16 yanvar 2019, Çərşənbə
Ana Səhifə - TƏHSİL - Məleykə Abbaszadə: “…bu məsə­lələrin həlli üzərində çox ciddi işləməlidirlər”
Məleykə Abbaszadə: “…bu məsə­lələrin həlli üzərində çox ciddi işləməlidirlər” +
12.09.2018, 10:45

Dövlət İmtahan Mərkəzi fənlər və siniflər üçün “Yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə qiymətləndirmə tapşırıqları” adlı vəsaitlər nəşr edib.


Mərkəzdən Modern.az-a bildirilib ki, qüvvədə olan tədris proqramına və fənn kurikulumlarına uyğun tərtib olunmuş bu vəsaitlər orta məktəb şagirdləri, abituriyentlər və müəllimlər üçün etibarlı mənbədir.

Vəsaitlərdəki tapşırıqlar yalnız bilikləri deyil, həm də bacarıq və qabiliyyətləri aşkara çıxarmaq imkanları yaradır. Qiymətləndirmə tapşırıqları işlənib hazırlanarkən test tapşırıqları ilə yanaşı, diaqramlar, sorğular, esselər, sxemlər, cədvəllər, mətnlər, situasiya tapşırıqlarından istifadə olunub.

Vəsaitləri aşağıdakı ünvanlarda yerləşən “Abituriyent” satış köşklərindən, həmçinin kitab mağazalarından almaq və ya www.abiturient.az saytından sifariş etmək olar (Vəsaitlərin elektron qaydada sifarişi sentybarın 17-dən etibarən mümkün olacaq):

 • Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, A.Salamzadə küçəsi, 28;
 • Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Mikayıl Müşfiq küçəsi, 1M.


Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadənin nəşr olunmuş vəsaitlərdə yer alan “Ön söz”ünü də təqdim edirik:


“Təhsil sahəsində həyata keçirilən islahatlar biliyin qiymət­ləndirilməsi sistemi qarşı­sında yeni tələblər qoyur. İndi ümumtəhsil müəssisələrini ağıl, intellekt mək­təbinə çevirmək əsas hədəf­lərdən biridir. Tədqiqatçı alım İ.Lernerə görə, yaradıcı təfəkkür bilik və bacarıq­ların müstəqil olaraq yeni şəraitdə tətbiqinə, tanış situa­siyalarda yeni problemləri və onların həllinin digər üsullarını görməyə kömək edir. Hafizə məktəbindən təfəkkür mək­təbinə keç­mək,  təhsilin nəticə­yönümlü və şəxsiy­yət­yönümlü olması kurikulum islahatının əsas tələblərin­dəndir. Bu prosesdə təhsil­alanların müasir stan­dartlara, islahatın  tələblərinə, məzmun və mahiyyətinə uyğun tədris  vəsaitələri ilə təminatı mü­hüm əhəmiyyət kəsb edir.


2008-ci ildən başlayaraq hər il yeni fənn kuri­kulumlarının tələbi ilə müvafiq siniflərdə tədris olunan fənlər üçün müəyyən olunmuş məzmun xətləri və məzmun standartları əsasında dərslik komplektləri nəşr edilir. Həmin tələblərə əsaslanan qiymətləndirmə vasitələrinin hazır­lan­ması da bu zərurətdən irəli gəlir. Qiymətləndirmə təlim prosesində məz­mun standartlarının mənimsənil­məsinə yönəl­miş fəaliyyəti izləməyə, yoxlamağa,  qarşıya çıxan problemləri, uğursuz­luq­la­rın səbəblərini araşdırmağa xidmət  edir. Qiymətləndirmə təhsil­alanların bi­lik­lərə yiyələnmək, onlardan istifadə et­mək, nəticə çıxarmaq baca­rıqları haq­qın­da məlumatların toplan­ması rolunu  da yerinə yetirir. Qiymətlən­dirmə təhsilalan və təhsilverənlərin fəaliyyətini istiqamət­lən­dir­mək­də, təhsilin keyfiyyətinə nə­zarəti təmin et­məkdə vacib amildir. Mühüm cəhət ondan ibarətdir ki, isla­hat­ların həyata keçirilməsi prosesində qiymət­ləndirmənin məzmun və forması da xeyli dəyişikliyə məruz qalır. Bu dəyişiklik, ilk növbədə qiymət­lən­dir­mənin bilik və baca­rıqları aşkara çıxar­maqla yanaşı, qabiliyyət və kom­peten­si­yaları müəyyən etməyə imkan yaratmasında da özünü göstərir. Dəyişikliklərin inkişafa, tərəq­qiyə doğru istiqamət­lən­məsi, sözsüz ki, müsbət haldır. Lakin bu, dəyişikliklər prosesinin, ümumiyyətlə, təh­sil islahat­larının rəvan, problemsiz getməsi demək deyildir. Xüsusilə mək­təb­daxili qiymət­lən­dirmənin üsul və vasitələrinin isla­hatların tenden­siyasına uyğun qurulması istiqamətində xeyli işlər görülməlidir. Qiy­mət­ləndirməyə ciddi elmi-metodiki prin­siplərə əsaslanan, özünə­məx­sus stan­dartları, formaları, üsulları, vasitələri və bunların reallaş­dırılmasına aid prosedur­ları olan bir sistem kimi yanaşmaq la­zımdır. Nəzərə alınmalıdır ki, qiymətləndirmə standartı – təhsilalanların bilik və bacarıq səviy­yəsinə qoyu­lan dövlət tələbi­dir. Odur ki, yeni təhsil proqramları (kuri­ku­lum) əsasında məktəb dərs­lik­lərini və me­to­diki vəsaitləri hazırlayan mütəxəs­sislər bu kimi məsə­lələrin həlli üzərində çox ciddi işləməlidirlər.


Ümumtəhsil müəssisələrinin V, VI, VII və VIII sinif şagirdləri üçün keçirilən moni­torinq imta­hanlarının məzmununun müəy­yən­­ləş­diril­məsi istiqamətində hə­yata keçi­rilən işlər ölkədə məktəb təhsili sahəsində aparılan islahatları izləməyə və qiymətlən­dirməyə imkan verir. Buna uy­ğun olaraq mövcud qiymətləndirmə va­sitələri təkmilləşdirilir, yeni­ləri ha­zır­lanıb tətbiq edilir. Onların yalnız bilikləri deyil, həm də bacarıq və qabiliy­yətləri aşkara çıxarmaq imkanları araş­dırılır. Belə qiymət­ləndirmə tapşırıqları işlənib hazır­la­narkən qapalı (çoxseçimli) və açıq tipli test tapşırıq­ları ilə yanaşı, diaq­ramlar, sor­ğular, esselər, sxemlər, cədvəllər, mətnlər, situasiya tapşırıqlarından isti­fadə olunması da diqqət mərkə­zində saxlanılır.


Hörmətli müəllimlər! Əziz şagirdlər və abituriyentlər! Sizə bu vəsaitdə müvafiq fənn və sinif  üzrə tədris material­ları əsasında hazırlanmış yeni (situasiya, mətn üzərində iş, Eyler-Venn diaqramı, BİBÖ, klaster üsulu və s.) tipli  qiy­mət­­ləndirmə tap­şırıq­­ları, qapalı (çox­seçimli) və açıq tipli test tapşırıq­ları təq­dim olunur.

 
Bəs eyni bir sinif üçün qiy­mət­lən­dirmə vasitələrinin müxtəlif formalarına aid sual və tapşırıq­la­rın təqdim olun­masına nə ehtiyac var?


Məsələ burasındadır ki, müasir məktəb təcrü­bəsində qiymət­lən­dirmənin müxtəlif for­ma­larından isti­fadə edilməsi, eyni bir mövzuya və ya məzmuna aid bilik və bacarıqların yox­lanılmasında qiymətlən­dirmənin müx­təlif üsul və vasitələrinin tətbiqi normal haldır. Əsas şərt odur ki, qiymət qiy­mətlən­dirilən keyfiyyətə mak­simal dərə­cədə uyğun ol­sun, onu dürüst, obyektiv əks etdirsin.


Müəllif kollektivi beynəlxalq miqyasda baş verən bütün yeni­liklərə də həssaslıqla yanaşır, onları araşdırır, pozitiv və effektiv olan nə varsa, onları öz işlərində yara­dıcılıqla tətbiq etməyə çalışır. Təqdim olunan materialların məzmun, mündəricat, tərtibat və təqdimat forması baxımından müxtəlifliyi məhz belə yanaş­ma tərzindən qaynaqlanır.


Vəsaitdə müəlliflər tərə­fin­dən şagird, abituriyent və fənn müəl­lim­lərinə ünvan­lanmış “İzahat vərəqi” təqdim olunub. Burada vəsaitdən istifadə qayda­larına dair məlu­mat və tövsiyələr verilib.


Ümidvarıq ki, vəsait həm şagirdlər, həm abituriyentlər, həm də fənn müəl­limləri üçün faydalı olacaqdır. Şagird və abitu­riyentlər ondan istifadə etməklə öz hazırlıq səviyyələrini yoxlayacaq, intel­lektual bacarıqlarını inkişaf etdirəcək, təhlillər, müqa­yisələr aparmağa həvəs­lə­nə­cəklər. Müəl­limlər isə vəsaitdən yararlanmaqla az vaxt ərzində daha çox şa­gird­in biliyini aşkara çıxara, təkcə ayrı-ayrı mövzuların de­yil, bütövlükdə hər bir bəhsin, bölmənin, yarımillik və illik materialların şagird­­lər tərəfindən necə mənimsənildiyini müəy­yənləş­dirə bilə­cəklər. Bununla da hər bir şagirdin hazır­lığının yoxlanılmasına yanaş­ma im­kan­ları xeyli genişlənəcəkdir.


Vəsait qüvvədə olan fənn kurikulum­larına və dərsliklərə uyğun tərtib olunub.


xeber, parlament, ölkə, qarabağ, müsahibə, müəlliflər, təhsil, iqtisadiyyat, reportaj, gündəm, mədəniyyət, dünya, media, ədəbiyyat, fotosöhbət, Azərbaycan, xəbərlər, Russia, Turkey, Azerbaijan, Bakı, Baku

Şərh yaz

Bu kateqoriyadan olan xəbərlər
SON XƏBƏR
Qasırğa Gürcüstanda ciddi fəsadlar törətdi - FOTO
16.01.2019, 21:53

Qasırğa Gürcüstanda ciddi fəsadlar törətdi - FOTO

“Rusiyanın Dilqəm Əsgərovun geri qaytarılması ilə bağlı səylərini artıracağını gözləyirik” - XİN rəsmisi
16.01.2019, 21:42

“Rusiyanın Dilqəm Əsgərovun geri qaytarılması ilə bağlı səylərini artıracağını gözləyirik” - XİN rəsmisi

Türkiyə Rusiya prezidentləri yenidən bir araya gələcək
16.01.2019, 21:24

Türkiyə Rusiya prezidentləri yenidən bir araya gələcək

Sumqayıtda 24 yaşlı gənc itkin düşüb - FOTO
16.01.2019, 21:10

Sumqayıtda 24 yaşlı gənc itkin düşüb - FOTO

Türkiyədə 80 minədək hərbçi hazır vəziyyətə gətirildi
16.01.2019, 20:54

Türkiyədə 80 minədək hərbçi hazır vəziyyətə gətirildi

Azərbaycanlı “donuz qripi”nə yoluxdu
16.01.2019, 20:43

Azərbaycanlı “donuz qripi”nə yoluxdu

Dəmiryolunda təcili yardım lokomotivi istifadəyə verildi
16.01.2019, 20:28

Dəmiryolunda təcili yardım lokomotivi istifadəyə verildi

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasına mediatur
16.01.2019, 20:16

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasına mediatur

Seysmoloji Xidmət zəlzələ olacağı ilə bağlı məlumatlara CAVAB VERDİ
16.01.2019, 20:02

Seysmoloji Xidmət zəlzələ olacağı ilə bağlı məlumatlara CAVAB VERDİ

Nazirliyinin strukturu və idarə edilməsi təkmilləşdirilir
16.01.2019, 19:48

Nazirliyinin strukturu və idarə edilməsi təkmilləşdirilir

Ermənistanda sığorta agentləri də etiraza qalxdı
16.01.2019, 19:37

Ermənistanda sığorta agentləri də etiraza qalxdı

İranla Azərbaycan arasında hərbi sahədə protokol imzalandı
16.01.2019, 19:25

İranla Azərbaycan arasında hərbi sahədə protokol imzalandı

Xarici işlər nazirləri fevralda yenidən görüşəcək
16.01.2019, 19:14

Xarici işlər nazirləri fevralda yenidən görüşəcək

SOCAR-ın 2500-ə yaxın neftçini dənizdən təxliyyə edib
16.01.2019, 19:10

SOCAR-ın 2500-ə yaxın neftçini dənizdən təxliyyə edib

Şəkidə Olimpiya məhəlləsində zenit top mərmisi tapılıb 
16.01.2019, 19:02

Şəkidə Olimpiya məhəlləsində zenit top mərmisi tapılıb 

Ötən il 22 dini icmanın qeydiyyatına imtina olunub
16.01.2019, 18:50

Ötən il 22 dini icmanın qeydiyyatına imtina olunub

Agentlik 50-ə yaxın obyekti cərimələdi
16.01.2019, 18:31

Agentlik 50-ə yaxın obyekti cərimələdi

Festivalla bağlı Koordinasiya Komissiyasının iclası keçirildi
16.01.2019, 18:24

Festivalla bağlı Koordinasiya Komissiyasının iclası keçirildi

Ağstafada növbəti hesabat yığıncağı keçirildi
16.01.2019, 18:23

Ağstafada növbəti hesabat yığıncağı keçirildi

Mədəniyyət Nazirliyi də hava şəraiti ilə bağlı hərəkətə keçdi
16.01.2019, 18:20

Mədəniyyət Nazirliyi də hava şəraiti ilə bağlı hərəkətə keçdi

Ermənistanda baş nazirin müavinləri təyin olundu
16.01.2019, 18:11

Ermənistanda baş nazirin müavinləri təyin olundu

Coğrafiya İnstitutu: Azərbaycandan siklon keçəcək  
16.01.2019, 17:54

Coğrafiya İnstitutu: Azərbaycandan siklon keçəcək  

“Müəllimə dedi ki, sinifdə qızlar var, o kəlməni işlətməyin” - Mübariz İbrahimovun sinif yoldaşı
16.01.2019, 17:49

“Müəllimə dedi ki, sinifdə qızlar var, o kəlməni işlətməyin” - Mübariz İbrahimovun sinif yoldaşı

Səhiyyə Nazirliyindən “Whatsapp”dakı “donuz qripi” ilə bağlı BƏYANAT
16.01.2019, 17:47

Səhiyyə Nazirliyindən “Whatsapp”dakı “donuz qripi” ilə bağlı BƏYANAT

Kəmaləddin Heydərov nazirliyi gücləndirilmiş rejimə keçirdi  
16.01.2019, 17:43

Kəmaləddin Heydərov nazirliyi gücləndirilmiş rejimə keçirdi  

AMEA-da üç nəfərə yeni vəzifə verildi  
16.01.2019, 17:39

AMEA-da üç nəfərə yeni vəzifə verildi  

Rövşən Rzayev Sabunçuda köçkünlərlə görüşüb
16.01.2019, 17:30

Rövşən Rzayev Sabunçuda köçkünlərlə görüşüb

Manat sabah bu məzənnədə olacaq  
16.01.2019, 17:29

Manat sabah bu məzənnədə olacaq  

Rektor universitetdə imtahanları dayandırdı  
16.01.2019, 17:24

Rektor universitetdə imtahanları dayandırdı  

Daha bir nazirlik hazırlıq vəziyyətinə gətirildi
16.01.2019, 17:17

Daha bir nazirlik hazırlıq vəziyyətinə gətirildi

Zakir Həsənov Milli Orduya göstəriş verdi  
16.01.2019, 17:06

Zakir Həsənov Milli Orduya göstəriş verdi  

“ABŞ Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının fəaliyyətini yaxından izləyir”
16.01.2019, 17:05

“ABŞ Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının fəaliyyətini yaxından izləyir”

Əflatun Amaşov: “Struktur islahatları bəhrəsini verəcək”  
16.01.2019, 17:03

Əflatun Amaşov: “Struktur islahatları bəhrəsini verəcək”  

Ramiz Mehdiyevin Qriqorian kilsəsi haqda kitabına təqdimat keçirilib
16.01.2019, 17:00

Ramiz Mehdiyevin Qriqorian kilsəsi haqda kitabına təqdimat keçirilib

Nazirdən ciddi kadr dəyişikliyi - İri şəhərlərə polis rəisi təyin edildi
16.01.2019, 16:49

Nazirdən ciddi kadr dəyişikliyi - İri şəhərlərə polis rəisi təyin edildi

“UNEC-100” İnkişaf Strategiyası: əsas hədəflər
16.01.2019, 16:46

“UNEC-100” İnkişaf Strategiyası: əsas hədəflər

Türkiyə ilə sərhəddə partlayış: 9 ölü, 20 yaralı
16.01.2019, 16:37

Türkiyə ilə sərhəddə partlayış: 9 ölü, 20 yaralı

“Kaspi” qəzeti “Nəsimi ili” ilə bağlı müsabiqə elan etdi 
16.01.2019, 16:36

“Kaspi” qəzeti “Nəsimi ili” ilə bağlı müsabiqə elan etdi 

Zakir Həsənov İran ordusunun Baş Qərargah rəisi ilə protokol imzaladı
16.01.2019, 16:33

Zakir Həsənov İran ordusunun Baş Qərargah rəisi ilə protokol imzaladı

Turizm Agentliyi: Səfərləri təxirə salın! - XƏBƏRDARLIQ
16.01.2019, 16:26

Turizm Agentliyi: Səfərləri təxirə salın! - XƏBƏRDARLIQ

Ağalar Bayramova niyə fəxri ad verilmədi…  
16.01.2019, 16:18

Ağalar Bayramova niyə fəxri ad verilmədi…  

“Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirdi
16.01.2019, 16:17

“Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirdi

Vestel yeni konseptlə Bakıda yeni ünvanda 
16.01.2019, 16:13

Vestel yeni konseptlə Bakıda yeni ünvanda 

Azercell-in xidmət mərkəzi indi Bakı Beynəlxalq Avtovağzalında
16.01.2019, 16:09

Azercell-in xidmət mərkəzi indi Bakı Beynəlxalq Avtovağzalında

“Azərsu” da gücləndirilmiş rejimə keçdi
16.01.2019, 16:03

“Azərsu” da gücləndirilmiş rejimə keçdi

Oqtay Şirəliyev baş həkimlərə tapşırıq verdi  
16.01.2019, 15:46

Oqtay Şirəliyev baş həkimlərə tapşırıq verdi  

AQTA-dan dabaq xəstəliyi ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ
16.01.2019, 15:44

AQTA-dan dabaq xəstəliyi ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ

Azərbaycanda “quş qripi” monitorinqləri keçirilir
16.01.2019, 15:34

Azərbaycanda “quş qripi” monitorinqləri keçirilir

Binəqədidə hava şəraiti ilə bağlı iclas keçirildi
16.01.2019, 15:33

Binəqədidə hava şəraiti ilə bağlı iclas keçirildi

Üç prezidentin yeni sammiti keçiriləcək
16.01.2019, 15:31

Üç prezidentin yeni sammiti keçiriləcək

ARXİV