21 oktyabr 2018, Bazar
Ana Səhifə - ƏDƏBİYYAT - Üzeyir Hacıbəylinin “Biz hamımız qafqazlı balalarıyıq” ÇAĞIRIŞI  
Üzeyir Hacıbəylinin “Biz hamımız qafqazlı balalarıyıq” ÇAĞIRIŞI  
13.12.2017, 11:24

Üzeyir  Hacıbəyli “İrşad” qəzetinin 1906-cı il 9 mart tarixli 64-cü nömrəsinin 1-2-ci səhifəsində “Üzeyir bəy Hacıbəyli” imzası ilə çap etdirdiyi “Biz hamımız qafqazlı balalarıyıq” sərlövhəli məqaləsində proqressiv, demokratik, internasional görüşlərini təqdim etmişdir. O, qafqazlı balalarını səadətə, xoşbəxtliyə, məhəbbət və sevgiyə, həmrəyliyə və həmməsləkliyə çağırmışdır. O yazırdı: “Biz hamımız Qafqaz balalarıyıq. Birimizin düşməni varsa, hamımızın düşmənidir, dəfinə hamımız çalışmalıyıq. Birimizi bir təhlükə təhdid edirsə, hamımızı təhdid edir, nicatlmız ittifaqdadır. Din, millət ayrılığı bizim ittifaqımıza sədd olmasın gərək. Biz hamımız Qafqaz balalarıyıq. Həmrəylik, həmfikirlik, həmməsləklik, həmkarlıq bunlar hamısı bizim vəzifeyi-müqəddəsələrimizdən ədd olunsun gərək. Əks surətdə heç bir işimiz düz gətirməz, taleyimiz nifaq və ədavət üçün bizi bir-birimizə uğratmayıbdır. Biz bunu isbat etməliyik”. Üzeyir Hacıbəylinin bu fikirləri elə bil bu gün üçün söylənilibdir. İndi də qafqazlıların nicatları ittifaqdadır, onların həmrəy, həmfikir, həmməslək, həmkar olmaları müqəddəs işləridir. Ancaq həmişə olduğu kimi, indi də Qafqazda qafqazlılar arasında nifaq və ədavət toxumu səpən erməni adlı bir millət var. Ermənilərin qərəzli, məkirli niyyətləri və fəaliyyətləri qafqazlılar arasındakı məhəbbəti pozur, bu xalqların xoşbəxt olmalarına maneçilik yaradır. Əgər ermənilər Qafqazda bu milli ədavəti qızışdırmasaydı, əsassız iddialara düşməsəydi, xalqları üz-üzə qoymasaydı, onda görün ki, Qafqazda vəziyyət necə yaxşı olardı. Münaqişənin, qərəzin, əsassız iddiaların kökündə dayanan ermənilər özləri ilə Qafqaza böyük bir bəla gətiriblər. Bu bəlanın acı nəticələrini qafqazlılar hələ də yaşayırlar. Allah bu ermənilərə ağıl verməyibdir ki, heç olmasa, özlərinin rahatlığı naminə sakit yaşasınlar, başqa xalqlarla işləri olmasın, başqa xalqları ziddiyyətə çəkməsinlər. Ancaq təəssüflər olsun ki, erməni xisləti ermənilərin səmimi olmalarına, canlarının rahatlığına imkan vermir. Onları gözləyən bəlanın nə qədər acınacaqlı olacağını duymayan ermənilər, xüsusilə də onların başbilənləri Qafqazın qədrini və Qafqaz xalqlarının qədrini haradan bilər? Onlar Qafqaz xalqlarının ittifaqının yaranmasını haradan anlayar? Ermənilər haradan bilər ki, onlar Qafqazda bir barıt çəlləyi kimi həmişə təhlükə mənbəyidir. Ermənilərin bu xislətini çox yaxşı bilən Üzeyir Hacıbəyli keçmişi unutmağı, keçənə güzəşt etməyi, gələcəyin dərdinə qalmağı lazım bilirdi. O bunu da yaxşı bilirdi ki, ermənilər nə keçmişə güzəşt edir, nə də gələcəyin dərdinə qalır. Odur ki, Üzeyir Hacıbəyli Qafqaz balalarına müraciət etməklə, əslində erməniləri insafa, mürvətə, həmrəyliyə çağırırdı. O yazırdı: “Bəs, himmət edəlim, qeyrət edəlim! Qafqaz balaları! Keçən keçdi. Keçənə güzəşt deyərlər, keçmişi unudaq, gələcəyin dərdinə qalmaq lazımdır. Görürsünüz ehtiyaclarımız, zərurətimiz hamısı birdir. Gənə nə lazım isə, mənə də o lazımdır. Mənə nə lazım isə, sənə də o lazımdır. Ehtiyaclarımız yetişibdir, rəf etmək lazım, rəf edilməsə nəyə məhkum olduğumuzu pişəz vaxt bilmirsiniz, düşünürmüsünüz.


Ehtiyacatımızın rəfi də qafqazlılar, özümüzün himmət və qeyrətinə bağlıdır. Biz hamımız Qafqaz balalarıyıq. Birimizin səadət və xoşbəxtliyi hamımızın səadət və xoşbəxtliyinə bağlıdır, xoşbəxtliyimizi, səadətimizi arzu ediriksə, əlimizdən gələni himmət və qeyrəti müzayiqə etməyək!” Görəsən bu cür düşünən erməni yazıçısı olmuşdurmu? Görəsən bu cür yanğı ilə qafqazlıların probleminə yanaşan erməni ziyalısı olmuşdurmu? Görəsən Qafqazın taleyini, xoşbəxtliyini, gələcəyini bu cür anlayan erməni  başbilənləri varmı? Olsaydı, yəqin ki, Qafqaza xor baxanlar da olmazdı, Qafqazı müharibə, münaqişə yuvasına çevirənlər də olmazdı. Bu gün dünyada müxtəlif birliklər, cəmiyyətlər, qurumlar, təşkilatlar və s. vardır. Erməni xisləti imkan verməsəydi, Qafqaz regionunda qafqazlıları birləşdirən qurumlar, təşkilatlar, cəmiyyətlər yarana bilərdi. Və onlar da Qafqazı dünyanın bir parçası olaraq hər yerdə təmsil edər, regionun nüfuzunu artırar, siyasi, iqtisadi, mədəni, elmi mühitin daha da inkişaf etməsinə nail olardılar. Doğrudan da, erməni xisləti Qafqazın inkişafına bir əngəl olubdur. Görün Üzeyir Hacıbəyli məsələyə necə dürüst mövqedən yanaşır: “Biz Qafqaz balalarıyıq, bizim ümumi məktəblərimiz, mədrəsələrimiz, qəzetələrimiz olmalıdır. Ümumi ittifaqlar, ictimalar, məclislər qurub ehtiyaclarımızı, hər bir dərdimizi müzakirə edib, əlaclar aramalıyıq. Biz öz ruhani və cismani qüvvələrimizi bir yerə qatıb hanki bir yolda sərf etsək muradımıza nail olarıq.


Bundan belə bizim “lozunq” virdi zəbanımız bu olmalıdır ki, birimizin səadət və xoşbəxtliyi hamımızın səadət və xoşbəxtliyinə bağlıdır. Bundan belə biz, qafqazlılar, bunu özümüzə rəhbər edib, buna müvafiq iş görməliyik”.


Ermənilərin yazıçıları, şairləri, ziyalıları, ictimai-siyasi xadimləri həmişə araqızışdıran yazıları, çıxışları və mövqeləri ilə Qafqazın qana çalxalanmasına nail olublar. Onların qərəzli münasibəti təkcə azərbaycanlılara qarşı deyil, həm də gürcülərədir. Ermənilər gürcülərə də torpaq iddiasındadırlar. Erməni ziyalılarının, yazıçılarının, şairlərinin, ictimai-siyasi xadimlərinin məqalələri, çıxışları nəinki erməni-müsəlman münaqişəsini, həm də Qafqaz regionundakı münaqişələri qalamaq üçün kibrit rolunu oynayıbdır. Axı erməni xisləti heç zaman imkan verməyibdir ki, Qafqazdakı xalqlar arasında birlik yaransın. Ancaq bu birliyin tərəfdarlarından biri kimi Üzeyir Hacıbəyli “Biz hamımız qafqazlı balalarıyıq” felyetonunda yazırdı: “Qəzetələrimiz naməlum və biməna mübahisələri, nəfəs qaldıran məqalələri, araqızışdıran mükalimələri tərk edib ittifaqa dair səmimiyyət qoxulu məqalələr yazsalar və ittifaq fikrini qüvvədən felə gətirəcək təriq və vasitələri əvama bəyan və izaha başlasalar, az çəkməz ki, öz məqsədi – alilərinə nail olarlar”.


Üzeyir Hacıbəyli azərbaycanlıların (Üzeyir Hacıbəyli azərbaycanlıları müsəlmanlar adlandırır) hər bir işdə ittifaqda ola bildiklərini deyir. Ancaq bir məsələdə qüsur olduğunu söyləyir. Bu da bir işi görmək istəyəndə başqalarının bu işə maneçilik etməsidir. O, “İrşad” qəzetinin 1906-cı il 14 mart tarixli 67-ci nömrəsinin 2-ci səhifəsində “Ü.Hacıbəyli” imzası ilə çap etdirdiyi “Məruzələrimizdən biri” adlı məqaləsində yazır: “Birimiz bir iş tutmaq istədikdə digərimiz ona mane olub, cürətsizlərə mənsub bir əda ilə sən, yaxud biz bacarası iş deyil – deyə bu işdən sərf-nəzər etməyi dəxi tövsiyə edirik. Biz eşidirik ki, filan müsəlman filan böyük işə iqdam edibdir. Yaxud, filan işdən ötrü Amerika kimi bir yerə getmək istəyib. O saat biz (guya ilhamı – rəbbani ilə) o işlərdən bir şey çıxmayacağını qəti xəbər verib, “çünki” müsəlmanlardan belə-belə işlər baş verməz, bu ittifaqda ermənidən danış, biz müsəlman belə işləri bacarmarıq kimi cəbunlara məxsus bir naümidsizliyə bunu da əlavə edirik”. Deməli, Üzeyir Hacıbəyli bir erməni bir iş görəndə başqa bir erməni tərəfindən kömək aldığını, ittifaq yaratdığını nəzərdən qaçırmır. Yəni o, ermənilərin bir-birinə kömək etdiklərini, arxa, dayaq olduqlarını ittifaqda bulunduqlarını da erməni xisləti kimi nəzərə çatdırır. Ancaq müsəlmanlar (azərbaycanlılar) bir-birinə kömək etməkdə, arxa və dayaq olmaqda cürətsiz, aciz olurlar. Doğrudan da, ermənilər həmişə bir-biri ilə ittifaqdadır. Ancaq müsəlmanlar (azərbaycanlılar) bir-biri ilə ittifaq etməyi bacarmırlar. Müsəlmanların bu xisləti onların irəli getməsinə həmişə maneçilik yaradır. Ermənilərin bir-biri ilə ittifaqda olmaları isə onları irəli aparır. Bununla belə, ermənilər öz maraqları, məqsədləri naminə heç kəsə, o cümlədən qafqazlılara güzəştə getmirlər. Milli maraqları naminə özlərini üstün tutur, özlərini bəyənirlər.


Üzeyir Hacıbəyli “İrşad” qəzetinin 1906-cı il 22 mart tarixli 74-cü nömrəsinin 4-cü səhifəsində “Filankəs” təxəllüsü ilə çap etdirdiyi “Ordan-burdan” felyetonunda yazır: “Sülh!.. Bu bir-iki ilin ərzində çox davalar oldu, çox da sülhlər oldu. Rus yapon ilə dalaşdı, axırda sülh oldu, erməni müsəlman ilə savaşdı. Qafqaz hökuməti də gürcülər ilə savaşıbdır. Amma sülh etmək istəmirlər ki, istəmirlər...” Üzeyir Hacıbəyli yazır ki, “erməni müsəlman ilə savaşdı”. Ancaq o, bu savaşın sonu barədə heç nə demir. Yəni sülh oldu, ya olmadı, yaxud da sülh olacaqmı və s. Bununla da Üzeyir Hacıbəyli ermənilərin müsəlmanlarla savaşının sonu görünmədiyinə işarə edir. O, erməni psixologiyasını yaxşı bildiyinə görə onların niyyətində sülh olmadığına işarə edir.


Ermənilərin havadarları səs-küy salır, aranı qatırlar...


Ermənilərin özləri də, onların havadarları da faktları təhrif etməyi sevirlər. Onlar təhrif olunmuş faktlarla başlarını dolandırır, həm də çoxlarının başını qatırlar. Tarixboyu belə olub, indi də belədir. Odur ki, Üzeyir Hacıbəyli 1906-cı ildə “İrşad” qəzetində çap etdirdiyi “Ordan-burdan” felyetonunda bu məqamı diqqətindən yayındırmır. O yazır: “Amma müsəlmanların dürlü-dürlü “dostları” vardır. Ha! Uzaq “dost”, yaxın “dost”, laübali “dost”... kefin istəyən “dost!” Kutayisin sabiq qubernatoru Staroselski həzrətləri də, görünür ki, müsəlmanların “dostu” imiş!. Qafqaza əlvida edib Rusiyaya gedəndən sonra cənab Staroselski “dostluq” vəzifəsini ifa etmə niyyətilə Peterburqda “ictimai və siyasi klub”da müsəlmanları tərif və tovsifə başlayıbdır. Deyibdir ki: “müsəlmanlar ermənilərin düşmənidir, özləri də vəhşidir, qanmazdırlar, hökumət də bunu bilir, onları sairlərin üstünə qısqırır”. Lakin bunun səbəbini cənab Staroselski bəyan etmək istəməyibdir, çünki o surətdə sözlərinin şayani etibar olduğuna xələl yetərdi. Nə lazım?..” Üzeyir Hacıbəylinin bu felyetonunda bəzi fikirlərin açıqlamasına və onların cavablarına ehtiyac yaranır. Birincisi, müsəlmanların dürlü-dürlü “dostları”nın olması. Özü də uzaq “dost”, yaxın “dost”, kefin istəyən “dost”. Belə uzaq, yaxın, kefin istəyən “dostlar”ımız  indi də var. Hətta felyetonda qeyd olunan Kutaisinin sabiq qubernatoru Staroselski kimi də “dostlar”ımız indi də az deyil. Onlar da Staroselski kimi Rusiyaya, eləcə də başqa ölkələrə gedəndən sonra “dostluq” vəzifələrini yerinə yetirirlər. Başlayırlar müsəlmanlar (azərbaycanlılar) barədə mənfi rəylər yaratmağa. Necə ki “20 Yanvar”, “Xocalı” faciələrini istədikləri kimi yozurlar, heç bir şeyin səbəbini və nəticəsini düzgün izah etmirlər. Ümumiyyətlə, səbəbin mahiyyətinə varmırlar, nəticəni isə istədikləri kimi yozurlar. Məqsədli şəkildə müsəlmanları aşağılayır, onları vəhşi, qanmaz kimi təqdim edirlər. Bu gün özünü mütərəqqi hesab edən bir sıra dövlətlərin siyasətində bu cür mövqe aparıcı rol oynayır. Bax həmin “dostluq” tarixən olub və indi də var. Belə bir “dostluq” barədə Üzeyir Hacıbəyli yaxşı deyir: “Lakin buna “dostluq” deməzlər, əli dinc durmayıb salba (selbə) atmaq deyərlər. Amma, hər “dostumuz” bizə bir salba atsa, bizdə baş-göz qalmaz...”

  


Buludxan Xəlilov, professor
Xəbərin müəllifi
xeber, parlament, ölkə, qarabağ, müsahibə, müəlliflər, təhsil, iqtisadiyyat, reportaj, gündəm, mədəniyyət, dünya, media, ədəbiyyat, fotosöhbət, Azərbaycan, xəbərlər, Russia, Turkey, Azerbaijan, Bakı, Baku

Şərh yaz

Bu kateqoriyadan olan xəbərlər
SON XƏBƏR
Sosial mənzil sahibi olanlar bu tarixdə evlərinə KÖÇƏCƏK
21.10.2018, 09:34

Sosial mənzil sahibi olanlar bu tarixdə evlərinə KÖÇƏCƏK

İmişlidə naməlum kişi meyiti tapıldı
21.10.2018, 09:27

İmişlidə naməlum kişi meyiti tapıldı

Nyu-Yorkda təyyarə avtomobil yoluna endi
21.10.2018, 09:15

Nyu-Yorkda təyyarə avtomobil yoluna endi

ABŞ iki yeni raketli sualtı atom qayığını suya buraxıb
21.10.2018, 08:58

ABŞ iki yeni raketli sualtı atom qayığını suya buraxıb

Messi ağır zədə aldı - FOTO
21.10.2018, 00:23

Messi ağır zədə aldı - FOTO

Balakən xəstəxanasının gənc işçisi küçədə öldü
21.10.2018, 00:16

Balakən xəstəxanasının gənc işçisi küçədə öldü

“Liverpul”dan növbəti qələbə
21.10.2018, 00:01

“Liverpul”dan növbəti qələbə

Deputat Tehranda “Azərbaycan”ı səsləndirdi – Video
20.10.2018, 23:43

Deputat Tehranda “Azərbaycan”ı səsləndirdi – Video

Hərbi helikopter qəzaya uğradı
20.10.2018, 23:24

Hərbi helikopter qəzaya uğradı

Almaniya Camal Qaşıqçı ilə bağlı şəffaflıq tələb edir
20.10.2018, 23:09

Almaniya Camal Qaşıqçı ilə bağlı şəffaflıq tələb edir

Gürcüstanda prezidentliyə namizədin “marixuana festivalı” baş tutmayıb
20.10.2018, 22:53

Gürcüstanda prezidentliyə namizədin “marixuana festivalı” baş tutmayıb

Serbiyada azərbaycanlı şairin kitabı təqdim edildi
20.10.2018, 22:29

Serbiyada azərbaycanlı şairin kitabı təqdim edildi

“Ən böyük səhv özümüzdədir”- Qurban Qurbanov
20.10.2018, 22:08

“Ən böyük səhv özümüzdədir”- Qurban Qurbanov

Londonda 500 min insan “Brexit”in əleyhinə çıxdı
20.10.2018, 21:54

Londonda 500 min insan “Brexit”in əleyhinə çıxdı

“Qarabağ”a texniki məğlubiyyət verilə bilər
20.10.2018, 21:38

“Qarabağ”a texniki məğlubiyyət verilə bilər

Badamdar sürüşmə zonasında gərginlik qalmaqdadır.
20.10.2018, 21:19

Badamdar sürüşmə zonasında gərginlik qalmaqdadır.

“Total” İrandakı layihələrini “CNPC”yə təhvil verdi
20.10.2018, 21:07

“Total” İrandakı layihələrini “CNPC”yə təhvil verdi

Səbinə Əzimova Avropa birinciliyində gümüş medal qazandı
20.10.2018, 20:50

Səbinə Əzimova Avropa birinciliyində gümüş medal qazandı

Lenovo yeni modelini təqdim etdi
20.10.2018, 20:34

Lenovo yeni modelini təqdim etdi

Olimpiada qalibləri Şamaxı Safari Parkında - FOTOLAR
20.10.2018, 20:19

Olimpiada qalibləri Şamaxı Safari Parkında - FOTOLAR

“Neftçi”nin “Qəbələ”yə məğlub olduğu oyunda  qarşıdurma
20.10.2018, 20:01

“Neftçi”nin “Qəbələ”yə məğlub olduğu oyunda  qarşıdurma

Seçki günü partlayış: 15 ölü, 115 yaralı
20.10.2018, 17:50

Seçki günü partlayış: 15 ölü, 115 yaralı

Göygöldə 24 yaşlı qız gecə saatlarında itkin düşdü
20.10.2018, 17:37

Göygöldə 24 yaşlı qız gecə saatlarında itkin düşdü

Bərdədə 600 kq at əti aşkar olunub
20.10.2018, 17:24

Bərdədə 600 kq at əti aşkar olunub

Merkuri planetinə kosmik missiya göndərilib
20.10.2018, 17:17

Merkuri planetinə kosmik missiya göndərilib

"Azərenerji"də yeni təyinatlar olub
20.10.2018, 17:03

"Azərenerji"də yeni təyinatlar olub

Əli Həsənov: Hər bir dövlət qonşu dövlətlərlə dialoq aparmalıdır
20.10.2018, 16:55

Əli Həsənov: Hər bir dövlət qonşu dövlətlərlə dialoq aparmalıdır

Raket və artilleriya birləşmələri döyüş atışlı təlimlər keçirir - FOTOLAR
20.10.2018, 16:38

Raket və artilleriya birləşmələri döyüş atışlı təlimlər keçirir - FOTOLAR

Naxçıvanda bal festivalı keçirilir – FOTOREPORTAJ
20.10.2018, 16:23

Naxçıvanda bal festivalı keçirilir – FOTOREPORTAJ

Kayseridə Xocalı abidəsi açılıb
20.10.2018, 16:00

Kayseridə Xocalı abidəsi açılıb

ABŞ aviasiyası səhvən 2 kəndi məhv etdi: 62 ölü, 100 yaralı
20.10.2018, 15:51

ABŞ aviasiyası səhvən 2 kəndi məhv etdi: 62 ölü, 100 yaralı

Dəniz nəqliyyatı işçilərinə “Əməkdar mühəndis” fəxri adı verdib
20.10.2018, 15:38

Dəniz nəqliyyatı işçilərinə “Əməkdar mühəndis” fəxri adı verdib

Bu şəxsə də prezident təqaüdü veriləcək
20.10.2018, 15:18

Bu şəxsə də prezident təqaüdü veriləcək

Azərbaycan Prezidenti dəniz nəqliyyatı işçilərini təltif edib
20.10.2018, 15:14

Azərbaycan Prezidenti dəniz nəqliyyatı işçilərini təltif edib

Deputatlar “Star” zavodunun əhəmiyyətindən DANIŞDI -“ Hər iki dövlət böyük gəlirlər əldə edəcək”
20.10.2018, 15:07

Deputatlar “Star” zavodunun əhəmiyyətindən DANIŞDI - Hər iki dövlət böyük gəlirlər əldə edəcək”

Qərargah: Badamdarda sürüşmə sahəsində uçqun tipli hərəkət qeydə alınıb
20.10.2018, 15:01

Qərargah: Badamdarda sürüşmə sahəsində uçqun tipli hərəkət qeydə alınıb

“Hizbullah”a yüksək dəqiqlikli raketlər üçün avadanlıq aparan təyyarə Livana enib
20.10.2018, 14:48

“Hizbullah”a yüksək dəqiqlikli raketlər üçün avadanlıq aparan təyyarə Livana enib

İranda nazir istefa verdi
20.10.2018, 14:36

İranda nazir istefa verdi

Şəkidə məcburi köçkün məktəblilərə dərs ləvazimatları paylanılıb
20.10.2018, 14:20

Şəkidə məcburi köçkün məktəblilərə dərs ləvazimatları paylanılıb

Bakı meriyasının təhvil verdiyi dayanacaqlarda problemlər var - RƏSMİ
20.10.2018, 14:18

Bakı meriyasının təhvil verdiyi dayanacaqlarda problemlər var - RƏSMİ

Bakıda 1 kq heroini 22 min manata satan dəstə zərərsizləşdirildi
20.10.2018, 14:12

Bakıda 1 kq heroini 22 min manata satan dəstə zərərsizləşdirildi

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 32 nəfər saxlanılıb
20.10.2018, 13:49

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 32 nəfər saxlanılıb

“STAR neft emalı zavodu Azərbaycanın gələcəyi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir”
20.10.2018, 13:40

“STAR neft emalı zavodu Azərbaycanın gələcəyi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir”

Kişilərin sipəri  
20.10.2018, 13:32

Kişilərin sipəri  

Sabah Bakıda 25 dərəcə isti olacaq
20.10.2018, 13:23

Sabah Bakıda 25 dərəcə isti olacaq

Baş Prokurorluq həbs olunmuş MTN generalları ilə bağlı məlumat YAYDI
20.10.2018, 13:16

Baş Prokurorluq həbs olunmuş MTN generalları ilə bağlı məlumat YAYDI

Gürcü namizəd azərbaycanlılara müraciət etdi: “Prezident seçilsəm, azərbaycanlı vətəndaşlarımız üçün...”
20.10.2018, 12:52

Gürcü namizəd azərbaycanlılara müraciət etdi: “Prezident seçilsəm, azərbaycanlı vətəndaşlarımız üçün...”

Azərbaycanda 9 min adda siqaret müsadirə olundu
20.10.2018, 12:47

Azərbaycanda 9 min adda siqaret müsadirə olundu

Sabah hava necə keçəcək? - PROQNOZ
20.10.2018, 12:39

Sabah hava necə keçəcək? - PROQNOZ

Qayda pozan avtobus sürücüləri niyə cərimələnmir? - Yol Polisindən AÇIQLAMA  
20.10.2018, 12:23

Qayda pozan avtobus sürücüləri niyə cərimələnmir? - Yol Polisindən AÇIQLAMA  

ARXİV