16 noyabr 2018, Cümə
Ana Səhifə - - Bir qətlin sirri…
Bir qətlin sirri…
10.06.2011, 15:29

Fəx­ri Xi­ya­ban­da "mü­sa­vat cəl­lad­la­rı"nın qət­lə ye­tir­di­yi 20-yə qə­dər in­san ya­tır. İdeo­lo­ji təb­li­ğat və təx­ri­bat­la­rı mə­zar­la­rın üzə­ri­nə be­lə kö­çür­mək­də ma­hir olan bol­şe­vik­lə­rin bu ni­şa­nə­lə­ri­nin müs­tə­qil­li­yi­mi­zin bər­pa­sı­nın 20-ci ilin­də də sax­la­nıl­ma­sı tə­əs­süf do­ğu­rur. Mil­lət və­ki­li Fa­zil Qə­zən­fə­roğ­lu­nun Mil­li Məc­lis­də bu möv­zu ət­ra­fın­da çı­xı­şı ma­raq do­ğur­maq­la ya­na­şı,  si­ya­si va­ris­lik ba­xı­mın­dan döv­lət­çi­li­yi­miz üçün xü­su­si əhə­miy­yət kəsb edir­di.

Bol­şe­vizm və mil­li kom­mu­nist­lə­rin fəa­liy­yə­ti­nin ta­ri­xi­miz­dən si­li­nib atıl­ma­ğı­nın ob­yek­tiv dü­şün­cə­lər­dən uzaq ol­du­ğu­nun fər­qin­də ola­raq bir mə­sə­lə­ni də diq­qət­dən qa­çır­ma­ma­lı­yıq. O mə­zar­lar­da ya­tan, inan­dı­ğı ideo­lo­gi­ya­nın qur­ba­nı olan­la­rın ru­hu 70 il so­vet re­ji­mi tə­rə­fin­dən in­ci­di­lib, on­la­rın ta­le­yin­dən ya­lan­çı məq­səd­lər üçün is­ti­fa­də olu­nub. Gə­lin müs­tə­qil Azər­bay­ca­nın in­di­ki dö­nə­min­də bu­na yol ver­mə­yək.

Son dövr­lər baş­da­şı­nın şək­li qə­zet sə­hi­fə­lə­rin­də çap edi­lən, "mü­sa­vat cəl­lad­la­rı"nın qət­lə ye­tir­di­yi mə­tin bol­şe­vik Əli Bay­ra­mo­vun ta­le­yi­nə işıq sal­maq, üzə­rin­də qan lə­kə­li ağır it­ti­ha­mın ün­va­nı­nın düz olub-ol­ma­ma­sı ma­raq kəsb et­di­yin­dən, bir za­man oxu­duq­la­rı­ma ye­ni fakt­lar əla­və edib hə­zə­rat oxu­cu­ya çat­dı­rı­ram.

Bay­ra­mov Əli Bay­ram oğ­lu 1889-cu il­də Şa­ma­xı qə­za­sı­nın La­hıc kən­din­də do­ğu­lub. Azər­bay­can­da so­vet ha­ki­miy­yə­ti­nin qə­lə­bə­si uğ­run­da mü­ba­ri­zə apa­ran Ə.Bay­ra­mov bə­zi qo­ca­man bol­şe­vik­lər ki­mi, bu par­ti­ya­ya 1904-cü il­də de­yil, 1919-cu il­də qə­bul olu­nub. İx­ti­sas­ca gə­mi­çi­dir, 1912-ci il­də Ba­kı gə­mi­çi­lik mək­tə­bi­ni bi­ti­rib və hə­min il­dən eti­ba­rən Xə­zər də­ni­zin­də bar­kos ka­pi­ta­nı ki­mi ça­lı­şıb.  Araş­dır­ma nə­ti­cə­sin­də ay­dın olur ki, Ə.Bay­ra­mov Nə­ri­man Nə­ri­ma­no­vun li­der­lik et­di­yi sol yö­nüm­lü "Hüm­mət" Par­ti­ya­sı­nın fə­al­la­rın­dan olub. Sa­də­cə, 1919-cu il­də Azər­bay­can bol­şe­vik­lə­ri­nin so­si­al ba­za­sı­nın az­lı­ğın­dan Ru­si­ya KP MK-sı tə­rə­fin­dən Nə­ri­man Nə­ri­ma­no­vun ra­zı­lı­ğı ilə "Hüm­mət"çi­lər bol­şe­vik­lər­lə bir­ləş­di. Bu bir­li­yin nə­ti­cə­sin­də o da 37-ci ilin qur­ba­nı Ru­hul­la Axun­dov­la bir­gə kom­mu­nist­lə­rin sı­ra­sı­na qa­tı­lıb. An­caq bə­zi mən­bə­lər­də Ə.Bay­ra­mo­vun əv­vəl, 1918-ci ilin iyu­nun­da "Əkin­çi" adın­da qə­zet nəşr et­di­rib bö­yük Hə­sən bəy Zər­da­bi­nin ru­hu­nu in­ci­dən, 1918-ci ilin sent­yab­rın­da "26-lar"dan bi­ri ki­mi gül­lə­lə­nən sol-eser Hə­sən bəy Və­zi­ro­vun "Əkin­çi" par­ti­ya­sın­da ol­du­ğu və son­ra is­te­fa ve­rə­rək "Hüm­mət"ə qa­tıl­dı­ğı ya­zı­lır.

Qaf­qaz İs­lam Or­du­su Azər­bay­ca­nın əra­zi bü­töv­lü­yü və is­tiq­la­lı uğ­run­da mü­ba­ri­zə apar­dı­ğı 1918-ci ilin yaz və yay ay­la­rı döv­rün­də Ə.Bay­ra­mo­vun Xə­zər Də­niz Do­nan­ma­sın­da ça­lış­dı­ğı bəl­li olur. Ba­kı iş­ğal­dan azad olub, Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti pay­tax­ta kö­çüb asa­yi­şi tə­min et­dik­dən son­ra Ə.Bay­ra­mov Gən­cə­yə ge­dir və ora­da giz­lə­nir. Bir il son­ra Ba­kı­ya qa­yı­dır və si­ya­si fəa­liy­yə­ti­ni bər­pa edir. "Azər­bay­can So­vet En­sik­lo­pe­di­ya­sı"nda çap olu­nan mə­qa­lə­dən bəl­li olur ki, 1919-1920-ci il­lər­də "Hüm­mət"in rəh­bər­lə­rin­dən bi­ri, RK (b) P Qaf­qaz Öl­kə Ko­mi­tə­si ya­nın­da giz­li hər­bi qə­rar­ga­hı­nın və Ba­kı ko­mi­tə­si­nin üz­vü ki­mi ömür yo­lu ke­çib.

Araş­dır­ma­mı­za gö­rə, N.Nə­ri­ma­nov, R.Axun­dov, R.Mu­sa­bə­yov, Çin­giz İl­dı­rım ki­mi Ə.Bay­ra­mo­vun par­laq si­ya­si fəa­liy­yə­ti yox­dur. Onun si­ya­si nü­fu­zu qət­lin­dən son­ra baş­la­yır. Bu qət­lə o qə­dər al-qır­mı­zı si­ya­si rəng çə­ki­lib ki, hər bir əqi­də­li bol­şe­vik za­ma­nın­da onun ka­sad si­ya­si fəa­liy­yə­ti­ni özü üçün mü­ba­ri­zə mək­tə­bi sa­yıb.

* * * * * *

Əli Bay­ra­mo­vun qət­li "Qa­tır Məm­məd" fil­min­də de­yil­di­yi ki­mi Azər­bay­can­da So­vet Ha­ki­miy­yə­ti­nin qu­rul­ma­sı­na bar­maq­la sa­yı­la­caq gün­lər qal­dıq­da baş ve­rib. Qa­tır Məm­mə­din ölü­mün­dən 18 gün son­ra Şu­ra­lar hö­ku­mə­ti qu­rul­muş­du­sa, Ə.Bay­ra­mo­vun qət­lin­dən 5 gün son­ra üç­rəng­li bay­ra­ğı­mız en­di­ril­di.

Ha­ki­miy­yə­tə ye­ni­cə gəl­miş bol­şe­vik­lər Əli Bay­ra­mo­vun qət­lin­dən Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin li­der­lə­ri­nə qar­şı ən mü­na­sib təb­li­ğat fak­tı ki­mi is­ti­fa­də et­di­lər. Azər­bay­can mil­li ha­ki­miy­yə­ti­ni gü­nah­sız in­san qa­ti­li elan et­mək, xalq ara­sın­da mən­fi rəy for­ma­laş­dır­maq tak­ti­ki plan idi. Qətl­də "şüb­hə­li bi­li­nən" 13 nə­fər sa­biq po­lis mə­mu­ru, həbs­xa­na rəh­bər­lə­ri həbs olun­du və "Ma­yı­lov" te­at­rın­da məh­kə­mə qu­rul­du. Məh­kə­mə pro­ses­lə­ri 1920-ci ilin 28 ap­rel sə­hə­rin­dən son­ra nəşr olu­nan "Azər­bay­can Mü­vəq­qə­ti İn­qi­lab Ko­mi­tə­si­nin əx­ba­rı" qə­ze­ti­nin bir ne­çə sa­yın­da "Xalq məh­kə­mə­sin­də" sər­löv­hə­si al­tın­da dərc olun­du. Müt­tə­him qis­min­də Ba­kı­nın sa­biq po­lis rəi­si Rüs­təm bəy Mir­zə­yev, Ba­kı­nın 4-cü uçast­ko­su­nun sa­biq pris­ta­vı Sü­ley­man bəy Süb­han­ver­di­xa­nov, po­lis və həbs­xa­na mə­mur­la­rın­dan As­lan bəy Mir­zə­yev, İb­ra­him­xə­lil Zül­fü­qa­rov və bir ne­çə şəx­sin məh­kə­mə­si an­caq və an­caq si­ya­si mo­tiv­lər, si­ya­si it­ti­ham­lar al­tın­da apa­rı­lır­dı. 1920-ci il ma­yın 5-də, 3-cü sa­yın­dan baş­la­ya­raq dərc olu­nan re­por­taj­lar­da ay­dın olur ki,  müt­tə­him­lər­dən qət­lin ne­cə, han­sı şə­ra­it­də baş ver­mə­si­ni de­yil, Mü­sa­vat Par­ti­ya­sın­dan və hö­ku­mə­tin da­xi­li iş­lər na­zir­lik­lə­rin­dən bu iş­də ki­min əli ol­du­ğu­nu, eh­ti­mal və fər­ziy­yə­lə­ri­ni so­ru­şur­du­lar. "Əli Bay­ra­mo­vun qət­li ət­ra­fın­da" sər­löv­hə­si ilə çap olu­nan  məh­kə­mə re­por­taj­la­rın­dan bi­ri bu ifa­də ilə baş­la­yır­dı: "Əda­lət məh­kə­mə­si Mü­sa­vat hö­ku­mə­ti­nin bə­zi ci­na­yət­lə­ri­ni aç­mış­dır". 

Şa­hid ifa­də­lə­rin­də ən çox mər­hu­mun hə­yat yol­da­şı Cey­ran Bay­ra­mo­va da­nı­şır və bil­di­rir ki, döv­lət əley­hi­nə ci­na­yət­də suç­la­nan Ə.Bay­ra­mov həbs­xa­na­dan qaç­mış­dı və po­lis­lər tə­rə­fin­dən ax­ta­rı­lır­dı. 100-ə ya­xın po­lis əv­vəl mər­hu­mun da­yı­sı­gil­də, son­ra isə onun evin­də ax­ta­rış apa­rıb. Bu fak­tı təs­diq­lə­yən şa­hid­lər qət­lin ne­cə, han­sı şə­ra­it­də baş ver­di­yi haq­da heç bir mə­lu­mat ve­rə bil­mir­lər. Qət­lin ta­rix­çə­si də ay­rı-ay­rı mən­bə­lər­də müx­tə­lif cür təq­dim edi­lir. Bə­zi mən­bə­lə­rə gö­rə, bol­şe­vik fəa­liy­yə­ti­nə gö­rə həbs olu­nan Bay­ra­mov həbs­xa­na­da öl­dü­rü­lüb. "Azər­bay­can Mü­vəq­qə­ti İn­qi­lab Ko­mi­tə­si əx­ba­rı"nın məh­kə­mə re­por­taj­la­rın­da isə qət­lin həbs­xa­na­da baş ver­mə­di­yi təs­diq­lə­nir. Mər­hum giz­lən­di­yi yer­də na­mə­lum in­san­lar tə­rə­fin­dən bo­ğu­lur və cə­sə­di evi­nin ət­ra­fı­na atı­lır.

Qət­lin nə sə­bəb­dən baş ver­di­yi üçün si­ya­si it­ti­ha­ma mə­ruz qa­lan Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin möv­qe­yi isə iki il­də cə­mi 44 sa­yı işıq üzü gö­rən, axı­rın­cı sa­yı 1920-ci il ap­re­lin 24-də çı­xan "İs­tiq­lal" qə­ze­tin­də çap olu­nub. Mə­həm­məd Əmin Rə­sul­za­də­nin qə­lə­min­dən çıx­dı­ğı­nı təx­min et­di­yi­miz bu ya­zı Əli Bay­ra­mo­vun öl­dü­rül­mə­si­nin eh­ti­mal olu­nan sə­bəb­lə­ri və hö­ku­mə­tin bu ci­na­yə­tə mü­na­si­bə­ti ba­xı­mın­dan ma­raq­lı­dır.

Mə­qa­lə­nin əv­və­lin­də mü­əl­lif "hö­ku­mə­ti boğ­maq üçün sui-qəsd­də iş­ti­rak edən­lər­dən Əli Bay­ra­mo­vun po­lis tə­rə­fin­dən ax­ta­rıl­maq­da ikən qətl olu­nub son­ra məq­tu­lə ta­pıl­mış ol­ma­sı"nı ya­zır və bil­di­rir ki, qət­lin ha­ra­da və kim­lər tə­rə­fin­dən va­qe ol­du­ğu və ic­ra edil­di­yi təh­qi­qa­tın və is­tin­ta­qın işi­dir və ar­tıq bu işə baş­la­nıl­mış­dır. Qət­lin si­ya­si mo­tiv­lər­dən doğ­du­ğu­nu id­dia edən "bol­şe­vik­lər­lə bi­ra­bir mü­xə­li­qat ya­pan fir­qə­lər is­tin­taq araş­dı­rıl­ma­sı­nın apa­rıl­ma­sı­na əhə­miy­yət ver­mə­yə­rək hö­ku­mət və hö­ku­mət edən fir­qə­ni, yə­ni Mü­sa­va­tı töh­mə­tə və lə­kə­lən­dir­mə­yə" baş­la­yır­lar.

Əli Bay­ra­mo­vun kim­li­yi­nə, han­sı si­ya­si əqi­də­nin da­şı­yı­cı­sı ol­ma­sın­dan ası­lı ol­ma­ya­raq Azər­bay­can və­tən­da­şı ol­du­ğu­nu diq­qə­tə gə­ti­rən "İs­tiq­lal" ya­zır: "Əli Bay­ra­mo­vun kim ol­du­ğu ilə işi­miz yox­dur. Qan­lı ci­na­yət ol­ma­mış olay­dı. O za­man bu şəx­siy­yət­dən da­ha ət­raf­lı mə­lu­mat ver­mək xü­su­siy­yə­ti­ni mü­na­qi­şə və mü­za­ki­rə et­mək olur­du. Fə­qət şim­di... bu xü­sus­da yal­nız sü­kut edə­lim. Azər­bay­can Cüm­hu­riy­yə­ti­nin hü­qu­qi bir döv­lət ol­ma­sı­nı is­tə­yən hər han­kı və­tən­da­şa şa­yən nif­rət bir ha­di­sə­dir. Bu ci­na­yə­ti ir­ti­bat edən zat bi­lə­rək və ya­xud bil­mə­yə­rək ci­na­yə­tin ən bö­yü­yü­nü elə­miş və bol­şe­vik­lə­rin çö­rə­yi­nə yağ sürt­müş­lər".

Ha­ki­miy­yə­tə gəl­mə­yin ən yax­şı yol­la­rı­nı təx­ri­bat və ter­ror hə­rə­kət­lə­ri­nin da­vam­lı apa­rıl­ma­sın­da gö­rən bol­şe­vik­lər mil­li hö­ku­mə­tin nü­fu­zu­na zər­bə vur­maq, xalq ara­sın­da da­yaq­la­rı­nı lax­lat­maq üçün uzun il­lər ya­rar­lan­dıq­la­rı tak­ti­ka­nı 1920-ci il ap­re­lin 22-də ye­ri­nə ye­tir­di­lər, öz əqi­də­da­şı Ə.Bay­ra­mo­vu qət­lə ye­tir­di­lər. Si­ya­si azad­lıq­lar­dan, küt­lə­vi tə­til və eti­raz­lar­dan gen-bo­lu­na is­ti­fa­də edən­lər cə­miy­yət­də bu qan­lı olay­dan "şok" ya­rat­dı­lar. Za­vod və fab­rik­lər­də, neft mə­dən­lə­rin­də hö­ku­mə­tin ba­ca­rıq­sız­lı­ğı, si­ya­si əqi­də­si­nə gö­rə in­san­la­rın qət­lə ye­ti­ril­di­yi haq­da təb­li­ğat ma­şı­nı dur­ma­dan iş­lə­di. Na­mə­lum şəxs­lər tə­rə­fin­dən tö­rə­di­lən bu qətl sol yö­nüm­lü qüv­və­lə­rin koa­li­si­ya­sın­dan for­ma­la­şa­caq 5-ci hö­ku­mət ka­bi­ne­ti­nin qu­rul­ma­sı ərə­fə­sin­də "va­hid və bö­lün­məz Ru­si­ya" ide­ya­sı­nın da­şı­yı­cı­la­rı­nın si­ya­si qə­lə­bə­si­nin tə­mi­ni­nə im­kan ya­rat­dı.

Ba­şı hö­ku­mət böh­ra­nı­nın ara­dan qal­dı­rıl­ma­sı­na yö­nə­lən mil­li qüv­və­lər Ə.Bay­ra­mo­vun qət­li ət­ra­fın­da baş ve­rən si­ya­si oyun­la­ra hü­qu­qi müs­tə­vi­də ca­vab ve­ri­lə­cə­yi­nə inam ifa­də edir­di. Bu ba­xım­dan "İs­tiq­lal" bol­şe­vik­lə­rin növ­bə­ti si­ya­si id­dia­sı­na da­ha əha­tə­li ca­vab ve­rə­rək, bu qət­lin nə­yə və ki­mə la­zım ol­du­ğu­nu açıq ya­zır­dı: "Bu qa­nı bu­la­ma­ğa, cə­za­sı­nı ... bir su­rət­də ver­mək hö­ku­mə­tin, əda­lə­tin bor­cu­dur. Bu­nu bi­la­xas­sə bi­zim fir­qə tə­ləb edir. Bi­la­xas­sə de­yi­riz, Əli Bay­ra­mo­vun məz­lu­ma­ti ilə bi­zi za­lım möv­qe­yin­də gös­tər­mək is­tə­yir­lər. Bol­şe­vik­lə­rin ko­mi­tə­si tə­rə­fin­dən nəşr olu­nan in­ti­bah­na­mə­lər­də fir­qə­mi­zin rəi­si də­xi da­xil ol­du­ğu hal­da ar­ka­daş­la­rı­mız­dan Nə­sib bəy (hö­ku­mət rəi­si), Mus­ta­fa Və­ki­lov (da­xi­liy­yə na­zi­ri), Şə­fi bəy Rüs­tə­mov (da­xi­liy­yə na­zi­ri­nin müa­vi­ni), Ab­bas­qu­lu Ka­zım­za­də, Məm­məd­ba­ğır Şeyx­za­ma­nov mü­qəs­sir­di­lər de­yən elan olun­muş­lar. Böh­tan­la­ra baş­la­mış­lar... Lə­nət o kə­sə ki, Əli Bay­ra­mov ki­mi döv­lə­tin əsa­sı­na qəsd et­mək ki­bi ağır bir ci­na­yə­tə müt­tə­him olan şəx­si qətl et­mək su­rə­ti­lə bol­şe­vik­lə­rə böy­lə bir ma­nevr im­ka­nı ver­miş­lər. Fə­qət, bu ma­nevr­lər ilə kim­sə al­da­tıl­maz. Oğ­ru nə qə­dər ba­ğır­sa da, ar­tıq doğ­ru­la­rın bağ­rı çat­la­maq döv­rü­nü keç­miş­dir..."

Mü­sa­vat və ya­xud hö­ku­mət bol­şe­vik­lə­ri öl­dür­mək is­tə­sə edər­lər, daş da­lın­dan hə­rə­kə­tə lü­zum yox­dur. Da­ha məş­hur­lar­dan baş­la­yar­dı­lar..."

Qa­ti­lin tez­lik­lə ta­pı­la­ca­ğı­nı və "şid­dət­li cə­za­la­rı­nı" çə­kə­cə­yi­nə əmin olan Azər­bay­can mil­li hö­ku­mə­ti is­tin­taq hə­rə­kət­lə­ri­nin tez­ləş­di­ril­mə­si üçün bü­tün təd­bir­lə­ri gör­dü­yü hal­da, bu səs­li-küy­lü qətl­dən 5 gün son­ra öz­lə­ri si­ya­si qət­lə məh­kum ol­du­lar.

Əli Bay­ra­mo­vun qa­ti­li isə bol­şe­vik­lə­rin cər­gə­sin­də da­ya­nıb, növ­bə­ti si­fa­ri­şi göz­lə­yir­di.xeber, parlament, ölkə, qarabağ, müsahibə, müəlliflər, təhsil, iqtisadiyyat, reportaj, gündəm, mədəniyyət, dünya, media, ədəbiyyat, fotosöhbət, Azərbaycan, xəbərlər, Russia, Turkey, Azerbaijan, Bakı, Baku
Anar
11.06.2011, 14:51

Cox sag olun Akif bey bu cur bilgilere gore. Tewekkurler. Dogru deyirsiz ki bu cur qebirleri Fexri Xiyabanda saxlamaq teesuf dogurur. Cunki Fexri Xiyabana geden vetendashlar bolsheviklerin qebrinin uzerini oxuyarken ele zenn edirler ki musavatcilar dogrdan da "cellad" olublar. Amma siz arashdirmalarinizla gosterdiz ki eslinde bu bolshevikleri oz meqsedlerine catmaq ucun bolsheviklerin ozleri oldurubler. Diger bolshevikler haqqinda da arashdirmalarinizi gozleyirik

14.06.2011, 22:24

cox sag olun melumata gore.

Minaxanım Tekleli
27.06.2011, 16:46

Akif bey, Ali Bayramlının bu gün üçün gizli qalan "fealiyyetini"ele buradaca gösterseydiniz öz-özüne her şey aydın olardı. Belke onu mart qırğınında əzizleri öldürülmüş bir bağrı yanmış qisasçı öldürmüşdü. Axı, o erməniler tərəfində vuruşurdu. Habelə ordumuza qarşı da son ana dək döyüşmüş. Cümhuriyyət dövründe gizli fəaliyyete keçmiş, ölke daxili xeberleri bolşevik rus hökumetine ötürürdü. Əli qanlı Əli Bayramov buna görə gizlenir, xanımı hökumet apparatında işləyir, dinc oturmurdu. gizli telefon xəbərlərini o toplayırdı. Sayqılarımla

Şərh yaz

Bu kateqoriyadan olan xəbərlər
SON XƏBƏR
Azərbaycan klubu liqadan uzaqlaşdırıldı – Səbəb
16.11.2018, 19:40

Azərbaycan klubu liqadan uzaqlaşdırıldı – Səbəb

İsrail növbədənkənar seçkiyə gedir
16.11.2018, 19:24

İsrail növbədənkənar seçkiyə gedir

Abel Məhərrəmovu əvəzləyən İradə Əliyeva kimdir? - DOSYE   
16.11.2018, 19:17

Abel Məhərrəmovu əvəzləyən İradə Əliyeva kimdir? - DOSYE  

"Qarabağla bağlı beynəlxalq tribunal yaradılsın" -  Azay Quliyev
16.11.2018, 19:15

"Qarabağla bağlı beynəlxalq tribunal yaradılsın" - Azay Quliyev

Türkiyədə 723 terrorçu təslim olub
16.11.2018, 18:51

Türkiyədə 723 terrorçu təslim olub

Putin Paşinyana zəng etdi
16.11.2018, 18:42

Putin Paşinyana zəng etdi

Vergilər Nazirliyi kollegiyasının yeni tərkibi təsdiq edilib
16.11.2018, 18:31

Vergilər Nazirliyi kollegiyasının yeni tərkibi təsdiq edilib

Sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilən fəaliyyət növlərinin sayı artırılır
16.11.2018, 18:21

Sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilən fəaliyyət növlərinin sayı artırılır

Prezident məktəb tikintisinə 1 milyon ayırdı
16.11.2018, 18:10

Prezident məktəb tikintisinə 1 milyon ayırdı

Yol tikintisinə 1.5 milyon manat ayrıldı
16.11.2018, 18:00

Yol tikintisinə 1.5 milyon manat ayrıldı

Mədəniyyət Nazirliyi Çində keçirilən festivalda iştirak edib - FOTO
16.11.2018, 17:52

Mədəniyyət Nazirliyi Çində keçirilən festivalda iştirak edib - FOTO

Prezident: “Azərbaycan tarixi nailiyyət əldə edib”
16.11.2018, 17:49

Prezident: “Azərbaycan tarixi nailiyyət əldə edib”

“Hər ailə ağac əksin” aksiyası davam edir
16.11.2018, 17:49

“Hər ailə ağac əksin” aksiyası davam edir

Gənclər və idman komitəsi gənclərə nə vəd edir?
16.11.2018, 17:47

Gənclər və idman komitəsi gənclərə nə vəd edir?

Paytaxtın iki əsas yeni yolu istifadəyə veriləcək - Saleh Məmmədov
16.11.2018, 17:38

Paytaxtın iki əsas yeni yolu istifadəyə veriləcək - Saleh Məmmədov

Abunəçilər “Nar”-ın Müştəri xidmətinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir
16.11.2018, 17:33

Abunəçilər “Nar”-ın Müştəri xidmətinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir

İstirahət günləri səyahətə çıxanlar üçün hava PROQNOZU
16.11.2018, 17:28

İstirahət günləri səyahətə çıxanlar üçün hava PROQNOZU

Ələt-Astara yolunun ödənişli olacağı vaxt açıqlandı
16.11.2018, 17:21

Ələt-Astara yolunun ödənişli olacağı vaxt açıqlandı

Gömrük Akademiyasında Milli Dirçəliş günü qeyd olundu
16.11.2018, 17:20

Gömrük Akademiyasında Milli Dirçəliş günü qeyd olundu

Manat və dolların 3 günlük MƏZƏNNƏSİ
16.11.2018, 17:19

Manat və dolların 3 günlük MƏZƏNNƏSİ

Dizel və benzinlə işləyən maşınlara qadağa qoyulur
16.11.2018, 17:05

Dizel və benzinlə işləyən maşınlara qadağa qoyulur

Koordinasiya Şurası Türkiyə Səfirliyi ilə əməkdaşlığı genişləndirir
16.11.2018, 16:57

Koordinasiya Şurası Türkiyə Səfirliyi ilə əməkdaşlığı genişləndirir

BDU-nun rektoru vəzifəsinin icrası bu xanıma həvalə edildi
16.11.2018, 16:51

BDU-nun rektoru vəzifəsinin icrası bu xanıma həvalə edildi

Bərdədə yolu keçən piyadanı maşın vurub öldürdü
16.11.2018, 16:48

Bərdədə yolu keçən piyadanı maşın vurub öldürdü

Leyla Əliyeva ekologiya ilə bağlı konfransda iştirak etdi
16.11.2018, 16:42

Leyla Əliyeva ekologiya ilə bağlı konfransda iştirak etdi

ABŞ İran sanksiyaları üzrə nümayəndələrini Bakıya göndərdi - Bu, sonuncudur...
16.11.2018, 16:35

ABŞ İran sanksiyaları üzrə nümayəndələrini Bakıya göndərdi - Bu, sonuncudur...

Miqrasiya xidmətinin rəisi əcnəbilərin ev problemindən yazdı
16.11.2018, 16:32

Miqrasiya xidmətinin rəisi əcnəbilərin ev problemindən yazdı

Xızıda heyvan oğruları tutuldu
16.11.2018, 16:30

Xızıda heyvan oğruları tutuldu

Azercell-in ödənişsiz ingilis dili kurslarında 50 jurnalist iştirak edəcək
16.11.2018, 16:20

Azercell-in ödənişsiz ingilis dili kurslarında 50 jurnalist iştirak edəcək

Azərbaycandan keçən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin yenidən qurulması başa çatır
16.11.2018, 16:14

Azərbaycandan keçən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin yenidən qurulması başa çatır

Musiqili Teatr uşaqları payız tətilində sevindirəcək - FOTO
16.11.2018, 16:08

Musiqili Teatr uşaqları payız tətilində sevindirəcək - FOTO

5 nəfərin faciəli şəkildə ölümü ilə bağlı cinayət işi açıldı - RƏSMİ
16.11.2018, 16:02

5 nəfərin faciəli şəkildə ölümü ilə bağlı cinayət işi açıldı - RƏSMİ

“İƏT Modeli” - 2018 Beynəlxalq Münasibətlər Akademiyasına start verildi
16.11.2018, 16:00

“İƏT Modeli” - 2018 Beynəlxalq Münasibətlər Akademiyasına start verildi

“Palmali” rəsmən müflis elan edildi
16.11.2018, 15:55

“Palmali” rəsmən müflis elan edildi

Paşinyan Azərbaycanla sərhədə gəldi
16.11.2018, 15:50

Paşinyan Azərbaycanla sərhədə gəldi

ABŞ Gülənlə bağlı iddiaları inkar etdi
16.11.2018, 15:43

ABŞ Gülənlə bağlı iddiaları inkar etdi

Dövlət Miqrasiya Xidmətinin mobil tətbiqi hazırlanır
16.11.2018, 15:36

Dövlət Miqrasiya Xidmətinin mobil tətbiqi hazırlanır

Şeyx Almaniyaya gedir
16.11.2018, 15:30

Şeyx Almaniyaya gedir

ADU-da SEMİNAR: “Sanskrit dili qədim və zəngin dil kimi”
16.11.2018, 15:25

ADU-da SEMİNAR: “Sanskrit dili qədim və zəngin dil kimi”

İlham Əliyev Sumqayıtdan Bakıya qatarla gəldi - FOTOLAR
16.11.2018, 15:18

İlham Əliyev Sumqayıtdan Bakıya qatarla gəldi - FOTOLAR

Əhliman Əmiraslanov üçün özəl gün - FOTO
16.11.2018, 15:15

Əhliman Əmiraslanov üçün özəl gün - FOTO

Nazirlik orta məktəbdə robot texnika laboratoriyası yaratdı
16.11.2018, 15:10

Nazirlik orta məktəbdə robot texnika laboratoriyası yaratdı

Putin Lukaşenko və Nazarbayevə zəng etdi
16.11.2018, 15:04

Putin Lukaşenko və Nazarbayevə zəng etdi

Siqaret zavodu istifadəyə verildi - FOTOLAR
16.11.2018, 15:00

Siqaret zavodu istifadəyə verildi - FOTOLAR

Bakıda və İmişlidə qanunsuz ovla məşğul olan şəxslər saxlanılıb - FOTO
16.11.2018, 14:54

Bakıda və İmişlidə qanunsuz ovla məşğul olan şəxslər saxlanılıb - FOTO

Zombilər
16.11.2018, 14:48

Zombilər

Sumqayıtda daha bir zavodun açılışı oldu - FOTO
16.11.2018, 14:42

Sumqayıtda daha bir zavodun açılışı oldu - FOTO

Məmmədyarov Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə gedib
16.11.2018, 14:37

Məmmədyarov Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə gedib

UEFA Azərbaycana 1 milyon manat ayırdı
16.11.2018, 14:31

UEFA Azərbaycana 1 milyon manat ayırdı

Prezident zavodun açılışında - FOTOLAR
16.11.2018, 14:25

Prezident zavodun açılışında - FOTOLAR

ARXİV