə, han­sı şə­ra­it­də baş ver­mə­si­ni de­yil, Mü­sa­vat Par­ti­ya­sın­dan və hö­ku­mə­tin da­xi­li iş­lər na­zir­lik­lə­rin­dən bu iş­də ki­min əli ol­du­ğu­nu, eh­ti­mal və fər­ziy­yə­lə­ri­ni so­ru­şur­du­lar. "Əli Bay­ra­mo­vun qət­li ət­ra­fın­da" sər­löv­hə­si ilə çap olu­nan  məh­kə­mə re­por­taj­la­rın­dan bi­ri bu ifa­də ilə baş­la­yır­dı: "Əda­lət məh­kə­mə­si Mü­sa­vat hö­ku­mə­ti­nin bə­zi ci­na­yət­lə­ri­ni aç­mış­dır". 

Şa­hid ifa­də­lə­rin­də ən çox mər­hu­mun hə­yat yol­da­şı Cey­ran Bay­ra­mo­va da­nı­şır və bil­di­rir ki, döv­lət əley­hi­nə ci­na­yət­də suç­la­nan Ə.Bay­ra­mov həbs­xa­na­dan qaç­mış­dı və po­lis­lər tə­rə­fin­dən ax­ta­rı­lır­dı. 100-ə ya­xın po­lis əv­vəl mər­hu­mun da­yı­sı­gil­də, son­ra isə onun evin­də ax­ta­rış apa­rıb. Bu fak­tı təs­diq­lə­yən şa­hid­lər qət­lin ne­cə, han­sı şə­ra­it­də baş ver­di­yi haq­da heç bir mə­lu­mat ve­rə bil­mir­lər. Qət­lin ta­rix­çə­si də ay­rı-ay­rı mən­bə­lər­də müx­tə­lif cür təq­dim edi­lir. Bə­zi mən­bə­lə­rə gö­rə, bol­şe­vik fəa­liy­yə­ti­nə gö­rə həbs olu­nan Bay­ra­mov həbs­xa­na­da öl­dü­rü­lüb. "Azər­bay­can Mü­vəq­qə­ti İn­qi­lab Ko­mi­tə­si əx­ba­rı"nın məh­kə­mə re­por­taj­la­rın­da isə qət­lin həbs­xa­na­da baş ver­mə­di­yi təs­diq­lə­nir. Mər­hum giz­lən­di­yi yer­də na­mə­lum in­san­lar tə­rə­fin­dən bo­ğu­lur və cə­sə­di evi­nin ət­ra­fı­na atı­lır.

Qət­lin nə sə­bəb­dən baş ver­di­yi üçün si­ya­si it­ti­ha­ma mə­ruz qa­lan Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin möv­qe­yi isə iki il­də cə­mi 44 sa­yı işıq üzü gö­rən, axı­rın­cı sa­yı 1920-ci il ap­re­lin 24-də çı­xan "İs­tiq­lal" qə­ze­tin­də çap olu­nub. Mə­həm­məd Əmin Rə­sul­za­də­nin qə­lə­min­dən çıx­dı­ğı­nı təx­min et­di­yi­miz bu ya­zı Əli Bay­ra­mo­vun öl­dü­rül­mə­si­nin eh­ti­mal olu­nan sə­bəb­lə­ri və hö­ku­mə­tin bu ci­na­yə­tə mü­na­si­bə­ti ba­xı­mın­dan ma­raq­lı­dır.

Mə­qa­lə­nin əv­və­lin­də mü­əl­lif "hö­ku­mə­ti boğ­maq üçün sui-qəsd­də iş­ti­rak edən­lər­dən Əli Bay­ra­mo­vun po­lis tə­rə­fin­dən ax­ta­rıl­maq­da ikən qətl olu­nub son­ra məq­tu­lə ta­pıl­mış ol­ma­sı"nı ya­zır və bil­di­rir ki, qət­lin ha­ra­da və kim­lər tə­rə­fin­dən va­qe ol­du­ğu və ic­ra edil­di­yi təh­qi­qa­tın və is­tin­ta­qın işi­dir və ar­tıq bu işə baş­la­nıl­mış­dır. Qət­lin si­ya­si mo­tiv­lər­dən doğ­du­ğu­nu id­dia edən "bol­şe­vik­lər­lə bi­ra­bir mü­xə­li­qat ya­pan fir­qə­lər is­tin­taq araş­dı­rıl­ma­sı­nın apa­rıl­ma­sı­na əhə­miy­yət ver­mə­yə­rək hö­ku­mət və hö­ku­mət edən fir­qə­ni, yə­ni Mü­sa­va­tı töh­mə­tə və lə­kə­lən­dir­mə­yə" baş­la­yır­lar.

Əli Bay­ra­mo­vun kim­li­yi­nə, han­sı si­ya­si əqi­də­nin da­şı­yı­cı­sı ol­ma­sın­dan ası­lı ol­ma­ya­raq Azər­bay­can və­tən­da­şı ol­du­ğu­nu diq­qə­tə gə­ti­rən "İs­tiq­lal" ya­zır: "Əli Bay­ra­mo­vun kim ol­du­ğu ilə işi­miz yox­dur. Qan­lı ci­na­yət ol­ma­mış olay­dı. O za­man bu şəx­siy­yət­dən da­ha ət­raf­lı mə­lu­mat ver­mək xü­su­siy­yə­ti­ni mü­na­qi­şə və mü­za­ki­rə et­mək olur­du. Fə­qət şim­di... bu xü­sus­da yal­nız sü­kut edə­lim. Azər­bay­can Cüm­hu­riy­yə­ti­nin hü­qu­qi bir döv­lət ol­ma­sı­nı is­tə­yən hər han­kı və­tən­da­şa şa­yən nif­rət bir ha­di­sə­dir. Bu ci­na­yə­ti ir­ti­bat edən zat bi­lə­rək və ya­xud bil­mə­yə­rək ci­na­yə­tin ən bö­yü­yü­nü elə­miş və bol­şe­vik­lə­rin çö­rə­yi­nə yağ sürt­müş­lər".

Ha­ki­miy­yə­tə gəl­mə­yin ən yax­şı yol­la­rı­nı təx­ri­bat və ter­ror hə­rə­kət­lə­ri­nin da­vam­lı apa­rıl­ma­sın­da gö­rən bol­şe­vik­lər mil­li hö­ku­mə­tin nü­fu­zu­na zər­bə vur­maq, xalq ara­sın­da da­yaq­la­rı­nı lax­lat­maq üçün uzun il­lər ya­rar­lan­dıq­la­rı tak­ti­ka­nı 1920-ci il ap­re­lin 22-də ye­ri­nə ye­tir­di­lər, öz əqi­də­da­şı Ə.Bay­ra­mo­vu qət­lə ye­tir­di­lər. Si­ya­si azad­lıq­lar­dan, küt­lə­vi tə­til və eti­raz­lar­dan gen-bo­lu­na is­ti­fa­də edən­lər cə­miy­yət­də bu qan­lı olay­dan "şok" ya­rat­dı­lar. Za­vod və fab­rik­lər­də, neft mə­dən­lə­rin­də hö­ku­mə­tin ba­ca­rıq­sız­lı­ğı, si­ya­si əqi­də­si­nə gö­rə in­san­la­rın qət­lə ye­ti­ril­di­yi haq­da təb­li­ğat ma­şı­nı dur­ma­dan iş­lə­di. Na­mə­lum şəxs­lər tə­rə­fin­dən tö­rə­di­lən bu qətl sol yö­nüm­lü qüv­və­lə­rin koa­li­si­ya­sın­dan for­ma­la­şa­caq 5-ci hö­ku­mət ka­bi­ne­ti­nin qu­rul­ma­sı ərə­fə­sin­də "va­hid və bö­lün­məz Ru­si­ya" ide­ya­sı­nın da­şı­yı­cı­la­rı­nın si­ya­si qə­lə­bə­si­nin tə­mi­ni­nə im­kan ya­rat­dı.

Ba­şı hö­ku­mət böh­ra­nı­nın ara­dan qal­dı­rıl­ma­sı­na yö­nə­lən mil­li qüv­və­lər Ə.Bay­ra­mo­vun qət­li ət­ra­fın­da baş ve­rən si­ya­si oyun­la­ra hü­qu­qi müs­tə­vi­də ca­vab ve­ri­lə­cə­yi­nə inam ifa­də edir­di. Bu ba­xım­dan "İs­tiq­lal" bol­şe­vik­lə­rin növ­bə­ti si­ya­si id­dia­sı­na da­ha əha­tə­li ca­vab ve­rə­rək, bu qət­lin nə­yə və ki­mə la­zım ol­du­ğu­nu açıq ya­zır­dı: "Bu qa­nı bu­la­ma­ğa, cə­za­sı­nı ... bir su­rət­də ver­mək hö­ku­mə­tin, əda­lə­tin bor­cu­dur. Bu­nu bi­la­xas­sə bi­zim fir­qə tə­ləb edir. Bi­la­xas­sə de­yi­riz, Əli Bay­ra­mo­vun məz­lu­ma­ti ilə bi­zi za­lım möv­qe­yin­də gös­tər­mək is­tə­yir­lər. Bol­şe­vik­lə­rin ko­mi­tə­si tə­rə­fin­dən nəşr olu­nan in­ti­bah­na­mə­lər­də fir­qə­mi­zin rəi­si də­xi da­xil ol­du­ğu hal­da ar­ka­daş­la­rı­mız­dan Nə­sib bəy (hö­ku­mət rəi­si), Mus­ta­fa Və­ki­lov (da­xi­liy­yə na­zi­ri), Şə­fi bəy Rüs­tə­mov (da­xi­liy­yə na­zi­ri­nin müa­vi­ni), Ab­bas­qu­lu Ka­zım­za­də, Məm­məd­ba­ğır Şeyx­za­ma­nov mü­qəs­sir­di­lər de­yən elan olun­muş­lar. Böh­tan­la­ra baş­la­mış­lar... Lə­nət o kə­sə ki, Əli Bay­ra­mov ki­mi döv­lə­tin əsa­sı­na qəsd et­mək ki­bi ağır bir ci­na­yə­tə müt­tə­him olan şəx­si qətl et­mək su­rə­ti­lə bol­şe­vik­lə­rə böy­lə bir ma­nevr im­ka­nı ver­miş­lər. Fə­qət, bu ma­nevr­lər ilə kim­sə al­da­tıl­maz. Oğ­ru nə qə­dər ba­ğır­sa da, ar­tıq doğ­ru­la­rın bağ­rı çat­la­maq döv­rü­nü keç­miş­dir..."

Mü­sa­vat və ya­xud hö­ku­mət bol­şe­vik­lə­ri öl­dür­mək is­tə­sə edər­lər, daş da­lın­dan hə­rə­kə­tə lü­zum yox­dur. Da­ha məş­hur­lar­dan baş­la­yar­dı­lar..."

Qa­ti­lin tez­lik­lə ta­pı­la­ca­ğı­nı və "şid­dət­li cə­za­la­rı­nı" çə­kə­cə­yi­nə əmin olan Azər­bay­can mil­li hö­ku­mə­ti is­tin­taq hə­rə­kət­lə­ri­nin tez­ləş­di­ril­mə­si üçün bü­tün təd­bir­lə­ri gör­dü­yü hal­da, bu səs­li-küy­lü qətl­dən 5 gün son­ra öz­lə­ri si­ya­si qət­lə məh­kum ol­du­lar.

Əli Bay­ra­mo­vun qa­ti­li isə bol­şe­vik­lə­rin cər­gə­sin­də da­ya­nıb, növ­bə­ti si­fa­ri­şi göz­lə­yir­di.xeber, parlament, ölkə, qarabağ, müsahibə, müəlliflər, təhsil, iqtisadiyyat, reportaj, gündəm, mədəniyyət, dünya, media, ədəbiyyat, fotosöhbət, Azərbaycan, xəbərlər, Russia, Turkey, Azerbaijan, Bakı, Baku
Anar
11.06.2011, 14:51

Cox sag olun Akif bey bu cur bilgilere gore. Tewekkurler. Dogru deyirsiz ki bu cur qebirleri Fexri Xiyabanda saxlamaq teesuf dogurur. Cunki Fexri Xiyabana geden vetendashlar bolsheviklerin qebrinin uzerini oxuyarken ele zenn edirler ki musavatcilar dogrdan da "cellad" olublar. Amma siz arashdirmalarinizla gosterdiz ki eslinde bu bolshevikleri oz meqsedlerine catmaq ucun bolsheviklerin ozleri oldurubler. Diger bolshevikler haqqinda da arashdirmalarinizi gozleyirik

14.06.2011, 22:24

cox sag olun melumata gore.

Minaxanım Tekleli
27.06.2011, 16:46

Akif bey, Ali Bayramlının bu gün üçün gizli qalan "fealiyyetini"ele buradaca gösterseydiniz öz-özüne her şey aydın olardı. Belke onu mart qırğınında əzizleri öldürülmüş bir bağrı yanmış qisasçı öldürmüşdü. Axı, o erməniler tərəfində vuruşurdu. Habelə ordumuza qarşı da son ana dək döyüşmüş. Cümhuriyyət dövründe gizli fəaliyyete keçmiş, ölke daxili xeberleri bolşevik rus hökumetine ötürürdü. Əli qanlı Əli Bayramov buna görə gizlenir, xanımı hökumet apparatında işləyir, dinc oturmurdu. gizli telefon xəbərlərini o toplayırdı. Sayqılarımla

Şərh yaz

Bu kateqoriyadan olan xəbərlər
SON XƏBƏR
Londonda 1 milyon insan
24.03.2019, 00:16

Londonda 1 milyon insan "Brexit"ə qarşı toplandı - FOTO

Daha bir ölkə paytaxtın adını dəyişir
24.03.2019, 00:01

Daha bir ölkə paytaxtın adını dəyişir

Azərbaycan nefti ucuzlaşdı
23.03.2019, 23:36

Azərbaycan nefti ucuzlaşdı

Ticarət mərkəzindən 800 nəfər xilas edildi
23.03.2019, 23:14

Ticarət mərkəzindən 800 nəfər xilas edildi

72 uşaq xəstəxanalıq oldu
23.03.2019, 22:47

72 uşaq xəstəxanalıq oldu

Norveçdə qəza təhlükəsi: 1300 sərnişin təxliyyə edildi
23.03.2019, 22:27

Norveçdə qəza təhlükəsi: 1300 sərnişin təxliyyə edildi

Almaniyadakı azərbaycanlılarla bağlı qalmaqala Koordinasiya Şurası AYDINLIQ GƏTİRDİ
23.03.2019, 22:11

Almaniyadakı azərbaycanlılarla bağlı qalmaqala Koordinasiya Şurası AYDINLIQ GƏTİRDİ

Amerikada yaşayan Yəhudi Azərbaycan dilində muğam oxudu - VİDEO
23.03.2019, 21:46

Amerikada yaşayan Yəhudi Azərbaycan dilində muğam oxudu - VİDEO

Türkiyədə əmlak alan azərbaycanlıların sayı artıb
23.03.2019, 21:19

Türkiyədə əmlak alan azərbaycanlıların sayı artıb

Sumqayıtda 11 yaşlı uşağı maşın vurdu
23.03.2019, 21:00

Sumqayıtda 11 yaşlı uşağı maşın vurdu

Meyxana ustası Aydın Xırdalanlı dünyasını dəyişdi
23.03.2019, 20:43

Meyxana ustası Aydın Xırdalanlı dünyasını dəyişdi

Prezident sarayında yanğın
23.03.2019, 20:17

Prezident sarayında yanğın

Bərdədə DƏHŞƏT: Məcburi köçkün həyat yoldaşını baltaladı
23.03.2019, 20:01

Bərdədə DƏHŞƏT: Məcburi köçkün həyat yoldaşını baltaladı

Məhkəmə qətldə təqsirləndirilən qadının cəzasını azaldıb
23.03.2019, 17:48

Məhkəmə qətldə təqsirləndirilən qadının cəzasını azaldıb

Elmar Məmmədyarov Uruqvay parlamentində müzakirələr apardı
23.03.2019, 17:00

Elmar Məmmədyarov Uruqvay parlamentində müzakirələr apardı

Azərbaycanın U-19 millisi irlandiyalı həmyaşıdları ilə qarşılaşıb
23.03.2019, 16:50

Azərbaycanın U-19 millisi irlandiyalı həmyaşıdları ilə qarşılaşıb

Azərbaycan hərbçiləri Pakistanda hərbi paradda - FOTOLAR
23.03.2019, 16:30

Azərbaycan hərbçiləri Pakistanda hərbi paradda - FOTOLAR

Son 2 gündə Azərbaycan yollarında 4 nəfər öldü
23.03.2019, 16:26

Son 2 gündə Azərbaycan yollarında 4 nəfər öldü

Ermənistanda hərbi ÜSYAN
23.03.2019, 15:43

Ermənistanda hərbi ÜSYAN

316 nəfər peşə təlimini başa vurdu
23.03.2019, 15:20

316 nəfər peşə təlimini başa vurdu

İlham Əliyev iraqlı həmkarına başsağlığı verdi
23.03.2019, 15:17

İlham Əliyev iraqlı həmkarına başsağlığı verdi

Bilgə Nursultan Nazarbayev!!!   
23.03.2019, 15:14

Bilgə Nursultan Nazarbayev!!!  

Sabahın havası - külək, yağış, qar
23.03.2019, 14:00

Sabahın havası - külək, yağış, qar

Ağcabədidə narkotik satan mütəşəkkil dəstə tutuldu
23.03.2019, 13:48

Ağcabədidə narkotik satan mütəşəkkil dəstə tutuldu

Rusiya Ukraynadakı prezident seçkilərinə HAZIRLAŞIR
23.03.2019, 13:41

Rusiya Ukraynadakı prezident seçkilərinə HAZIRLAŞIR

Bakıda vətəndaşa qarşı 1800 manatlıq dələduzluq edilib
23.03.2019, 13:30

Bakıda vətəndaşa qarşı 1800 manatlıq dələduzluq edilib

Binəqədidə yol bağlandı
23.03.2019, 13:25

Binəqədidə yol bağlandı

Evlərə qənim kəsilən 4 oğru tutuldu
23.03.2019, 12:36

Evlərə qənim kəsilən 4 oğru tutuldu

Moskva xatirələri - III HİSSƏ  
23.03.2019, 12:33

Moskva xatirələri - III HİSSƏ  

Səfir: “Pakistandan Azərbaycana gələn turistlərin sayı artıb”
23.03.2019, 12:24

Səfir: “Pakistandan Azərbaycana gələn turistlərin sayı artıb”

Əfqanıstanda terror - 7 nəfər öldü
23.03.2019, 12:06

Əfqanıstanda terror - 7 nəfər öldü

Əməyinin nəticəsi hər gün hamı tərəfindən görünən ən nadir peşə
23.03.2019, 12:00

Əməyinin nəticəsi hər gün hamı tərəfindən görünən ən nadir peşə

Astananın adı dəyişdi - Nur-Sultan oldu
23.03.2019, 11:40

Astananın adı dəyişdi - Nur-Sultan oldu

Dünyanı qorxudan raketlər poliqonlara yeridildi - Amerika bu silahlardan qoruna bilməyəcək 
23.03.2019, 11:28

Dünyanı qorxudan raketlər poliqonlara yeridildi - Amerika bu silahlardan qoruna bilməyəcək 

Araq, serroz və son rol - Səməndər Rzayevin ÖMÜR YOLU
23.03.2019, 11:18

Araq, serroz və son rol - Səməndər Rzayevin ÖMÜR YOLU

Gəncə-Bakı reysinə dəyişiklik
23.03.2019, 11:04

Gəncə-Bakı reysinə dəyişiklik

Amerikanın azərbaycanlı müəllimi
23.03.2019, 10:54

Amerikanın azərbaycanlı müəllimi

Azərbaycanlı əsir, girov və itkinlər... - Mart ayının rəsmi STATİSTİKASI   
23.03.2019, 10:40

Azərbaycanlı əsir, girov və itkinlər... - Mart ayının rəsmi STATİSTİKASI  

Azərbaycan deputatları ABŞ-a getdilər
23.03.2019, 10:22

Azərbaycan deputatları ABŞ-a getdilər

Merkellə Tramp telefonda müzakirə apardı
23.03.2019, 09:56

Merkellə Tramp telefonda müzakirə apardı

Bu gün Avro-2020-nin seçmə mərhələsində I tur yekunlaşacaq - TƏQVİM   
23.03.2019, 09:52

Bu gün Avro-2020-nin seçmə mərhələsində I tur yekunlaşacaq - TƏQVİM  

Məktəblilər “Ölkəmizi tanıyaq” tur-aksiyasında qərb bölgəsinə getdilər
23.03.2019, 09:51

Məktəblilər “Ölkəmizi tanıyaq” tur-aksiyasında qərb bölgəsinə getdilər

Cəbhədə erməni təxribatı...
23.03.2019, 09:49

Cəbhədə erməni təxribatı...

Quran niyə hər yerdə ərəbcə oxunur...   
23.03.2019, 09:44

Quran niyə hər yerdə ərəbcə oxunur...  

Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində daha 7 oyun - NƏTİCƏLƏR   
23.03.2019, 09:38

Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində daha 7 oyun - NƏTİCƏLƏR  

İsrail hərbçiləri ilə fələstinlilər arasında qarşıdurma: 2 nəfər öldü
23.03.2019, 00:12

İsrail hərbçiləri ilə fələstinlilər arasında qarşıdurma: 2 nəfər öldü

Zaqatalada canavarlar 40-dan çox  heyvanı parçaladı
22.03.2019, 23:57

Zaqatalada canavarlar 40-dan çox  heyvanı parçaladı

Avropadakı aksiyada Quranı yandırdılar - VİDEO
22.03.2019, 23:41

Avropadakı aksiyada Quranı yandırdılar - VİDEO

Türkiyədə ABŞ dolları kəskin bahalaşdı
22.03.2019, 23:23

Türkiyədə ABŞ dolları kəskin bahalaşdı

Şəkidə tütün əkini sahələri 153 hektar artırılacaq
22.03.2019, 23:11

Şəkidə tütün əkini sahələri 153 hektar artırılacaq

ARXİV