21 mart 2018, Çərşənbə axşamı
Ana Səhifə - MƏDƏNİYYƏT - Tarixçi alim Nizami Cəfərova cavab verdi – QALMAQAL  
Tarixçi alim Nizami Cəfərova cavab verdi – QALMAQAL  
27.07.2017, 18:49

Tarixçi alim Ramin Əlizadə akademik, deputat Nizami Cəfərova cavab məqaləsi yazıb.

 

Ramin Əlizadənin Modern.az saytına göndərdiyi yazını təqdim edirik.

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin direktoru, millət vəkili, Turan döyüş sənətini inkişaf etdirmək məqsədilə yaradılmış Alpaqut Federasiyasının prezidenti Nizami Cəfərovun Azərbaycan türklərinin tarixi ilə bağlı yeni araşdırması bir çox ziddiyyətli məqamları ilə diqqəti cəlb edir.

 

O, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin “Bülleten”ində (2017-ci il, 1(61)) yayınlanmış “Azərbaycan xalqının tarixi və ya tərcümeyi-halı” adlı yazısında türklərin gəlmə etnos olmasını qeyd edir. Azərbaycan toponiminin və buradakı türk əhalisinin mənşəyi ilə bağlı N. Cəfərov üç mühüm “kəşf”ini ortaya qoyur:

 

I kəşf – “Azərbaycan toponimi yunan mənşəli Atropatena sözündən törəyib” (səh. 39);

II kəşf – “E.ə. IV minlliyin sonu – III minilliyin əvvəllərinədək türklər monqollar və tunqus-mancurlarla birlikdə Altay birliyində olublar” (səh. 40);

III kəşf – “Qafqaz dağlarını aşıb keçən hun (get-gedə daha çox qıpçaq) türkləri nə qədər Cənuba ensələr də, onların məskunlaşdıqları əsas coğrafiya Azərbaycanın Şimalı (Albaniya) idi” (səh. 43).

 

Qeyd edək ki, hələ XVIII-XIX əsrlərdə Qərbi Avropada, sonradan isə Çar Rusiyasında bütün Qafqaza, eləcə də Azərbaycana türk boylarının ilk gəlişi XI əsrin ortalarında Orta Asiyadan oğuzların axınları ilə əlaqələndirilirdi. Rus şovinizminin tüğyan etdiyi keçmiş Sovetlər Birliyində türk tayfalarının Azərbaycana gəlmə olması ilə bağlı qərəzli konsepsiya işlənib hazırlandı. Bu konsepsiyadan kənara çıxmaq olmazdı. Hətta Cənubi Qafqazda türk varlığını aradan çıxarmaq üçün gürcü əsilli sovet rəhbəri İ.V.Stalin köçürmə planı da hazırladıb.

Uzun illər Şərqi Avropa, Qara dəniz hövzəsi və Qafqazlarda qədim türk mədəniyyətinin izlərini itirmək sovet tarixçilərinin qarşısında prioritet mövzular kimi qoyulub, nəticədə onların “gərgin əməyi” nəticəsində bir çox yerli xalq ya slavyan, ya Qafqaz-iber, ya da İran mənşəli sayılıb.

 

Tarix elminin sovet ideologiyasına xidmət etdiyi dövrün ümumi mənzərəsi bu cür idi. İlk dəfə L.N.Qumilyov bu təbliğata qarşı çıxdı. Lakin onun bəhrələndiyi mənbələr iki qrupa ayrılırdı: birincisi, əsasən Çin yazılı qaynaqları, ikincisi isə Mərkəzi Asiyanın epiqrafikası və arxeologiyası ilə bağlı qaynaqlar. Lakin onun mövqeyində çatışmayan istiqamət Ön Asiyanın qədim yazılı mətnlərində türklərlə bağlı erkən məlumatları tədqiqata cəlb etməməsi olmuşdur. Hətta L.N.Qumilyov türklərin Qərb dünyası ilə ilk təmasını təbii-tarixi prosesin (passionarlığın) nəticəsi hesab edirdi.

 

Şübhəsiz ki, akademik N.Cəfərovun yazdıqlarından da göründüyü kimi o, Azərbaycan coğrafiyasında türk boylarının erkən tarixi ilə bağlı irəli sürdüyü fikirlərində L.N.Qumilyovun passionarlıq nəzəriyyəsinə əsaslanır.

 

Bu nəzəriyyə isə öz növbəsində türklərin Xəzər ətrafı bölgələrdə, əsasən də Qafqazlarda sonradan məskunlaşmasını sübut etməyə xidmət edirdi. L.N.Qumilyovun “Xəzərətrafı minilliklər” adlı əsərinin 200-cü səhifəsində oğuzların Ural hövzəsində, tayqa və çöllə (Böyük Çöl nəzərdə tutulur – R.Əlizadə) sərhəddə yaşadığı qeyd edilir. Həmin əsərin 202-ci səhifəsində oğuzların mənşəyi ilə bağlı heç bir ciddi dəlil olmadan belə bir fikir irəli sürür: “Quzlar (yəni oğuzlar – R.Əlizadə) qədim turanlıların, sarmatların və alanların varisləridir” (s.202). Məlumdur ki, alanlar müasir osetinlərin əcdadıdır.

 

Bu etnos isə İran dil qrupuna daxildir. Elə təkcə bu fakt L.N.Qumilyovun oğuzlar barəsində yanlış mövqeyini ortaya qoyur. Nəticədə, o, ciddi elmi dəlillərə söykənməyən dili, dini dünyagörüşü, maddi-mədəni irsi bir-birinə uyğun gəlməyən müxtəlif mənşəli tayfaların birləşdirilməsinə və super etnosun ortaya çıxmasına yönəlmiş qondarma bir konsepsiya ortaya qoymuşdur. E.ə. VIII əsrin əvvəllərindən Urartu mixi yazılı qaynaqlarında, e.ə. VII əsrin birinci rübündən etibarən Aşşur kitabələrində İç Oğuz elindən müvafiq olaraq, İşquq Eli və İşquz Eli kimi bəhs olunub. Diqqəti cəlb edən məqam isə odur ki, hər iki qaynaqda oğuzların Azərbaycanın əsas əhalisi olmasından bəhs edilir. Urartu çarı I Argiştinin dövrünə aid Hor-hor kitabəsinin V sütunu üzərində İşqi(u)g-ili adlı ölkədən, yəni İç Oğuz Elindən bəhs edilir. Yunan əlifbasında “ş” hərfi olmadığı üçün ellinizm dövründə bu tayfanın adı “skith” (yəni iskit – R.Əlizadə) kimi geniş yayılmış və sonrakı dövrə aid əsərlərdə məhz bu cür əks olunmuşdur. Digər tərəfdən V.V.Bartold, V.M.Jirmunski və A.Y.Yakubovski kimi dünya şöhrətli alimlər Erkən Orta çağda “Kitabi Dədə Qorqud” dastanının məhz Cənubi Qafqazda, xüsusilə də Azərbaycanda formalaşdığını qeyd ediblər.

 

Müasir Azərbaycan Respublikasının xəritəsində dövlətimizin əhatə olunduğu bütün sərhədlər tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır. Bunu Azərbaycan tarixinin şüarı kimi başa düşmək lazımdır. Tarix elmi ciddi qaynaqlar əsasında tədqiq olunduqda dost, həmsərhəd dövlət düşmənə çevrilmir, əksinə düşməni tanımaq potensialı yaradır. Mənə elə gəlir ki, müasir Azərbaycan Respublikası özünün xarici siyasətində bütün qüvvəsini məhz gələcəkdə ərazi bütövlüyünə, müstəqilliyə əngəl yarada biləcək təhlükələrə qarşı səfərbər etməlidir. Akademik N.Cəfərov yazısının 42-ci səhifəsində qeyd edir ki, Azərbaycana gələn ilk türklər “eramızın ilk əsrlərində Altaylardan Qərbi Avropaya yürüş edən hunlar idilər”.

 

Hətta bu barədə yazısının 2-ci yarımbaşlığını “Azərbaycanın türkləşməsi” adlandırır. Sual olunur, bəs görəsən türklər gələnədək Azərbaycanın yerli xalqı hansı dil ailəsinə, etnik kökənə mənsub idi?

 

Görkəmli türkoloq L.Rasonyi Atatürkün xatirəsinə ithaf etdiyi “Tarixdə Türklük” adlı məşhur əsərində türkologiyanın demək olar ki, bütün sahələrinə nəzər yetirir. Onun türklərin ana yurdu ilə bağlı fikirləri xüsusilə maraqlıdır. L.Rasonyinin əsərinin giriş hissəsi bu sözlərlə başlayır: “Batılı millətlərin ortaya çıxmasından daha öncə türklük, dünyamızın ən böyük səhnəsini təşkil edən Avrasiyanın hər çağında və hər bucağında böyük rol oynamışdır” (s.1). Türklərin mənsub olduğu irq avropoid, tipin adı isə turani tipidir. Bu tip Uzaq Şərq və Sibirdən Mərkəzi Avropaya qədər, cənubda Hindistana, İrana və Balkanlaradək geniş yayılmışdır. Türklərin monqoloid olmamasına münasibət bildirən L.Rasonyi qeyd edir ki, türklərin arasında qərbdən şərqə doğru getdikcə bu irqin (monqoloid irqi nəzərdə tutulur – R.Əlizadə) xüsusiyyətlərinə sahib olan qruplara rast gəlinir. Azərbaycanın qədim yerli türk tayfaları hurrilər, qutilər, lullubilər, turukkilər, şubarlar, etiular (utilər), albanlar, qarqarlar və s. olmuşdur. Onların ən çox qarışdığı tiplər Mesopotamiya və Aralıq dənizi tipləridir. Orta Asiya türklərinin isə daha çox monqoloidlərlə yaxın coğrafiyanı paylaşmasını xüsusilə qeyd etmək olar.

 

Buna görə Qafqazda, eləcə də Azərbaycan ərazisində yaşayan qədim türk tayfalarında monqoloid irqinə məxsus olan göstəriciləri müəyyənləşdirmək məntiqsiz bir cəhddir. Amma Orta Asiya türklərində monqoloidlərə xas olan əlamətləri müəyyənləşdirmək təbii haldır. Hətta iskitlər kranioloji göstəricilərinə görə və Hippokratın qeydlərinə əsasən turani tipinə aid edilir (Wiesner J. Kimmerien und Skythen im Lichte neuer Indogermanen. Forschung. Forschungen und Fortschritte, 1943, s.215).

E.ə. XXIII əsrdə Akkad hökmdarı Naram-Suenin hücumuna məruz qalan ölkələr içərisində Türk dövlətindən bəhs olunur. E.ə. XVIII əsrin əvvəllərində Aşşur hökmdarı I Şamşi-Adadın və oğlu İşme-Dağanın Cənubi Azərbaycana hücumlarının qarşısını turukki (türk) tayfaları aldılar. Turukkilər Babilistan hökmdarı Hammurapinin ordusunu da darmadağın etdilər.

 

Akademik N.Cəfərov Atropatena adının yunan mənşəli olmasını qeyd edir. Buradan belə nəticə çıxır ki, Atropat yunandırsa onun mənsub olduğu etnos da yunan mənşəlidir. Azərbaycanda sovet tarix məktəbinin “sütunları”ndan sayılan İqrar Əliyevin “Atropatena tarixinin oçerki” kitabında Atropatena adının İran mənşəli olması barədə dəstəklədiyi konsepsiya bundan daha cəlbedici görünür. Qaldı ki, Atropatena adına, qeyd edək ki, bu adın ortaya çıxdığı vaxtdan (e.ə. IV əsrin ikinci yarısı) dörd əsr əvvəl, yəni e.ə. VIII əsrin ikinci yarısında Aşşur mixi yazılı qaynaqlarında Urmiya ətrafında Az(e)ri ölkəsindən bəhs olunur. Ən azından bunu diqqətdən kənarda qoymaq olmaz. Epiqrafik qaynaqları diqqətlə nəzərdən keçirdikdə məlum olur ki, Az(e)ri ölkəsi coğrafi baxımdan turukkilərin yaşadığı ərazi ilə üst-üstə düşür. Həm Ön Asiyanın qədim tarixində türklərin mühüm rol oynaması, həm də Atropatena adından xeyli əvvəl Az(e)ri (və ya Azəri) toponiminin yazılı qaynaqlarda əks olunması indiyədək Azərbaycan türklərinin genezisi ilə bağlı problemə yenidən nəzər yetirməyin vaxtı çatdığını sübut edir.

 


xeber, parlament, ölkə, qarabağ, müsahibə, müəlliflər, təhsil, iqtisadiyyat, reportaj, gündəm, mədəniyyət, dünya, media, ədəbiyyat, fotosöhbət, Azərbaycan, xəbərlər, Russia, Turkey, Azerbaijan, Bakı, Baku
Azəri
28.07.2017, 01:48

Çox maraqlı və məntiqli məqalədir. Bu cür tarixçilərə şəarit yaradılmalıdır ki, tarixmiz düzgün və dəqiq tədqiq edilsin. Möhkəm ol, üstünə çox düşəcək "bəziləri. Uğurlar. Sanballı araşdırmalar aparmaqda Tanrı səni qorusun.

Rəhim
28.07.2017, 02:19

Nizami, qardaş, düz yoldasan. Qumilev haqında öz çayxana dostu kimi iddiala danışan, amma heç Azərbaycan türkcəsini düz-əməlli bilməyənlərə fikir vermə. A kişi, çatan tarixi təzədən yazmaq iddiasındadı. Ayıbdan da pisdi bu.

Şərh yaz

Bu kateqoriyadan olan xəbərlər
SON XƏBƏR
Almaniyada niqablı qadınların maşın sürməsi qadağan edildi
21.03.2018, 22:23

Almaniyada niqablı qadınların maşın sürməsi qadağan edildi

 Aviaşirkət kök sərnişinləri daşımaqdan imtina etdi 
21.03.2018, 22:00

 Aviaşirkət kök sərnişinləri daşımaqdan imtina etdi 

MSK sədri MDB nümayəndə heyəti ilə görüşdü
21.03.2018, 20:49

MSK sədri MDB nümayəndə heyəti ilə görüşdü

Tbilisi meri azərbaycanlıları Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib
21.03.2018, 20:38

Tbilisi meri azərbaycanlıları Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib

Ərdoğan Trampa çağırış etdi
21.03.2018, 20:20

Ərdoğan Trampa çağırış etdi

21.03.2018, 20:14

"Moskva" seriyasından ilk metro qatarı Bakıya yola salındı

Azərbaycana qarşı yönələn "Yeva" filmi Türkiyədə qadağan edildi
21.03.2018, 17:30

Azərbaycana qarşı yönələn "Yeva" filmi Türkiyədə qadağan edildi

Güclü külək rayonlarda evlərin damını uçurub
21.03.2018, 17:26

Güclü külək rayonlarda evlərin damını uçurub

İraqda 3 mindən çox insan edam cəzasına məhkum edilib
21.03.2018, 17:20

İraqda 3 mindən çox insan edam cəzasına məhkum edilib

Kabildə terror: 29 ölü, 52 yaralı- YENİLƏNİB  
21.03.2018, 16:48

Kabildə terror: 29 ölü, 52 yaralı- YENİLƏNİB  

Qüdrət Həsənquliyevin nümayəndəsi: “Bir sıra versiyalar var”
21.03.2018, 16:41

Qüdrət Həsənquliyevin nümayəndəsi: “Bir sıra versiyalar var”

 Polşalı turist: “Novruz bayramı bizdə də var” - VİDEO
21.03.2018, 16:32

 Polşalı turist: “Novruz bayramı bizdə də var” - VİDEO

Əli Həsənov xaricdəki bəzi mühacirlərə SƏSLƏNDİ: “Bu, insanlıq simasını itirmək deməkdir...”  
21.03.2018, 16:14

Əli Həsənov xaricdəki bəzi mühacirlərə SƏSLƏNDİ: “Bu, insanlıq simasını itirmək deməkdir...”  

Prezident üç rayonla bağlı sərəncam verdi - 4 milyon 942 min manat ayrıldı
21.03.2018, 15:47

Prezident üç rayonla bağlı sərəncam verdi - 4 milyon 942 min manat ayrıldı

Azərbaycandakı maşınların 67%-nin yaşı 10 ildən yuxarıdır
21.03.2018, 15:44

Azərbaycandakı maşınların 67%-nin yaşı 10 ildən yuxarıdır

Avropa İttifaqı liderləri Brüsseldə toplaşacaq   
21.03.2018, 15:20

Avropa İttifaqı liderləri Brüsseldə toplaşacaq  

Giorgi Kvirikaşvili: "Azərbaycan Gürcüstanın etibarlı dostu və strateji tərəfdaşıdır"
21.03.2018, 15:01

Giorgi Kvirikaşvili: "Azərbaycan Gürcüstanın etibarlı dostu və strateji tərəfdaşıdır"

Türk Dünyasının Novruz ADƏTLƏRİ
21.03.2018, 14:49

Türk Dünyasının Novruz ADƏTLƏRİ

Müdafiə Nazirliyindən əsgər valideynlərinə ÇAĞIRIŞ: “İsrafçılığa ehtiyac yoxdur”
21.03.2018, 14:23

Müdafiə Nazirliyindən əsgər valideynlərinə ÇAĞIRIŞ: “İsrafçılığa ehtiyac yoxdur”

Balkan ölkələrindəki azərbaycanlı gənclər İlham Əliyevə müraciət etdilər - TAM MƏTN
21.03.2018, 14:09

Balkan ölkələrindəki azərbaycanlı gənclər İlham Əliyevə müraciət etdilər - TAM MƏTN

Prezidentliyə namizədlər üçün daha bir püşkatma keçirildi - FOTOLAR  
21.03.2018, 13:39

Prezidentliyə namizədlər üçün daha bir püşkatma keçirildi - FOTOLAR  

Gəncədə Novruz coşqusu - FOTOLAR
21.03.2018, 13:27

Gəncədə Novruz coşqusu - FOTOLAR

Şəhriyar üçün çox mühüm qarşılaşma  
21.03.2018, 13:23

Şəhriyar üçün çox mühüm qarşılaşma  

Milli Məclis Astan Şahverdiyevi Türkmənistana göndərir
21.03.2018, 13:12

Milli Məclis Astan Şahverdiyevi Türkmənistana göndərir

Prezidentliyə namizəd Zahid Oruc: “Tramp qədər maliyyəmiz yoxdur”  
21.03.2018, 13:03

Prezidentliyə namizəd Zahid Oruc: “Tramp qədər maliyyəmiz yoxdur”  

“Real”dan “Roma”ya 60 milyonluq təklif
21.03.2018, 12:50

“Real”dan “Roma”ya 60 milyonluq təklif

Fransanın sabiq prezidenti ikinci gündür dindirilir - YENİLƏNİB
21.03.2018, 12:49

Fransanın sabiq prezidenti ikinci gündür dindirilir - YENİLƏNİB

Qənirə Paşayeva: “Bu kitabı vücuda gətirən qadını daha yaxşı tanımanızı istəyirəm!”
21.03.2018, 12:37

Qənirə Paşayeva: “Bu kitabı vücuda gətirən qadını daha yaxşı tanımanızı istəyirəm!”

Bir filmlə SSRİ-yə Şərqi anladan Hüseynağa Sadıqov
21.03.2018, 12:27

Bir filmlə SSRİ-yə Şərqi anladan Hüseynağa Sadıqov

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ  
21.03.2018, 11:44

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ  

Afrin xalqı 18 terroçunu orduya təslim etdi   
21.03.2018, 11:31

Afrin xalqı 18 terroçunu orduya təslim etdi  

Tramp “Ağ ev”in məsləhətini niyə qulaqardına vurdu...   
21.03.2018, 11:24

Tramp “Ağ ev”in məsləhətini niyə qulaqardına vurdu...   

“İcra başçıları ancaq küçə süpürürlər” - Nazirlərə sərt tənqid - Namizəd ADLAR çəkdi - VİDEO  
21.03.2018, 11:05

“İcra başçıları ancaq küçə süpürürlər” - Nazirlərə sərt tənqid - Namizəd ADLAR çəkdi - VİDEO  

Evi yanan mərhum jurnalistin bacısı aidiyyatı orqanlardan KÖMƏK İSTƏDİ  
21.03.2018, 10:47

Evi yanan mərhum jurnalistin bacısı aidiyyatı orqanlardan KÖMƏK İSTƏDİ  

Rusiyada 29 nəfər qazdan zəhərləndi  
21.03.2018, 10:32

Rusiyada 29 nəfər qazdan zəhərləndi  

ARXİV