18 mart 2018, Bazar
Ana Səhifə - ƏDƏBİYYAT - Azərbaycandakı həqiqi və saxta seyidlər - Peyğəmbər nəslindən olmayan fırıldaqçılar...
Azərbaycandakı həqiqi və saxta seyidlər - Peyğəmbər nəslindən olmayan fırıldaqçılar...
24.11.2017, 13:48

“Seyid” ifadəsi və seyidlər bizə yad anlayışlar deyil. Hər birimizin yaxın ətrafında seyid adını daşıyan, adının əvvəlində “mir”sözönü olan insanlara rast gəlirik. Bu, əsrlərdir ki, davam edən bir prosesdir. Artıq düşüncəmizin də adiləşmiş formasına çevrilib. Ölkənin bir çox yerlərində xüsusi nüfuza sahib olan seyidlər var ki, insanlar onların qapısını ziyarət edib, adına nəzir deyirlər. Bu, indi də var və yəqin ki, gələcəkdə də olacaq.


Seyidlərin hansının həqiqi, hansının saxta, hansının da gerçəkdən peyğəmbər nəslinin davamçısı olduğunu biz yox, müraciət etdiyimiz ekspertlər cavablayacaqlar. Biz isə sadəcə onu deyək ki, Azərbaycanda tarixən (elə indi də) bir çox seyidlərin peyğəmbər ailəsinə aiddiyyatı yoxdu. Bu da bizim sözümüz deyil. Bir çox monoqrafiyalarda qeyd olunur ki, VII əsrdə ərəblər Azərbaycanı işğal edən zaman yerli əhalidən bəzilərinə müxtəlif işləri görmək – vergi yığmaq, ictimai-asayişi təmin etmək üçün bu rütbəni – seyid adını verirmişlər. Onların anlamında “seyid”, “dost”, “cənab” mənasını verirmiş. Yəni bu adla təltif edilən insanlar başqa həmvətənlərindən fərqlənərək, müəyyən imtiyazlar əldə edirmişlər. İndiki “seyidlər”in bir çoxu da elə həmin insanların nəslinə aiddir.


Modern.az-a danışan mütəxəssislər dediyimiz məsələ barəsində daha geniş məlumat veriblər. Onlar Azərbaycanda seyidlər və “seyidlərin”çoxluğunu müxtəlif dəlillərlə əsaslandırıblar:

Nəriman Qasımoğlu: (şərqşünas, Quranın tərcüməçisi):


- “Seyid” sözü bizim dildə “ağa”, “əfəndi” mənasındadır. Peyğəmbər nəslindən hesab edilənlərin adlarının qarşısındakı “mir” sözönü isə “əmir” sözündəndir. “Əmir” - “əmr edən”, “komandan”, “rəhbər”, “başçı” deməkdir. Ərəblərin “əmiru-l-muminin” dediyi, bizim “əmirəlmöminin” kimi tələffüz etdiyimz ifadə “möminlərin əmiri”, “inananların əmiri” anlamındadır. “Mir” önlüyü artırılan adların sahibləri tarixən simvolik olaraq “möminlərin əmiri” kimi hörmətli bir ada – dördüncü xəlifə Əlinin şərəfinə nəsil etibarilə iddaçı kimi qəbul ediliblər.


Seyidlərin bizdə çoxluğu şiəliklə bağlıdır, seyidlər dediklərmiz əsasən şiələrdir. Bəzilərinin bəlkə də peyğəmbər nəslinə heç dəxli yoxdur, sadəcə bu adı özləri üçün mənimsəyiblər. 

Bir dəfə Əbülfəz Elçibəy bu barədə maraqlı, məzəli bir əhvalat danışıb, əhvalatı onun dilindən mənə vaxtilə aspirantı olmuş şəxs nəql edib.
Şərq tarixinin gözəl bilicisi idi Əbülfəz bəy. Dediyinə görə, şah Abbasın zamanında bir gün hökmdara xəbər verirlər ki, məmləkətdə seyidlərin sayı xeyli artıb. Şah Abbas tapşırır ki, carçı car çəkib bütün seyidlərin şəhər meydanına topanmasını təmin etsin. Məlumatı da belə yayırlar ki, şah Abbas seyidlərə ənam verəcək. Şəhər meydanı “seyidlərlə” dolur. Seyidlərin də qaydası imiş: bir yerdən başqa yerə eşşəyin belində gedərmişlər (bunun səbəbini araşdırmamışam). Elə ki, eşşəklərinin üstündə gəlib meydana doluşurlar, bu zaman elan edirlər buraya gətirilmələrinin əsl səbəbi onların hamılıqla edam edilməsi barədə şah Abbasın fərmanının icra edilməsi ilə bağlıdır. Bunu eşidən kimi “seyidlər” eşşəklərinin belindən düşüb qaçmağa üz tutur, tələsik aradan çıxırlar. Meydanda bir neçəsi qalır ki, həmin o elanı soyuqqanlı qarşılayır, yerindən də tərpənmir. Baş verənləri şah Abbasa çatdırırlar. O da deyir “bax əsl seyidlər o meydanda qalan tək-tük şəxslərdir”.

O zamandan saxta seyidlər haqqında belə ayama yayılıbmış xaq içində - “eşşəyini qoyub qaçan seyidlər”.

AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun şöbə müdiri, ərəb dilinin bilicisi olan filologiya elmləri doktoru İdris Abbasov məsələyə sırf öz ixtisasının prizmasından yanaşıb. O “seyid” termininin izahı və tarixindən çıxış edərək, mövzuya münasibət bildirib:


-
"Seyyid" ərəb dilində "ağa", "cənab" deməkdir; ikinci mənası Məhəmməd peyğəmbərin nəslindən olan müsəlman anlamındadır. "Mir" sözönü fars dilindən Azərbaycan dilinə keçib. Mənşəcə ərəb dilindəki "əmir" sözündəndir. Mənası "başçı", "ağa", "rəis" deməkdir. Dini mənbələrdə isə bəzi şəxs adlarının əvvəlinə artırılaraq, onların seyid nəslindən olduğunu göstərir. Seyidlərin Azərbaycana gəlişinin dəqiq tarixini bilməsəm də, hər halda Səfəvilər dövründə geniş yayılıb”.

Batin alimi, misirşünaslıqla bağlı bir çox araşdırmaların müəllifi olan Firudin Gilar Bəg isə mövzuya tamam başqa müstəvidən yanaşıb. Onun izahından sonra biz həm “seyid” sözünə, həm də “mir”əlavəsinə fərqli müstəvidən baxacağıq:


-
Dünyanın ən sirli xalqı - peyğəmbərlər nəslidir. Ən qədim mənbələrdə peyğəmbərlər nəsli dedikdə yəhudilər nəzərdə tutulur. Lakin bu mənbələrdə Allahın özünə qulluq üçün seçdiyi xalq Xəzər türk bəgləri adlandırılır və bu, artıq bütün dünyaya məlumdur. Xəzər rəmzi isə mətnlərdə Azər kimi də yazılır ki, bu da əsl peyğəmbərlər nəslinin məhz Azəri türk bəgləri olması deməkdir. Digər tərəfdən, mənbələrə görə peyğəmbərlər həm də Xaldeya əhlidir. Xaldeya rəmzi bizlərə Xilat kimi, buranın seçilmişləri, yəni türk bəgləri isə Azərbaycanın Xilat atabəgləri kimi məlumdur. Əhdi-Ətiqə görə Xaldeya (Xilat) əhalisi Assurlardır ki, bu da elə Azərilər deməkdir və mən bu haqda kitab və məqalələrimdə yazmışam (Библ.,Исая, 23:13).

Quranda peyğəmbərlər – müjdəçilər və xəbərçilər nəsli adlandırılır və ilk insanlar kimi təqdim olunur (Quran, 2:213). Mənbələrə görə, onlar Babil qülləsini tikəndən sonra, Allah onların dillərini dəyişib, dünyaya səpələmişdi. Başqa sözlə, peyğəmbərlər nəsli – göydəki cənnətin qapısı mənasında olan Babil qülləsini tikmiş mar, amoreylər nəslidir. Marlar bizə midiyalılar kimi tanışdır və bütün Albaniya, Ermənistan tarixi bu müqəddəslər nəslinin gördüyü işlərə və onların “Dünya”sına həsr olunub. Mar (“MR”) rəmzi qədim Misirdə “qaldırılmış torpaq” mənasında olan piramidanı və bu piramidanı yaratmış müqəddəsləri bildirirdi. “Qaldırılmış torpaq” dedikdə isə mənbələrdə, göyə qaldırılmış torpaq, yəni cənnət nəzərdə tutulurdu. Quranda, göyə qaldırılmış torpaq – Tur dağı adlandırılır və göydəki bu dağın qapısı isə cənnətin qapısı mənasında göstərilir (Quran, 4:154). Babil qülləsi tikilib qurtarandan sonra “mar” və eyni mənalı “mir” rəmzi, adi insanlardan seçilmək üçün, bütün seyid-peyğəmbər övladlarının ad-soyadının qarşısında yazılmağa başladı. Ən qədim mənbələrdə mar-amoreylər həm də “amorey-suti” kimi qeyd olunur ki, buradakı “suti” rəmzi sonradan bizlərə “seyid” kimi gəlib çıxmışdır.

Sufi batinilərdə “suti” rəmzi - “İssi-Ata” kimi açılır və bu da “İlah/Allahın ruhu” deməkdir. Başqa sözlə, seyid-peyğəmbərlər İlahla vəhdətdə olan və Allah ruhunu özü ilə daşıyan müqəddəslərdir. Pir-seyidlərin Allahın İlahi nurundan yaranmasını bu gün də Azərbaycan seyidləri iddia edirlər. Türk mənbələrində bu nəsil “göydə Tanrı tək Tanrı yaratmış Türk xanının Şad Apıt bəgləri adlandırılır. “Şad Apıt” rəmzi isə “Suti (seyid) Yafət” mənasında, bu bəglərin Yafət nəsli olmasını bildirir. “Şad” rəmzinin “şiyat” variantı isə şənlik, xoşbəxtlik, səadət, inkişaf, bolluq və s. anlamında bəglərə aid edilir və “bəg-şiyat” mənasında islam “behişt”ini bildirir. Başqa sözlə, şad bəgləri (bəg-şiyat) - behiştdə, yəni “bəglik məqamında yaradılmış xoşbəxt həyat”ı qazanmış Türk seyidləridir. Bütün bunlar o deməkdir ki, seyidlər – Midiya göylərində cənnət yaratmış peyğəmbərlər nəslidir. E. ə. VIII əsrə aid qədim Assur mənbələrində Midiya göylərində yaradılmış bu “torpaq" – “Şərqin ərəbləri” (Günəşin çıxdiğı yerin ərəbləri) ölkəsi adlandırılır (И. М. Дьяконов, «История Мидии», М.-Л.,1956, səh.219-221). Ərəb geneoloqlarına görə, indiki ərəblər əsil ərəblər deyil. Əsil ərəblər mifik “Ad”, “Samud”, “Amalik”, “Casim”, “Cadis” və s. tayfalardır ki, islama qədər köçüb gediblər (Təbəri, I/215). “Cadis” rəmzi mənbələrdəki kadus (kuddus) tayfa adının ərəb variantıdır ki, bunlar da Midiya əhalisi olan pir, bəg, seyid, şıx və s. Azəri müqəddəsləridir. Başqa sözlə, ən qədim mənbələrdə Şərq və ərəblər dedikdə - Midiyadan başlayan Albaniya dövləti nəzərdə tutulur. Qədim yazılarda Şərq rəmzi Albaniyaya aid edilir ki, buradakı Sünik (Xilat/Xaldeya) vilayətində müqəddəs Ataların “səhra” tikmələri açıq yazılmışdır. Zahiri islamda Ərəbistan səhrası və onun çöllərindəki hadisələr indiki Ərəbistana aid edilirsə, batini islamda Ərəbistan (yunan mifol. Ereb göyləri) dedikdə - qədim Azərbaycanın Midiya eli və onun göyləri nəzərdə tutulur. İslamın Məhəmməd peyğəmbəri isə batinilərdə - Midiya dağlarından ərşə yüksəlmiş Rəhman Allahın obrazıdır. Alban rəmzi sufi-batinilərdə El-Benu kimi açılır və buradakı Benu rəmzi qədim Misir mənbələrində, fironların (pirlərin) ölümsüz Ba (Bəsmələ) ruhlarını bildirir. Benu (BN) rəmzi isə Nəbi (NB), yəni peyğəmbər deməkdir və qədim Misirdə peyğəmbərlər dedikdə - Şərqdən gəlmiş və Babili tikmiş müjdəçi və xəbərçilər nəslinin ölümsüz ruhları nəzərdə tutulur. Deməli, Alban rəmzi – Nəbi-Eli, yəni peyğəmbərlər yurdu deməkdir və s. Yazılanlardan belə nəticə çıxarmaq olar ki, seyidlər – özlərinə ikinci həyat qazanmaq üçün göydə behişt, cənnət yaratmış Azəri Türk bəglərinin nəslidir və qədim Misir yazılarında onlar – “iki dünyanı bir bədəndə birləşdirmiş” Qor fironları (pirləri) nəsli adlandırılırlar (Şəmsu Qor). Batini-Quran kitabında və məqalələrimdə mən bu haqda geniş yazmışam.

E.Nihad


xeber, parlament, ölkə, qarabağ, müsahibə, müəlliflər, təhsil, iqtisadiyyat, reportaj, gündəm, mədəniyyət, dünya, media, ədəbiyyat, fotosöhbət, Azərbaycan, xəbərlər, Russia, Turkey, Azerbaijan, Bakı, Baku

Şərh yaz

Bu kateqoriyadan olan xəbərlər
SON XƏBƏR
Ötən il  573 şəxs Azərbaycan  vətəndaşlığına qəbul edilib 
18.03.2018, 00:51

Ötən il  573 şəxs Azərbaycan  vətəndaşlığına qəbul edilib 

Rusiyada prezident seçkilərində səsvermə başlayıb
18.03.2018, 00:35

Rusiyada prezident seçkilərində səsvermə başlayıb

Savçenkodan yeni skandal: ordu hərbi çevrilişə hazırdır
18.03.2018, 00:27

Savçenkodan yeni skandal: ordu hərbi çevrilişə hazırdır

Türkiyədə 300 mindən çox  suriyalı uşaq doğulub
18.03.2018, 00:22

Türkiyədə 300 mindən çox  suriyalı uşaq doğulub

 Terrorçular Afrini tərk edən insanlara mane olmağa çalışır
18.03.2018, 00:20

 Terrorçular Afrini tərk edən insanlara mane olmağa çalışır

Azərbaycanda ötən il bu qədər  əcnəbi miqrasiya qanunvericiliyini pozub
17.03.2018, 23:54

Azərbaycanda ötən il bu qədər  əcnəbi miqrasiya qanunvericiliyini pozub

İstanbul derbisində qolsuz heç-heçə - "Qalatasaray" zirvədə qaldı
17.03.2018, 23:09

İstanbul derbisində qolsuz heç-heçə - "Qalatasaray" zirvədə qaldı

Leyla Əliyeva və Sevinc Tofiqqızından mərhəmətə çağıran möhtəşəm əsər – “Mama, ne uxodi!” - FOTOLAR
17.03.2018, 22:56

Leyla Əliyeva və Sevinc Tofiqqızından mərhəmətə çağıran möhtəşəm əsər – “Mama, ne uxodi!” - FOTOLAR

Onlar uşaqları sevindirdilər
17.03.2018, 22:50

Onlar uşaqları sevindirdilər

Azərbaycan mütəxəssisləri ABŞ-ın peşə təhsili modelini öyrənir
17.03.2018, 22:17

Azərbaycan mütəxəssisləri ABŞ-ın peşə təhsili modelini öyrənir

Rusiya 23 Britaniya diplomatını ölkədən çıxarır
17.03.2018, 22:12

Rusiya 23 Britaniya diplomatını ölkədən çıxarır

İlk dəfə səs verəcək gənclər üçün Novruz  münasibətilə tədbir keçirildi- FOTOLAR
17.03.2018, 22:06

İlk dəfə səs verəcək gənclər üçün Novruz  münasibətilə tədbir keçirildi- FOTOLAR

Xaçmazda mənzildən kişi meyiti tapılıb
17.03.2018, 21:47

Xaçmazda mənzildən kişi meyiti tapılıb

Türkiyədən Yunanıstana gedən qayıq çevrildi - 16  ölü
17.03.2018, 21:44

Türkiyədən Yunanıstana gedən qayıq çevrildi - 16  ölü

Mənzildən 30 min manatlıq qızıl əşyalar oğurlandı - MİNGƏÇEVİRDƏ
17.03.2018, 21:40

Mənzildən 30 min manatlıq qızıl əşyalar oğurlandı - MİNGƏÇEVİRDƏ

VI Qlobal Bakı Forumu işini yekunlaşdırdı - FOTOLAR
17.03.2018, 21:28

VI Qlobal Bakı Forumu işini yekunlaşdırdı - FOTOLAR

Avtobus körpüdən aşdı - 14 ölü, xeyli yaralı var
17.03.2018, 21:26

Avtobus körpüdən aşdı - 14 ölü, xeyli yaralı var

Prezidentdən   xalça istehsalı emalatxanasının tikintisi, təchizatı və infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı SƏRƏNCAM
17.03.2018, 20:16

Prezidentdən   xalça istehsalı emalatxanasının tikintisi, təchizatı və infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı SƏRƏNCAM

İstanbulda AZAL-a məxsus təyyarədə nasazlıq baş verib
17.03.2018, 17:57

İstanbulda AZAL-a məxsus təyyarədə nasazlıq baş verib

Prezident seçkilərini 115 beynəlxalq müşahidəçi izləyəcək
17.03.2018, 17:44

Prezident seçkilərini 115 beynəlxalq müşahidəçi izləyəcək

Prezident seçkilərində bu namizədlər mübarizə aparacaq - YEKUN SİYAHI
17.03.2018, 17:35

Prezident seçkilərində bu namizədlər mübarizə aparacaq - YEKUN SİYAHI

Gəncədə yol qəzasında piyada ölüb
17.03.2018, 17:26

Gəncədə yol qəzasında piyada ölüb

MSK prezidentliyə daha bir namizədi qeydə almadı
17.03.2018, 17:23

MSK prezidentliyə daha bir namizədi qeydə almadı

Deputat ordumuzun təlimləri HAQDA: “Ermənilərin canına vəlvələ düşüb”
17.03.2018, 17:11

Deputat ordumuzun təlimləri HAQDA: “Ermənilərin canına vəlvələ düşüb”

Kompüterləri ən tez sıradan çıxan istehsalçılar - Siyahı
17.03.2018, 17:04

Kompüterləri ən tez sıradan çıxan istehsalçılar - Siyahı

Los-Ancelesdə iki erməni öldürüldü
17.03.2018, 16:56

Los-Ancelesdə iki erməni öldürüldü

Prezidentliyə namizədlərə həftədə 6 saat vaxt ayrılacaq - QƏRAR
17.03.2018, 16:51

Prezidentliyə namizədlərə həftədə 6 saat vaxt ayrılacaq - QƏRAR

Qəbiristanlıqdan oğurluq edənlər saxlanıldı
17.03.2018, 16:30

Qəbiristanlıqdan oğurluq edənlər saxlanıldı

Prezident Çin Xalq Respublikasının sədrini təbrik edib
17.03.2018, 16:24

Prezident Çin Xalq Respublikasının sədrini təbrik edib

Martın 19-da Bakıda bu yollar bağlı olacaq – Xəbərdarlıq
17.03.2018, 16:13

Martın 19-da Bakıda bu yollar bağlı olacaqXəbərdarlıq

Abşeronda aptekdə əczaçıya qarşı quldurluq edilib
17.03.2018, 16:02

Abşeronda aptekdə əczaçıya qarşı quldurluq edilib

Bakıda əcnəbinin evindən oğurluq edən bacı-qardaş saxlanıldı
17.03.2018, 15:50

Bakıda əcnəbinin evindən oğurluq edən bacı-qardaş saxlanıldı

Amerikalı generaldan həyəcan TƏBİLİ: “Rusiya və Çin qarşısında müdafiəsizik”
17.03.2018, 15:33

Amerikalı generaldan həyəcan TƏBİLİ: “Rusiya və Çin qarşısında müdafiəsizik”

Ucarda 2 avtomobil toqquşub, üç nəfər xəsarət alıb
17.03.2018, 15:19

Ucarda 2 avtomobil toqquşub, üç nəfər xəsarət alıb

Azərbaycan missiyası Rusiyadakı seçkilərlə bağlı hesabat hazırlayacaq
17.03.2018, 15:11

Azərbaycan missiyası Rusiyadakı seçkilərlə bağlı hesabat hazırlayacaq

ARXİV
SORĞU
Hansı nəqliyyat növünün işindən narazısınız?
Avtobusdan(42.4%)
Metrodan(34.3%)
Taksidən(4.54%)
Qatardan(2.52%)
Təyyarədən(2.02%)
Hamısından(14.1%)